Fortsatt lovende på norsk sokkel

august 20, 2000, 23:00 CEST

Oljeindustrien vil til sammen bruke mer enn 1000 milliarder, tilsvarende to statsbudsjett, kroner på norsk sokkel de neste ti årene. Dette tallet omfatter både leting, utbygging og drift. Dette er nesten like mye som bransjen brukte i de foregående ti år. Statoil vil som operatør stå for nesten halvparten av dette med omlag 475 milliarder.

Kostnader knyttet til drift- og vedlikehold vil øke betydelig i de neste årene, og utgjøre en stadig stigende andel av de totale kostnadene.

Beregninger Statoil har gjort, viser at de samlede investeringer til nye prosjekter de ti neste årene kan være over 350 milliarder kroner. Statoils andel av dette vil være mer enn 60 milliarder kroner.

"De norske leverandørselskapene er blant de beste i verden. Dette viser blant annet den store andelen av kontrakter som tilfaller norsk leverandørindustri. Den norske andelen av leveransene til Statoils Kvitebjørnfelt er på 93 prosent. Norsk andel i Åsgardfeltet er på 71 prosent," opplyser konsernsjef Olav Fjell.

Statoil har gjort beregninger som viser at bruttoinntektene for salg av olje og gass de neste ti årene vil utgjøre mellom 2000 og 3000 milliarder kroner. En vesentlig del av dette tilfaller den norske stat gjennom skattesystemet.

Oljeproduksjonen vil fortsatt vise en svak økning, og gassproduksjonen vil øke betydelig basert på allerede inngåtte kontrakter. Det er muligheter for å øke gassproduksjonen utover dette nivået, men en ytterligere økning vil avhenge av utviklingen i gassmarkedet i Europa.

For å øke verdiskapningen på norsk sokkel er det ikke bare viktig å gjøre nye funn, men også at utvinningsgraden økes og at det tas i bruk nye, innovative løsninger i forbindelse med nye prosjekter og videreutvikling av allerede utbygde felt.

"Statoil vil fortsatt ha som mål å være den ledende industriarkitekten på norsk sokkel. Det forutsetter evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Dette har Statoil gjort i forbindelse med Åsgard, som er den mest kompliserte feltutbyggingen på norsk sokkel. Statoil har også arbeidet aktivt og lykkes med utvikling av flere mindre felt for å sikre god ressursutnyttelse på sokkelen," sier konsernsjef Olav Fjell.

Effektiv og lønnsom drift er helt avgjørende for verdiskapningen på sokkel. Statoil har gjennom langsiktig og systematisk forbedringsarbeid nå plassert seg helt i toppsjiktet av operatører i Nordsjøen på dette området. Dette er dokumentert i nye bench-markinger.

Som et ledd i bestrebelsene for å øke lønnsomheten ytterligere, har Statoil nå organisert virksomheten slik at det sikres maksimalt fokus på selskapets kjerneområder på norsk sokkel. Statoils anslag viser at gjennom bedre organisering og økt samarbeid mellom selskapene kan tas ut tilleggsgevinster på flere titalls milliarder kroner.

En bedre fordeling av eierandelene i feltene i Nordsjøen gjennom tilpasninger med Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) vil kunne bidra til en betydelig økt verdiskapning utover det som allerede er potensialet med dagens fordeling av eierandeler.

"Aktiv bruk av SDØE-andelene vil lette arbeidet med å ta ut dette potensialet. Statoil vil som ansvarlig operatør, uansett utfall av diskusjonen om Statoils/SDØEs fremtid, gjøre det vi kan for å få realisert disse tilleggsverdiene," sier konsernsjef Olav Fjell.