Sluttordninger og nedskrivninger belaster regnskapet

juni 25, 2001, 23:00 CEST

Hydro redegjorde tirsdag for hvordan forbedringstiltak i Norge og Storbritannia vil belaste konsernets regnskap for andre kvartal.

Hydro har siden desember i fjor vært inne i en omfattende forbedringsprosess som skal gi økt inntjening og bedret konkurransekraft for virksomhetene i Grenland-området, og det er i denne forbindelse identifisert en overtallighet på omlag 500-550 årsverk, går det fram av pressemeldingen fra Hydro.

I alt har 415 ansatte inngått avtale om ulike former for sluttordninger. Kostnadene for sluttordninger beløper seg til om lag 660 millioner kroner og vil bli belastet regnskapet for andre kvartal i år. Av dette beløpet vil om lag 180 millioner kroner bli belastet Plantenæring-segmentet, 105 millioner kroner Magnesium og 75 millioner
kroner Petrokjemi, mens de resterende 300 millioner kroner vil bli belastet Øvrige virksomheter.

Hydro tar sikte på å finne alternativt arbeid for ansatte det foreløpig ikke er funnet løsning for. Innenfor deler av konsernet er det behov for økt bemanning.

Som et ledd i arbeidet med å forbedre lønnsomheten ved fabrikkanleggene i Porsgrunn er det også besluttet å stenge produksjonen av kaliumnitrat som over tid har vist svak lønnsomhet. Dette medfører et nedskrivningsbehov på 75 millioner kroner innenfor Plantenæring, mens nedbemanningskostnadene er dekket av den ovennevnte avsetning.

Også nedbemmaning i Storbritannia

I forbindelse med forbedringsprogrammet Hydro Agri Turnaround har det vært mulig å identifisere et betydelig effektiviseringspotensial ved omlegging av logistikk- og distribusjonssystemet i Storbritannia.

Omleggingen vil medføre reduksjoner i arbeidsstokken på 85 personer. Totale engangskostnader som belastes i andre kvartal, vil være 130 millioner kroner, hvorav det vesentligste er nedskrivning av anleggsmidler i lager- og distribusjonskjeden.

Samlet vil de nevnte engangskostnadene belaste Hydros driftsresultat for andre kvartal med om lag 865 millioner kroner, hvorav om lag 165 millioner kroner er nedskrivning av anleggsmidler.