Strategisk salg av andeler på norsk sokkel

desember 19, 2000, 09:50 CET

24.10.2000

Statoil selger andeler i fire felt og to letelisenser. Totalt har andelene en verdi på 2,1 milliarder norske kroner. Salgene er et ledd i Statoils strategi for utvikling av kjerneområder på norsk sokkel. Salgene bidrar også til å nå målet om å redusere sysselsatt kapital med 20-25 prosent innen utgangen av 2001. Avtalen innebærer at Gaz de France kommer inn som en strategisk partner i Snøhvitprosjektet.

"Statoil selger ut disse andelene for å konsentrere ressursene om våre viktigste områder på norsk sokkel. Dette, sammen med tidligere porteføljetiltak, vil styrke deltakerne på norsk sokkel og verdiskapingen der," sier konserndirektør Henrik Carlsen.

"Vi er godt fornøyd med salgene som bedrer våre partneres posisjoner på norsk sokkel, i tillegg til å gi oss en styrket finansiell posisjon. Salgene tar Statoil et viktig skritt videre i den retningen vi har pekt ut."

Salgsoppgjøret består av et kontantoppgjør på 1,7 milliarder kroner. Videre beholder Statoil framtidige skattefradrag til en verdi av 0,4 milliarder kroner. Det totale vederlaget utgjør således 2,1 milliarder norske kroner. Med salgene av disse eierandelene er det gjennomført desinvesteringer for i størrelsesorden 15 milliarder kroner siden målsetningen ble etablert i 1999.

De nye avtalene støtter opp om tidligere avtaler som er gjort; gjennom Saga-overtakelsen sammen med Norsk Hydro, tilbakeleveringen av 18 lisenser i 1999, og en større byttetransaksjon av blant annet andeler på norsk og britisk sokkel to år tidligere.

Statoil frigjør kapital og ledelsesressurser ved selge ut disse andelene. Dermed kan selskapet konsentrere innsatsen om sine kjerneområder. Statoils kjerneområdestrategi er lagt for å drive mer effektivt og for å legge til rette for maksimal verdiskaping på norsk sokkel. Disse avtalene legger også til rette for at kjøperne får styrket sine posisjoner på norsk sokkel.

I 1999 økte Statoil sine andeler i Tromsøflaket i Barentshavet fra 29 til 35 prosent og overtok operatøransvaret for samtlige snøhvitlisensene. Bakgrunnen for dette var bl.a. å legge til rette for bruk av deler av Statoils eierandeler for å få inn en strategisk partner i Snøhvitprosjektet. Statoil har nå solgt 12 prosent av Snøhvit til Gaz de France som med sin kompetanse på LNG-siden ventes å styrke prosjektet markedsmessig.

Andelene som selges er Statoils andel i Granefeltet til Conoco. Videre selges Statoils andel i Njord og 12 prosent av Snøhvit til Gaz de France som dermed blir en ny aktør på norsk sokkel. Statoil som operatør står fortsatt som eier av 23 prosent i Snøhvit. DNO kjøper Statoils andel i Jotun. Og Phillips kjøper Statoils andel i Tommeliten, inkludert operatørskapet. Til sist selger Statoil sin andel i Frejalisensen til Dong. Avtalene trer i kraft 1. januar 2001.

Avtalene er avhengige av godkjenning fra norske myndigheter.

For ytterligere informasjon, kontakt informasjonssjef Kristofer Hetland, tlf. 51 99 47 00.


FAKTA ARK

Strategisk salg av andeler på norsk sokkel

Felt Andel Kjøper
Grane 6,4% Norske Conoco
Jotun 2,0% Det Norske Oljeselskap
Njord 20,0% Gaz de France International
Snøhvit 12,0% Gaz de France International
Tommeliten
(komm. + ikke komm. del)
41,88% + operatørskap
28,26%
Phillips Petroleum Co.
Freja 20,0% Dansk Olie og Naturgas A/S
Felt Blokk Dagens partnere/feltandeler
Grane 25/8,11 Norsk Hydro* 24,4%
SDØE 43,6 %
Esso/Mobil 25,6%
Statoil 6,4%
Jotun 25/7 Esso/Mobil* 45,0%
Enterprise 45%
Statoil 2,0%
SDØE 3,0%
Norske Conoco 3,75%
Amerada Hess 1,25%
Njord 6407/7,10 Norsk Hydro* 22,5%
SDØE 30%
Statoil 20%
Esso/Mobil 20%
Petro-Canada 7,5%,
Snøhvit 7120
7121
Statoil*34,29%
SDØE 30%
Total/Fina/Elf 18,4%
Norsk Hydro 10%
Amerada- Hess 3,26%
RWE-DEA 2,81%
Svenska Petroleum 1,24%
Tommeliten
Ikke kommersiell
1/9 Statoil* 41,88%
Total/Fina/Elf 15%
Agip 13,12%
SDØE 30%
Tommeliten
kommersiell
1/9 Statoil* 28,26%
Total/Fina/Elf 20,23%
Agip 9,13%
SDØE 42,38%
Freja 2/12 Amerada-Hess* 50%
SDØE 30%
Statoil 20%