Egil Myklebust ny styreformann i Hydro

april 23, 2001, 23:00 CEST

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro valgte tirsdag Egil Myklebust til styreformann etter Einar Kloster. Samtidig kommer to nye kvinner inn i selskapets styre. Dermed er halvparten av de aksjonærvalgte styremedlemmene kvinner.

- Vi har først og fremst vært opptatt av å finne en formannskandidat med betydelig industriell kompetanse fra ledelse av en stor virksomhet med samme type problemstillinger som Hydro møter, ikke minst internasjonalt. Valgkomiteen har arbeidet lenge og grundig, vurdert en rekke mulige kandidater, også utenfor Norge, og funnet at Myklebust var den best egnete kandidaten, sier formannen i Hydros bedriftsforsamling, Sven Ullring.

Valgkomiteen har, foruten ham selv, bestått av styreformann Einar Kloster og Aksjonærforeningens formann Westye Høeg. Utvalget har i løpet av sitt arbeid hatt konsultasjoner med Hydros største aksjonær, Nærings- og handelsdepartementet.

Ullring sier at valgkomiteen har vært opptatt av de prinsippielle sidene knyttet til at konsernsjefen går over i rollen som styreformann, men har ikke funnet tungtveiende grunner til ikke å velge den beste kandidaten. I den sammenheng har det vært et poeng at oppgaven som styreformann i Hydro er så arbeids- og tidkrevende at den ikke lar seg kombinere med en jobb for eksempel som konsernsjef i en annen større bedrift. Han understreker at Myklebust ikke vil bli arbeidende styreformann, og at han som styreformann kommer til å ha kontor utenfor selskapets lokaler.

Myklebust fratrer 2. mai som selskapets generaldirektør etter over ti år. Avgående styreformann Einar Kloster har i nesten ti år har vært medlem av styret, de siste fire år som formann.

Nye styremedlemmer
Benedicte Berg Schilbred, som har vært medlem av styret siden 1990, har også ønsket å tre tilbake. Bedriftsforsamlingen valgte på den bakgrunn Ingvild Myhre og Elisabeth Grieg som nye styremedlemmer.

- Vi anser både Myhre og Grieg som velkvalifiserte styrerepresentanter, Myhre med sin brede bakgrunn fra arbeid med informasjonsteknologi, Grieg med betydelig internasjonal erfaring, poengterer Ullring.

- Ingen av dem er valgt fordi de er kvinner, men vi synes det er hyggelig at valget av dem har brakt kvinneandelen blant de aksjonærvalgte styremedlemmene opp i 50 prosent, sier han.

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør og er administrerende direktør i Telenor Mobil. Tidligere har hun hatt forskjellige lederstillinger i Alcatel/STK. Hun har flere tillitsverv og har vært varamedlem av Hydros bedriftsforsamling siden 1998 og medlem siden 1999.

Elisabeth Grieg er administrerende direktør og styreleder i Grieg International AS og har tidligere vært ansatt i Star Shipping og Bergen Bank. Grieg har flere styreverv, blant annet i Norges Rederiforbund, og er utdannet ved Handelsakademiet og University of San Fransisco.

Bedriftsforsamlingen har i tillegg gjenvalgt de ansattes representanter til styret, mens de gjenværende aksjonærvalgte styremedlemmer først er på valg neste år. Tom Wachtmeister vil fratre i løpet av året idet han når selskapets aldersgrense på 70 år for styremedlemmer. Sven Ullring opplyser at det arbeides med å finne en annen skandinavisk kandidat som hans etterfølger.

Hydros langvarige praksis med at generaldirektøren også er medlem av styret, avsluttes ved dette styrevalget. Dette har sammenheng med at styret gjennom det siste året har fastlagt en justert fordeling av arbeidsoppgaver for styre og administrasjon. I korthet går dette for styrets vedkommende ut på å sikre best mulige vilkår for å arbeide med selskapets overordnede strategi og forretningsplanlegging, samt ivareta tilsynsfunksjonen.

Etter dette består styret i Norsk Hydro av :

Egil Myklebust, formann

Borger A. Lenth, viseformann

Elisabeth Grieg

Ingvild Myhre

Gudmund Per Olsen (valgt av ansatte)

Anne Cathrine Høeg Rasmussen

Odd Semstrøm (valgt av ansatte)

Tom Wachtmeister

Per Wold (valgt av ansatte)