Nye utslippsmål

mai 26, 2000, 09:00 CEST

Statoil skal innen 2010 ha redusert sine utslipp av karbondioksid med omlag 15 prosent i forhold til hvordan utslippsnivået hadde vært uten spesielle tiltak.

Konsernet hadde tidligere et mål om å redusere utslippene med 30 prosent.

"Det var høye ambisjoner bak fastsettelsen av målet i 1997. Ny kunnskap har vist at effekten av ny teknologi har vært mindre enn forventet," sier miljødirektør Knut Barland.

Et ambisiøst mål i startfasen har ifølge ham vært viktig for å høyne kunnskapsnivået på området: "Økte kunnskaper har gjort at vi er i stand til å sette et tall på framtidige reduksjoner. Det gjør oss mer målbare både internt og eksternt."

Energiøkonomisering og slutt på fakling vil ifølge Barland utgjøre store utslippsreduksjoner. I tillegg skal gammel teknologi effektiviseres, og produksjonsprosessen på installasjonene på land og til havs gjennomgås grundig.

Selskapets internasjonale virksomhet vil stå for en stor del av utslippskuttene. Blant annet skal byggingen av nye gassrørledninger i Angola og Aserbajdsjan ifølge miljødirektøren bidra til å redusere utslipp av karbondioksid.

Han legger til at det er en selvfølge at Statoil skal bidra til at nasjonale klimamål nås, og til at det etableres en bærekraftig norm for ressursforvaltning og klimautslipp også i land uten nasjonale mål.

Også Miljøsok, som er et samarbeidsorgan mellom oljeindustri og myndigheter for å møte miljøutfordringene, planlegger å vedta en ny målsetning i løpet av sommeren.