Varm kaffe også på kalde dager

januar 18, 2001, 23:00 CET

Det kan faktisk knipe om alle setter på kaffetrakteren samtidig på kalde morgener, når kraftverkene og strømnettet opplever toppbelastning. Onsdag 17. januar ble det satt ny rekord i strømforbruket her i landet, og ifølge Statnett har produksjonsreservene vært tatt i bruk flere ganger i vinter.

Disse reservene har Statnett skaffet seg gjennom avtaler med store kraftforbrukere for å sikre effektkapasitet i de mest kritiske periodene. Hydro er en av avtalepartnerne i dette bildet, men har hittil i vinter ikke vært nødt til å koble ut produksjon ved aluminiumverkene eller ved Hydro Magnesium i Porsgrunn, forteller ass.direktør Arne Fagerberg i Hydro Energi.

Allerede i 1999 sendte Statnett ut oppfordringer til å inngå frivillige avtaler om utkobling av forbruk for å berge forsyningen forøvrig. Også fra Hydros side har man flere ganger påpekt faren for den ubalanse som kan oppstå, selv om det er rikelig med vann i magasinene. Det dreier seg mer om at det kan bli for trangt i selve det tekniske forsyningssystemet, slik at den tekniske kapasiteten ikke blir tilstrekkelig for å klare toppene i forbruket.

Etablere marked
I fjor vinter inngikk Hydro den første avtalen med Statnett om frivillig utkobling av Hydros industrikraftforbruk. Noe senere, i møter med energimyndighetene og Statnett, lanserte Hydro idéen om å etablere et marked for denne type avtaler. Poenget var å kunne samle de store aktørene, både kraftprodusenter og sluttbrukere i ett marked med ett felles produkt.

Fagerberg understreker at et slikt fungerende marked bør gi incentiver til å bygge ut mer megawatt kapasitet og til at forbrukerne kan redusere strømforbruket. Det viktige er i første omgang å bygge ut kapasitet som det allerede er tatt høyde for i eksisterende anlegg. Produsenter må dessuten oppfordres til å drive aggregater som fysisk finnes på kraftstasjonene, men som i dag ikke er i drift.

Det er i første rekke de store industrielle forbrukerne som bidrar med reduksjon av forbruket. I fremtiden bør alle forbrukere bidra; noe som samfunnsmessig er en mye bedre og billigere løsning. Industrien bør kunne drive med verdiskapning, samtidig som folk hjemme hos seg selv kan slå av deler av strømforbruket for en kort stund uten særlig tap i levestandarden.

I Hydro er flere prosjekter i den såkalte Rjukan-strengen gode eksempler på at det er fornuftig og økonomisk lønnsomt å utbedre eldre anlegg. I Statkraft er aggregat nummer to i Svartisen-utbyggingen et annet eksempel. Men her må også kraftnettet sørover forsterkes.

Håndtere variasjoner
Produksjonsbedriftene, enten det gjelder aluminium eller magnesium, kan håndtere å kjøre med begrenset kraftforbruk for et avgrenset tidsrom. Det blir snakk om produksjonstap, som kompenseres med den markedsprisen Hydro tilbyr overfor Statnett.

- Vi har følt det naturlig som en betydelig produsent og forbruker å følge opp Statnetts oppfordring til å løse et alvorlig problem. Men for å redusere driftsmessig risiko ved avbrudd flere dager i strekk, deltar metallverkene kun med en avgrenset del av produksjonskapasiteten, sier Fagerberg.

Ved aluminiumverkene er det i første rekke aktuelt å redusere effekten ved Søderberg-ovner. Hvilke verk som blir aktuelle i en akutt situasjon, avgjøres av Statnett innenfor rammer som er avtalt mellom Statnett og Hydro.