Skip to Content
no

Bonus og aksjekjøp inn i Hydros lønnssystem

mars 7, 2001, 23:00 CET

Styret i Norsk Hydro har vedtatt å videreføre ordninger med aksjeopsjoner som ble etablert for selskapets øverste ledelse i 1999, og å utvide gjeldende aksjekjøpsordning for Hydros ansatte. I tillegg vil selskapets lønnsordninger bli knyttet nærmere til oppnåelse av fastlagte resultatmål gjennom et bonussystem for alle ansatte.

- Styret ønsker et lønnssystem i Hydro som i sterkere grad enn hittil premierer gode prestasjoner. Vi er opptatt av at Hydros øverste ledelse og de viktigste beslutningstagerne på en mer direkte måte skal ha sine økonomiske interesser knyttet sammen med utviklingen av Hydro som selskap og ha kompensasjonsordninger som stimulerer til forbedring av Hydros prestasjoner, sier Hydros styreformann Einar Kloster.

- Det er viktig at Hydro skal være konkurransedyktig om arbeidskraft alle steder selskapet har virksomhet, og vi møter i økende grad en global og norsk konkurranse hvor insentivordninger er vanlig. Det er et klart ønske fra aksjemarkedet at slike ordninger innføres. Også utenfor ledelsesmiljøene er det ønskelig med ordninger som stimulerer forbedringer, belønner gode prestasjoner og knytter sammen eiernes og ansattes interesser, sier Kloster.

Opsjonsordningen vil omfatte om lag 30 personer i Hydros toppledelse og knyttes til mål for aksjonæravkastning basert på en tre års opptjeningstid. Årlig tildeling vil være maksimalt 10.000 opsjoner for generaldirektør, 7.000 for øvrige medlemmer av konsernledelsen og 2.000-3.500 for øvrige deltagere.

Opsjonene gir rett til å kjøpe aksjer til kursen på tildelingstidspunktet med utløsning i løpet av to år etter en tre års opptjeningsperiode. Opsjonene kan utløses fullt ut bare dersom aksjonæravkastningen i perioden har vært 20 prosent årlig. Det er knyttet forutsetninger om langsiktig eierskap til opsjonsordningen for toppledelsen.

For Hydros ansatte i Norge generelt har styret vedtatt at dagens aksjekjøpsordning med rabatt utvides ved at rabatten øker fra 1.500 kroner til 6.000 kroner i de år aksjonæravkastningen i foregående år har nådd minimum 12 prosent.

Ordningen kan utløses i år, dersom kursutviklingen fra mai 2000 til mai 2001 gjør at aksjonæravkastningen når 12 prosent. Intensjonen er at lignende ordninger også vil bli foreslått for ansatte utenfor Norge.

Styret har videre vedtatt å introdusere et sterkere element av prestasjonsbelønning i Hydros lønnssystem ved å innføre en ordning med bonus som vil være betinget av at mål som er fastlagt i forretningsplanene i de ulike forretningsenhetene i Hydro blir oppfylt.

Maksimalt vil bonus for et enkelt år kunne utgjøre en ekstra månedslønn for den ansatte. For et par hundre ledere med betydelig resultatansvar vil bonus kunne utgjøre maksimalt to månedslønner. For toppledelsen på om lag 30 personer vil bonus kunne utgjøre inntil tre månedslønner.

Prestasjonsmålene som blir lagt til grunn vil fastsettes slik at prisvariasjoner på selskapets hovedprodukter og valutakurs-svingninger nøytraliseres. Det er reelle forbedringer i Hydros virksomheter som skal måles og belønnes.

Bonusordningen vil bli gjennomført i takt med at godkjente forretningsplaner med fastlagte prestasjonsmål foreligger. For store deler av Hydro vil opptjening starte i inneværende år, mens øvrige deler av selskapet forutsettes å iverksette ordningen i 2002.