Anbefaler økt bruk av gass

august 24, 2000, 11:30 CEST

Gass må få en langt større anvendelse i Norge. Det anbefaler Miljøsok-utvalget, som leverte sin sluttrapport til olje- og energiminister Olav Akselsen 23. august.

Helse-, miljø- og sikkerhetsdirektør Stig Bergseth har ledet arbeidet i Miljøsoks råd. Miljøsok har vært et samarbeidsorgan mellom operatørselskapene på norsk sokkel og myndighetene om å møte miljøutfordringene.

Bergseth opplyser at Miljøsok ikke har gått inn i debatten om utbygging av gasskraftverk, men at alle medlemmene av Miljøsok står bak anbefalingen om at norsk industri i framtiden må utnytte den ressursen gassen representerer i Norge.

Samarbeidsorganet anbefaler også at innsatsen på teknologisiden skal økes slik at kostnadene i forbindelse med utslippsreduksjoner kan reduseres. Både industri og myndigheter bør ifølge utvalget prioritere å utvikle bedre metoder for å anvende karbondioksid.

Videre oppfordres myndighetene og oljeselskapene om å samarbeide for å etablere rammebetingelser og krav som fremmer en hensiktsmessig miljøsatsing.

"Dette gjelder både defineringen av utslippsbegrensninger og et framtidig kvotehandelssystem," heter det i rapporten.

Ifølge Stig Bergseth har arbeidet i Miljøsok vært krevende.

"Men den brede enigheten som er oppnådd er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med miljøutfordringene i norsk olje- og gassvirksomhet," sier han.

Miljøsoks arbeid skal videreføres av Oljeindustriens Landsforbund.