Statoil med driftsresultat på 7 milliarder kroner i 1998

desember 19, 2000, 09:50 CET

Statoilkonsernets driftsresultat for 1998 ble 7,0 milliarder kroner. Det er 10 milliarder kroner lavere enn året før. Resultat før skatt er 4,7 milliarder kroner mot 14,0 milliarder kroner i 1997. Årsoverskuddet utgjør 271 millioner kroner sammenlignet med 4,3 milliarder kroner i 1997. Konsernets samlede driftsinntekter var 106,7 milliarder kroner i 1998 mot 124,7 milliarder kroner i 1997.

"Resultatet er veldig svakt. Vi gjennomfører nå omfattende tiltak for å bedre inntjeningen i konsernet. Vi skal redusere kostnadsnivået. Vi reduserer våre investeringer, nasjonalt og internasjonalt. Vi vil redusere letevirksomheten. Redusert aktivitetsnivå samt behovet for å få ned kostnader tilsier at antall årsverk må ned med i størrelsesorden 1500 innen utgangen av år 2000," sier konsernsjef Harald Norvik.

Statoils resultat er særlig påvirket av lave oljepriser, høye letekostnader og store nedskrivninger og avsetninger. Nedskrivninger og avsetninger er på i alt 4 milliarder kroner.

Nettoinvesteringene er på 20,7 milliarder kroner sammenlignet med 19,7 milliarder kroner året før. Kontantstrøm fra driften har vært stabil og var 10,1 milliarder kroner mot 10,7 milliarder kroner i 1997. Rentebærende gjeld er økt med 15,7 milliarder kroner til 45,2 milliarder kroner. Konsernets målsetting er å balansere forholdet mellom kontantstrøm fra drift og kontantstrøm til investeringer. Avkastningen på sysselsatt kapital var 1,8 prosent mot 8,6 prosent i 1997. Konsernets egenkapitalandel var ved årets utgang 30,3 prosent mot 32,4 prosent i 1997.

"For Statoil er det viktig å sikre finansiell handlefrihet. Vår soliditet er sterk, men vi setter i verk omfattende tiltak for å styrke konsernets lønnsomhet på kort sikt", sier Harald Norvik.

Reserver og produksjon
Statoils samlede oljereserver har i 1998 økt med 18 prosent fra 2051 millioner fat oljeekvivalenter til 2418 millioner fat oljeekvivalenter. Gassreservene har gått tilbake fra 366 milliarder kubikkmeter i 1997 til 340 milliarder kubikkmeter i fjor. Veksten i oljereservene er i sin helhet kommet internasjonalt. De internasjonale reservene er økt med 90 prosent i 1998, og de utgjør nå 30 prosent av de samlede oljeservene. Det er også gjort funn som ennå ikke er utviklet tilstrekkelig til å bli tatt med i reservebasen. På norsk sokkel er det tilført mindre reserver enn det som er tatt ut gjennom produksjonen.

Statoils samlede produksjon av olje og gass har økt fra 588 000 fat oljeekvivalenter per dag til 608 000 fat per dag i 1998. Tilgangen av egenolje fra norsk sokkel var 408 000 fat per dag. Det er en reduksjon på 13 000 fat per dag i forhold til 1997. Gassproduksjonen var 17,6 millioner kubikkmeter per dag.

Statoil har fortsatt store ambisjoner på norsk sokkel, men framtidige funn forventes å være mindre og mer kompliserte enn de store feltene som nå er i produksjon. Det blir derfor en stor utfordring å finne og utvikle et tilstrekkelig antall nye felt i årene framover. Dette vil øke behovet for strukturendringer og for tilpasninger i myndighetenes rammevilkår. Statoils internasjonale oljeproduksjon var i fjor i gjennomsnitt 52 000 fat per dag og gassproduksjonen var 5,9 millioner kubikkmeter per dag.

Virksomhetsområdene
Driftsresultatet for undersøkelse og produksjon var 6,7 milliarder kroner mot 15,4 milliarder kroner i 1997. Resultatet fordeler seg med et overskudd på 9,2 milliarder kroner fra norsk sokkel og et underskudd på 2,5 milliarder kroner fra undersøkelse og produksjon internasjonalt. Driftsresultatet for norsk sokkel er belastet med 1,5 milliarder kroner knyttet til beregnede tap på riggkontrakter og til nedskrivning av verdien på oljefeltene Varg og Yme. Nedskrivninger innenfor den internasjonale virksomheten var på 1,2 milliarder kroner fordelt på Lufeng-feltet i Kina og felt på britisk sokkel.

Driftsresultatet for raffinering og markedsføring var 240 millioner kroner mot 1301 millioner kroner året før. Markedet for råolje har vært vanskelig med tildels betydelig prispress. Statoil har i 1998 lagt stor vekt på å finne nye markeder og salget til Asia er økt betydelig. Gjennomsnittprisen for Nordsjøens referanseolje Brent Blend var 30 prosent lavere enn året før, og gikk ned fra 135 til 96 kroner per fat.

Innenfor detaljmarkedsføring har Statoil inngått rammeavtale med ICA/Hakon gruppen om felles eie og drift av 1500 bensinstasjoner i Skandinavia.

I virksomhetsområdet Petrokjemi ble driftsresultatet 371 millioner kroner mot 396 millioner kroner i 1997.

Utsiktene framover
Tilbakeslagene i verdensøkonomien i 1998 viser hvor sårbar energiindustrien er for svingninger i den globale etterspørselen. Den økonomiske krisen i Asia førte til betydelig svakere utvikling i oljeforbruket i den delen av verden hvor etterspørselsøkningen har vært størst i de senere år. Den globale produksjonskapasiteten er samtidig økt som følge av at stadig flere leteområder er blitt åpnet og som følge av en rask teknologisk utvikling. Det er ingen tegn til ressursknapphet på kort sikt.

Statoils resultater vil de nærmeste årene fortsatt i stor utstrekning være avhengig av utviklingen i oljemarkedet og av produksjonsutviklingen på norsk sokkel. Situasjonen er preget av økt produksjonskapasitet og svak etterspørsel. For Statoil er kostnadseffektiv utbygging og drift viktig for å sikre konkurranseevne og inntjening. Kortsiktig inntjening vil bli prioritert. Konsernets langsiktige ambisjoner er avhengig av evnen til å levere resultater på kort sikt. Driftsresultatet og avkastningen på sysselsatt kapital må forbedres kraftig, og restrukturering vil være et virkemiddel som vil bli tillagt større vekt enn før.

Se også:
Ny organisasjon og endringer i Statoils ledelse