Oljesikkerhet: "Grunnlag for kritikk, men noen "versting" er vi ikke"

februar 10, 2001, 23:00 CET

- Interne og eksterne rapporter viser at farlige situasjoner har oppstått og alvorlige ulykker skjedd fordi sikkerhetsreglene ikke ble fulgt. Det er uakseptabelt. Overfor dem som er blitt rammet, beklager vi dypt. Det er grunnlag for kritikk, vi tar den inn over oss, og vi skal bruke den aktivt for å gjøre det skarpere, sier Egil Myklebust.

Hydros generaldirektør legger til: - Sikkerhet har i en årrekke hatt topp prioritet i Hydro-konsernet, og arbeidet har gitt solide resultater. Derfor gir det et helt galt bilde når vi stemples som "versting". Jeg er selv ansvarlig for sikkerheten i Hydro og kan ikke la det bildet stå uimotsagt. På den annen side akter vi heller ikke å slå oss til ro på det nivået vi er nå.

Graf over skadefraværet for Hydro-ansatte 1980-2000
 
Graf over skadefraværet i Utforsking og Produksjon Norge 1990-2000
 

Den siste tiden er det blitt avdekket flere tilfeller av brudd på sikkerhetsbestemmelsene knyttet til Hydros aktivitet i Nordsjøen. Stor oppmerksomhet rundt et antall konkrete saker har utløst diskusjon om sikkerheten i oljevirksomheten generelt og i Hydro spesielt.

- Jeg har hatt det øverste ansvaret for arbeidet med sikkerhet i Hydro i ti år. Også før den tid hadde jeg en sentral rolle i arbeidet for å bedre sikkerheten i selskapet. Jeg har klart belegg for å hevde at bildet som nå tegnes av Hydro som en "versting" når det gjelder sikkerhet er galt. Vi verken kan eller vil la det stå uimotsagt. Både de som følger med fra utsiden, de som har familiemedlemmer og venner som arbeider i Hydro og våre ansatte selv skal vite at sikkerhet har hatt, har og fortsatt skal ha topp prioritet, sier Egil Myklebust.

Han påpeker at sikkerhetsbruddene som er blitt avdekket de siste dagene, viser hvor kritisk det er at man aldri tillater seg å ta lett på dette området.

Regelbrudd er uansett uakseptabelt
- Både interne rapporter og det som er kommet fram fra Oljedirektoratet gjør det klart at det er flere eksempler på at selskapets regleverk og Oljedirektoratets instrukser ikke er fulgt. Det er i seg selv helt uakseptabelt. Ekstra tragisk er det når slike regelbrudd fører til personskader eller at liv går tapt, slik vi opplevde julaften. Overfor dem som er blitt rammet, beklager vi dypt.

Myklebust understreker at de påviste bruddene er så klare at nødvendigheten av en bred gjennomgang av sikkerhetsarbeidet i selskapets offshore-organisasjon er hevet over tvil. I den anledning er det tatt flere konkrete og omfattende initiativ. Også en bred gjennomgang av sikkerhetsarbeidet i selskapet generelt vil bli foretatt.

- Så langt er det for så vidt dekning for å si at Hydro legger seg flat for kritikken, sier Myklebust. - Vi akter imidlertid ikke å bli liggende. Alle svikt og brudd som er avdekket skal brukes til å forbedre organisasjonens arbeid med sikkerheten.

Har topp prioritet
Arbeidet med å bedre sikkerheten har i en årrekke vært blant de to-tre høyest priorieterte områdene i Hydro. Denne satsingen har gitt betydelige resultater. Blant annet er fraværsskadene redusert med omkring 80 prosent de siste 15 årene.

- Resultatene viser at Hydro slett ikke er en sinke, men har vært og er i første rekke når det gjelder å arbeide målbevisst og seriøst med sikkerhet. Vi har selv opparbeidet solid kompetanse og har i tillegg oppsøkt den beste kompetanse vi har funnet eksternt. Det holdes knapt et ledelsesmøte i Hydro hvor ikke sikkerhet er et sentralt tema. Og i de møtene jeg kjører, er sikkerhet alltid et tema. Systematikk i kompetanseoppbygging, regelverk, målsetting og oppfølging er helt avgjørende for å få det til, sier Myklebust.

Arbeidet består i kontinuerlig å registrere, karakterisere, følge opp skader og nestenulykker og sette nye mål. Hydros sikkerhetskomité er identisk med konsernledelsen. Det skal ikke være noen som helst tvil om ansvar og prioritet.

Flere nestenulykker rapporteres
Myklebust viser til at nettopp olje- og gassvirksomheten har vært en foregangsvirksomhet når det gjelder systematikk, struktur og oppfølging av sikkerheten.

- En utfordring vi møter hver eneste dag, er at vi mennesker har store reservasjoner både mot å påpeke andres feil og å akseptere at andre påpeker feil vi selv gjør. Dette er en vesentlig årsak til at vi legger så stor vekt på å rapportere nestenulykker og annen farlig opptreden, selv om det ikke fører til skader. Vi har langt på vei lyktes med å få rapporteringen opp på et realistisk nivå. Når det rapporteres flere hendelser og nestenulykker, er det derfor ikke nødvendigvis uttrykk for at det skjer mer enn før. Vi har imidlertid fått opp rapporteringen - noe som er livsviktig for å kunne rette på svakheter i rutiner og systemer.

På den bakgrunn synes Myklebust det er urovekkende at enkelte fortolker denne statistikken dithen at sikkerhetsnivået er blitt dårligere.

- Hvis resultatet blir at personer og organisasjoner som bretter ut denne type forebyggende rapportering skal utsettes for en form for stigmatisering, er det svært sannsynlig at slik rapportering vil avta igjen. Det ville være svært uheldig, sier Egil Myklebust.

Blir aldri ferdig
Han legger til at ingen i Hydros ledelse tror at man noen gang vil bli ferdige med å forbedre selskapets prosedyrer og atferd.

- Det er særdeles krevende. Vi har dokumentert store framskritt, men er oss bevisst at vi fortsatt har mye som kan forbedres og at vedvarende og systematisk arbeid er helt nødvendig.

- I media er det blitt antydet at årsaken til bruddene er å finne i et kulturproblem. Dine synspunkter later ikke til å bygge opp under det inntrykket?

- Utviklingen vi har kunnet vise til de siste 10-15 årene viser at dette ikke primært er et kulturproblem. Mennesker i Hydro - ledere, verneombud, spesialister, tillitsvalgte og medarbeidere generelt - arbeider hardt for å holde et høyt sikkerhetsnivå. Det gir resultater, og vi fortjener ikke generelle karakteristikker som om vi var likegyldige i forhold til dette arbeidet.

Konkurranse om ledelsens fokus?
- Kan sikkerhetsnivået i Nordsjøen, og forsåvidt andre steder i Hydro, ha blitt svekket av de siste årenes sterke fokus på å skape verdier for aksjonærene?

- Det kan jeg ikke uten videre avvise. Vi må vurdere nøye hva som kommer ut av de undersøkelsene vi nå har satt i gang. Fra ledelsens side har vi vært klare på at arbeidet med effektivisering og kostnadsbesparelser ikke skal gå ut over sikkerheten. Den sterke forbedringen siden midten av 1980-årene er for eksempel oppnådd parallelt med at vi kontinuerlig har kuttet kostnader. I Hydro er det Agri-området som de siste par årene har vært igjennom den tøffeste omstillingen, og de kan samtidig vise til en reduksjon i antall skader.

- Uansett må vi ta alvorlig på kritikk og egne dårlige erfaringer og legge det til grunn for anstrengelsene med å komme opp på et høyere nivå. I praksis er dette arbeidet en av de mest krevende oppgavene vi står overfor, sier Egil Myklebust.