Forelegg for utslipp

mars 2, 2001, 08:00 CET

Økokrim har ilagt Statoil et forelegg på to millioner kroner for utslipp av vann som inneholder glykol og fenol-rester fra Kårstø-anleggene i Rogaland.

Utslippene skjedde fra september 1995 til mars 1998.

Statoil oppdaget utslippene i forbindelse med kontroll av renseanlegget og varslet Statens forurensningstilsyn (SFT). Inspeksjon av rørsystemene avdekket at en ventil i et dreneringsrør under bakken stod åpen. Denne ventilen skulle vært stengt.

Norsk nstitutt for vannforskning (NIVA) har gjort flere undersøkelser av sjøbunnen rundt Kårstø etter at utslippene ble oppdaget. Undersøkelsene har ikke avdekket negative miljøeffekter på fauna eller sedimenter.

Statoil arbeider for å oppnå målet om ingen utslipp av skadelige stoffer, og direktør Leidulf Ramstad ved prosessanleggene på Kårstø beklager sterkt det som har skjedd.

"Vi mente å ha et system som sikret oss mot slike utslipp. I ettertid innser vi at vår internkontroll og krav til dokumentasjon ikke har vært godt nok ivaretatt i dette tilfellet," sier han.

Statoil kommer trolig til å vedta forelegget. Ramstad framholder likevel at verken Økokrim eller SFT har anført at utslippene har medført påviselig skade for miljøet.

"Men utslipp som dette skal uansett ikke skje," tilføyer han.

Siden juni 1999 har praksisen ved Kårstø-anleggene vært å sende det glykolholdige vannet til et biologisk renseanlegg i Danmark.