Rekordresultat i første halvår

august 8, 2000, 23:00 CEST
Statoils overskudd før skatt for første halvår 2000 ble 16,8 milliarder kroner. Dette er 11,7 milliarder høyere enn for tilsvarende periode i fjor, og Statoils beste halvårsresultat noensinne. Resultatet etter skatt utgjorde 5,4 milliarder kroner, sammenlignet med 1,9 milliarder for samme periode i fjor.

Den sterke resultatforbedringen skyldes høyere oljepris og raffineringsmarginer, økt oljeproduksjon og kostnadsreduksjoner.

'' Vi er godt fornøyd med resultatet. Det har ytterligere styrket Statoils finansielle posisjon. Omstillingsprogrammet i første halvår er gjennomført som planlagt. Selskapet har også hatt et godt halvår med hensyn til leting etter olje og gass. Det er gjort flere funn både på Statoil-opererte felt på norsk sokkel og internasjonalt. Dette viser at vi har satset på de riktige områdene internasjonalt,” sier konsernsjef Olav Fjell.

“Arbeidet med å effektivisere virksomheten fortsetter slik at Statoil skal kunne vise tilfredsstillende resultater også i perioder med lave priser og vanskelige markedsforhold.”

Halvårsregnskap Statoilkonsernet
(beløp i mill.kr.)
1. halvår 2000
1. halvår 1999
Driftsinntekter
97 155
55 025
Resultat før finansposter
18 668
4 839
- U&P norsk sokkel
15 502
4 914
- Internasjonal U&P
645
-440
- Raffinering og markedsføring
2 233
584
- Petrokjemi
220
32
- Annet
68
-251
Resultat før skattekostnad
16 828
5 054
Periodens overskudd
5 389
1 871

Forretningområdene
Undersøkelse og produksjon har et overskudd på 16,1 milliarder kroner før finansposter mot 4,5 milliarder for samme periode i 1999. Økt oljepris og oljeproduksjon er hovedårsakene til resultatframgangen, men økte gasspriser og reduserte kostnader bidrar positivt til resultatet.

Resultatet er fordelt med 15,5 milliarder på norsk sokkel og 645 millioner fra den inter- nasjonale lete- og produksjonsvirksomheten. Produksjonen i første halvår 2000 er på 621 000 fat oljeekvivalenter per dag. Det utgjør en økning på 50 000 fat i forhold til samme tid i fjor.

I løpet av første halvår har Statoil oppnådd en rekke gode leteresultater. På norsk sokkel har Statoil gjort funn i Svale-prospektet ved Norne-feltet, samt påvist olje i en brønn ved Rimfaks. Det er også påvist funn sør for Huldra-feltet. Internasjonalt har Statoil gjort funn i flere av sine kjerneområder. Den andre brønnen på Shah Deniz-feltet i Aserbajdsjan bekrefter et av de største gassfunnene som er gjort internasjonalt de senere år. Det er også gjort funn i Mondo i Angola, samt i Kashagan-1 brønnen i Kazakstan.

Myndighetene har godkjent Plan for utbygging og drift for Kvitebjørnprosjektet. Alle de store byggekontraktene er nå tildelt. Feltet er tildelt leveranseansvar for gass fra høsten 2004 til 2014. Plan for utbygging og drift av Glitne-feltet er oversendt myndighetene. Glitne-feltet er den minste selvstendige feltutbyggingen på norsk sokkel til nå. Gassbehandlingsplattformen Åsgard B og lagerskipet Åsgard C er begge på plass på feltet. Statoil har inngått avtaler som sikrer at feltet kan ivareta sine leveranseforpliktelser fra 1. oktober.

Raffinering og markedsføring viser et overskudd på 2,2 milliarder kroner før finansposter. Dette er en kraftig forbedring mot fjorårets halvårsresultat på 584 millioner. Resultatet er styrket av bedrede raffineringsmarginer, gode resultat fra handelvirksomheten og positiv resultatutvikling i Navion.

Petrokjemivirksomheten hadde et resultat før finansposter på 220 millioner kroner i årets første seks måneder, mot 32 millioner i samme periode i fjor. Årsakene til resultatframgangen er høyere priser og marginer i markedet, samt god kostnadskontroll.

Finansielle forhold
De gode markedsforholdene har mer enn doblet Statoils kontantstrøm fra driften. Statoil har hittil i år nedbetalt 7 milliarder av sin langsiktige gjeld. Dette har styrket selskapets finansielle posisjon ved at netto rentebærende gjeld i forhold til bokført egenkapital er redusert fra 1,01 ved årslutt 1999 til 0,74 ved utgangen av første halvår. Avkasting på sysselsatt kapital etter skatt viser en forbedring fra 4,7% i 1999 til 14,3% p.a. for første halvår 2000.

Netto finanskostnader utgjorde 1,8 milliarder kroner i første halvår, mot netto finansinntekter på 0,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Endringen skyldes først og fremst et urealisert valutatap på selskapets langsiktige gjeld som følge av sterk dollarkurs. Imidlertid er en høy dollarkurs i sum positivt for Statoils framtidige inntekter.

Se også:
Halvårsrapport
Presentasjonsserie fra pressekonferanse, 9. august 2000 – PDF-versjon (0,5MB)
Presentasjonsserie om halvårsresultatet, 9. august 2000 – PDF-versjon (1,2 MB)

Kontaktpersoner: John Ove Lindøe : tlf.: 51 99 68 81 / Wenche Skorge tlf.: 51 99 79 17.