Thorleif Enger: Langt lysere for Agri

februar 11, 2001, 23:00 CET

- Det er all grunn til å se lysere på fremtiden for Hydro Agri denne gang. I fjor måtte vi understreke alvoret i situasjonen. Nå har vi mye å glede oss over, sier konserndirektør Thorleif Enger.

Thorleif Enger lar det tydelig skinne igjennom at han er fornøyd med Hydro Agris resultater for år 2000.

- Vi må kunne si at Hydro Agri nå er over det grøvste når det gjelder nedbemanning og omstrukturering. De tyngste takene er tatt, men jeg vil også understreke at dette blir vi aldri ferdig med. Produktivitetsforbedringer skal bli et varemerke for vår Agri-virksomhet.

Enger vil insistere på høy produktivitetsforbedring tvers gjennom hele systemet år etter år: - Det er den eneste måten vi kan unngå at vi får slike dramatiske tilstander som vi hadde i 1999. Og det tror jeg organisasjonen nå er innstilt på. Jeg ser veldig mange gode tiltak som lover godt for fremtiden.

 

Ikke minst er Enger imponert over hvor lojalt og raskt beslutningene ble fulgt opp og gjennomført. Hydro Agri Turnaround-prosessen er gjennomført med en kraft og hastighet som er bedre enn man kunne vente.

Det har vært en særdeles krevende periode for hele organisasjonen. Tross alt er det snakk om bemanningsreduksjoner på nærmere 3.000 personer totalt i Agri Turnaround-perioden 1999-2001, derav vel 1.500 i år 2000. Trolig er det snakk om den største industrielle snuoperasjon som har vært foretatt i et norsk selskap.

- Brorparten har allerede forlatt Hydro. Det har vært tøft for dem som har forlatt oss, men det har vært tøft også for dem som har blitt igjen, og for dem som har ledet prosessen. Når vi tenker på hvor mange land og fabrikker som er berørt, må jeg si at det tross alt har vært overraskende lite friksjon og konflikter.

Unik posisjon
Som ansvarlig for Agri-området er Thorleif Enger ikke i tvil om at Hydro fortsatt vil være et stort internasjonalt gjødselselskap:

- Etter å ha jobbet innenfor denne sektoren i noe tid, er jeg blitt mer og mer overbevist om at Hydro Agri har en konkurransekraft som er helt unik. For det første er vi globale. Vi er store og har kompetanse og produksjonsanlegg som gjør at vi kan utvikle oss videre. Forbedringene er knyttet både til produktivitet og kostnadsforhold, men også den kommersielle kreativiteten vil bringe oss hyggelige resultater på lengre sikt.

- For det andre er ambisjonene for Agri selvsagt å tilfredsstille Hydros krav til avkastning. Hydro Agri bør kunne bli det mest lønnsomme agri-selskapet i verden. For det tredje bør Hydro være særdeles konkurransedyktig i forhold til annen kjemisk industri.

- Det er altså ingen grunn til å tro at Hydro vil skille seg av med Agri-området, slik medier og analytikere stundom spekulerer på?

- Jeg vil si det slik at for å være en del av Hydro må vi i likhet med områdene Olje og Energi og Lettmetall levere resultater på kort sikt og ha et potensial på lengre sikt. Vi kan ikke leve på tradisjon, understreker Enger.

Økte priser innenfor Plantenæring
- Ved forrige årsoppgjør ble det spådd at resultatet neppe ville bli så godt for 2000. Hva forteller resultatet slik det er blitt?

- For det første har tiltakene slått bedre ut enn forventet. For det andre har gjødselmarkedet utviklet seg mer positivt enn det ble lagt inn i prognosene. Vi hadde regnet med at energiprisene ville spise opp mye av gevinsten vi fikk med høyere gjødselpriser.

Nå viser det seg at gjødselprisen har steget relativt mer enn energiprisene, slik at vi har fått en betydelig effekt også på prissiden. Det er jo meget gledelig og gjør at resultatet for 2000 blir så godt som det blir.

- Men økte priser betyr samtidig økt import inn i europeiske markeder?

- Jo, det er en økt import fra Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen, men økningen er i samsvar med det vi måtte vente, og importen i 1999 var uvanlig lav. Det er ingen dramatikk, snarere et sunnhetstegn, at det oppstår et visst behov for import i forbindelse med restruktureringen av den vesteuropeiske gjødselindustrien. Hydro er jo ikke alene om å ha kuttet sin kapasitet.

Konkurransekraft
- Som en del av restruktureringen i Europa forsøker vi i Hydro Agri å selge våre produkter i de markeder der vi har størst konkurransekraft. Kort sagt gjelder det å få best mulig pris og minst mulig logistikkostnader. Disse er på vei ned allerede.

- Den optimaliseringen av varestrømmen som vi nå prøver å få i stand, har den nye organisasjonen gitt bedre muligheter for enn tidligere. Vi prøver å ha et globalt tankesett og handlingsmønster rundt dette, slik at vi er i stand til å levere varen der den gir størst avkastning.

- I de store fabrikkene ligger det interessante muligheter for å levere produkter hvor som helst i verden, og det må vi utnytte. De mulighetene har vi forsøkt å ta vare på i 2000, og vi skal i enda sterkere grad klare å utnytte de mulighetene i 2001 og 2002, sier Enger.

Han peker på viktigheten av ikke bare å tenke innenfor nasjonale revirer. Det gjelder å se organisasjonen og seg selv som en del av en global virksomhet. - Den forståelsen tror jeg absolutt er i ferd med å sige inn. Det gjelder å ha en forretningsmodell som legger til rette for dette.

Brukbart for Gass og Kjemikalier
For divisjonene innen Hydro Agri er det normalt at resultatene i noen grad viser variasjon. For Hydro Gass og Kjemikalier er det slik at når ammoniakk- og gjødselpriser går opp, går prisene på denne divisjonens innsatsfaktorer opp. Slik sett har det vært et krevende år, men til tross for det har man klart å få et anstendig resultat for 2000.

- Forbedringsprosessene vi har hatt i Hydro Gass og Kjemikalier viser gode resultater. Sett under ett er det derfor et tilfredsstillende resultat som legges frem fra denne divisjonen, som dessuten har flere miljøprodukter som er inne i en interessant vekstfase. Disse gjelder det å ha betydelig fokus på i tiden fremover, understreker Enger.

Danske Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK) er det området Enger er minst tilfreds med: - Det er tydelig at det danske grovvaremarkedet, som KFK kaller det, har for stor kapasitet. Her har det tatt for lang tid å få satt i gang tiltak. Oppgaven blir å få til en kraftig positiv utvikling, og det blir en prioritert oppgave fremover.

Gjerne mer spesialgjødsel
For Hydro Plantenæring er det en styrke å både ha standard- og spesialprodukter, noe som gir gjensidig positive effekter. Det bringer logistikkostnadene ned.

- Når det gjelder spesialgjødsel, må vi samtidig erkjenne at volumet er kritisk for suksess. Her skulle vi gjerne hatt større volumer. Vi vil prioritere arbeidet med å utvikle denne virksomheten slik at den får et mer interessant volum og kanskje også et mer komplett produktspekter enn i dag, der det er noe ensidig vekt på kalksalpeter.

For de oversjøiske markedene har oppkjøpet av Trevo i Brasil vært i henhold til forventningene, konstaterer Enger. - Også Sør-Afrika kan bli et spennende marked for oss, men omstillingsprosessen i Kynoch tar noe lengre tid enn ventet og er krevende. Det store Jordan-prosjektet gikk vi derimot ut av, fordi det ikke nådde opp i rekken av muligheter både i og utenfor Agri.

- Hva med India og Kina?

- Begge er vanskelige som markeder. I hvilken retning de utvikler seg, vet vi ikke. Men Kina er på vei inn i Verdens handelsorganisasjon og har forpliktet seg til å åpne for import av både NPK og andre gjødselprodukter. Kina er høyt prioritert av oss, men mye er knyttet til hvordan myndighetene vil redusere sitt inngrep i markedet. Ellers er vi solid til stede i de fleste markedene i Asia og Oceania.

- Den mest gledelige fremgangen i den oversjøiske virksomheten har vi faktisk i Latin-Amerika. Dette området var jo vanskelig, men vi har nå fine resultater å vise til. Det samme gjelder for øvrig Nord-Amerika, der resultatene er meget positive, sier Thorleif Enger.

Tall og fakta - fjerde kvartal 2000 (PDF 337KB)