Hydro med tiltak for å skjerpe sikkerheten på sokkelen

februar 7, 2001, 23:00 CET

Hydro ser alvorlig på kritikken som Oljedirektoratet har reist mot sikkerheten i oljevirksomheten. En rekke hurtigarbeidende grupper er satt ned av Hydro for å arbeide med forbedring av sikkerheten innenfor definerte områder.

Den 24. desember 2000 skjedde det en dødsulykke på Oseberg Øst-plattformen. Dødsulykken var tragisk for de pårørende og har gjort et meget sterkt og dypt inntrykk på Hydro som selskap og alle som er tilknyttet selskapets sokkelvirksomhet.

Til tross for et kontinuerlig arbeid for å ivareta og forbedre sikkerheten innenfor Hydros offshorevirksomhet, er det beklagelig å konstatere at en slik alvorlig og uønsket hendelse likevel inntraff, heter det i en pressemelding som ble sendt ut fra selskapet torsdag, parallelt med at representanter for Hydro redegjorde for saken på en pressekonferanse i Bergen.

Siden dødsulykken har Hydro foretatt en intern gransking av hendelsen, samt iverksatt en rekke strakstiltak. Hydro har også foretatt en gjennomgang av andre sider ved selskapets offshorevirksomhet, for å avdekke eventuelle forbedringsområder for sikkerhetsstyring og ledelsesadferd.

23. januar mottok Hydro henholdsvis Oljedirektoratets rapport i forbindelse med ulykken og brev med varsel om pålegg. Hydro oversendte sitt svarbrev 8. februar. Oljedirektoratet påpeker, etter selskapets syn, en rekke sentrale områder som er avgjørende for sikker styring av den aktuelle virksomheten.

Hydro har i hele selskapets virksomhet lagt vekt på at sikkerhet skal være første prioritet. Hydro tar kritikken fra Oljedirektoratet meget alvorlig, og er innstilt på å sette full kraft inn i arbeidet med å skjerpe sikkerhetsnivået ytterligere. Forbedringsarbeidet innenfor viktige områder som Oljedirektoratet har pekt på er nå igangsatt.

Hurtigarbeidende arbeidsgrupper
Hydro har nedsatt sju hurtigarbeidende arbeidsgrupper som skal arbeide med forbedring av sikkerheten innenfor følgende områder:

  • Styring av sikkerheten i boreområdene
  • Beste praksis for løfteoperasjoner
  • Plattformledelsens rolle i sikkerhetsarbeidet
  • Uavhengig gjennomgang og i risikovurdering av Oseberg Øst (Scanpower)
  • Utvikling og forebedring av sikkerhetsstyringsystemet SSS
  • Hydros styring av aktivitene av Oseberg Øst og på øvrige installasjoner
  • Erfaringsoverføring mellom installasjonene

Anbefalinger fra disse gruppene vil foreligge i løpet av de nærmeste månedene og vil bli fulgt opp fortløpende.

Hydros konsernansvarlige for olje- og energivirksomheten har i tillegg etablert en hurtigarbeidende gruppe for en helhetlig revisjon av sikkerhetsstyringen innenfor divisjonen Utforsking og Produksjon Norge.

Hydro vil holde Oljedirektoratet orientert om fremdriften i alle disse oppfølgingstiltakene. Det er Hydros syn at de samlete tiltakene vil øke sikkerhetsnivået på Oseberg Øst og de øvrige installasjoner som Hydro opererer på kontinentalsokkelen, heter det i pressemeldingen.

Mandat

(2001-02-08) SIKKERHETSARBEIDET INNEN HYDROS OLJEVIRKSOMHET PÅ NORSK SOKKEL

Oppmerksomheten om sikkerhet innen Norsk Hydros aktiviteter på norsk sokkel er økt ved den tragiske dødsulykken på Oseberg Øst i desember, de etterfølgende rapporter om denne ulykken, kritiske merknader fra myndighetshold og en utvikling med økende antall hendelser.

Konserndirektør Tore Torvund, som leder forretningsområdet Olje og energi, har oppnevnt et hurtigarbeidende utvalg med formål å gjøre en bred sikkerhetsmessig analyse av aktivitetene i Utforskning og Produksjon Norge. Utvalget skal foreslå tiltak som kan bidra til å styrke den ledelsesmessige og holdningsmessige fokus på sikkerhet.

Utvalget skal ledes av Per Anders Oksum, og vil i tillegg ha medlemmer som representerer bred faglig kompetanse i forhold til sikkerhet. De øvrige medlemmer blir oppnevnt med det første.

Utvalget skal utarbeide en rapport innen utløpet av mars.