Svarbrev til Oljedirektoratet

februar 7, 2001, 23:00 CET

Slik lyder brevet som Hydro 8. februar sendte til Oljedirektoratet etter kritikken mot sikkerheten på sokkelen:

"Dødsulykke på Oseberg Øst 24.12.2000 - varsel om pålegg


Det vises til varsel om pålegg datert 23.01.01 og rapport datert 22.01.01 fra Oljedirektoratet i forbindelse med dødsulykken på Oseberg Øst (OSØ) 24.12.00.

Dødsulykken har gjort et meget dypt inntrykk på Norsk Hydro som selskap og alle som er tilknyttet vår sokkelvirksomhet. Det er med oppriktig beklagelse vi konstaterer at noe vesentlig har gått galt i forbindelse med vårt sikkerhetsarbeid på OSØ.

Etter mottak av ODs varsel om pålegg, har Hydro foretatt en grundig gjennomgang av de forhold OD påpeker. Først og fremst har vi vært opptatt av å se på de mangler, forbedringsområder og tiltak som beskrives i varselet, men vi har også studert andre sider som kan være med på å belyse forbedringsområder i våre systemer for sikkerhetsstyring og ledelsesadferd.

Hydros konklusjon er at OD i sitt varsel påpeker en rekke helt sentrale områder som er avgjørende for sikker styring av den aktuelle virksomheten. Når det gjelder eventuelle kommentarer til ODs rapport har ikke Hydro hatt tilstrekkelig anledning til å analysere denne. Hydro finner det også naturlig å se dette i sammenheng med de prosjekter som er etablert hvor flere av de forhold rapporten drøfter vil bli belyst.

Våre systemer for sikkerhetsstyring har vært kontinuerlig fulgt opp og utviklet gjennom hele perioden som operatør på norsk sokkel. Hydro erkjenner fullt ut at slike systemer må være basert på en gjennomarbeidet systematikk, regelmessig etterprøving, grunnleggende respekt for regler og prosedyrer og ikke minst kontinuerlig ledelsesfokus.

Hydro tar selvkritikk på at sikkerhetstyringssystemene ikke har fungert etter sin hensikt.

Hydro har siden dødsulykken inntraff tatt en rekke umiddelbare aksjoner for å bedre på sikkerhetsmessige forhold i virksomheten.

Straks etter ulykken ble det nedsatt en intern granskingskommisjon for å kartlegge alle forhold i tilknytning til ulykken. Granskningskommisjonens rapport ble oversendt OD 02.02.01.

Det ble også etablert to tverrfaglige prosjekter innenfor områdene sikkerhetsstyring i boreområder og beste praksis for løfteoperasjoner.

Videre ble det på OSØ satt i verk følgende tiltak:

* Arbeidstillatelser er innført for alt servicepersonell for arbeidsoperasjoner på rørlagerdekk.
* Alt personell som har aktivitet på rørlagerdekk skal ha felles radiokanal.
* Løfting på rørlagerdekk medfører avsperring av dekket. Driftsansvarlig skal kontaktes ved entring.
* Utstyrskontainere som skal til Oseberg Øst skal ha maks lengde 14 meter.
* Kontinuerlig forbedringsgruppe er igangsatt for arealdisponeringsplan, parkering av pipeshuttle og kommunikasjon.

I tillegg til dette ble ODs rapport og et utdrag av Hydros egen granskingsrapport sendt til alle våre installasjoner. Samtlige plattformer og borerigger har meldt tilbake at rapportene er gjennomgått og umiddelbare aksjoner iverksatt.

Det er videre definert sju prosjekter som Hydro skal prioritere for videre behandling. Prosjektene er valgt med basis i egen granskingsrapport og i ODs varsel om pålegg. Disse prosjektene er som følger:

* Styring av sikkerheten i boreområdene
* Beste praksis for løfteoperasjoner
* Plattformledelsens rolle i sikkerhetsarbeidet
* Uavhengig gjennomgang og risikovurdering av OSØ (Scandpower)
* Utvikling og forbedring av vårt sikkerhetstyringssystem SSS
* Hydros styring av aktivitetene på OSØ og på øvrige installasjoner.
* Erfaringsoverføring

Mandat, tidsplaner og organisering av prosjektene er nærmere beskrevet i vedlegget.

Hydro konsernansvarlig for Olje og Energivirksomheten har i tillegg etablert en hurtigarbeidende gruppe for en helhetlig revisjon av sikkerhetstyringen i divisjonen Utforskning og Produksjon Norge.

Hydro vil holde OD orientert om fremdriften i alle disse oppfølgingstiltakene.


Med hilsen
For Norsk Hydro Produksjon a.s

Lars Bjerke
Divisjonsdirektør i U&P Norge"