Skip på naturgass gir miljøgevinst

juli 2, 2001, 11:00 CEST

Statoil ASA skal som den første operatøren på norsk sokkel ta i bruk flytende naturgass (LNG) i stedet for diesel på to nye forsyningsskip. Det gir en stor miljøgevinst.

Utslippene av nitrøse gasser (nitrogenoksider, NOx) kuttes med hele 85 prosent sammenliknet med konvensjonell dieseldrift. I rene tall reduseres de årlige utslippene med 420 tonn NOx.

Basert på myndighetenes ønske om å stimulere til økt bruk av naturgass og Statoils ønske om å ta i bruk gode miljøløsninger, er det inngått en avtale mellom myndighetene og selskapet. Avtalen skal sikre at utslippsreduksjonene som oppnås kan krediteres Statoil-opererte landanlegg langs kysten hvor reduksjoner i NOx er mye dyrere.

Prisen for å redusere NOx-utslippene ved å bruke naturgass i stedet for diesel på de nye forsyningsskipene, ligger på cirka 25 kroner per kilo NOx. Til sammenlikning ville liknende reduksjoner på landanlegg ha kostet flere ganger dette beløpet.

Skipene er kontrahert fra rederiene Eidesvik og Møkster Shipping, og skal bygges i Norge. De skal være i drift fra 2003. Skipene som vil opereres fra CCB-basen ved Bergen, skal forsyne olje- og gassinstallasjoner i Tampen-området i Nordsjøen.

Det er første gang at LNG-drevne skip tilbys på markedet. Skipene er utviklet som et samarbeid mellom Eidesvik og Møkster Shipping. Kravet til sikkerhet er minst like god som for konvensjonelle løsninger.

Naturgass Vest skal forsyne LNG til skipene. På bakgrunn av disse forsyningene, kommer selskapet til å starte produksjon av drivstoffet på Kollsnes utenfor Bergen med tilhørende distribusjonssystem.

Kommentarer:

Olje- og energiminister Olav Akselsen sier følgende:

"Beslutningen om å bygge LNG-skip med tilhørende rammebetingelser, gir uten tvil mest miljø for pengene. Regjeringen ønsker å bidra til mer bruk av gass i Norge. Målet er at større deler av kyst- og ferjetrafikken, samferdselstrafikken og annen energibruk går over til naturgass. Dette vil bidra til at Norge på en mest mulig kostnadseffektiv måte kan møte sine forpliktelser i Gøteborg-protokollen."

Konsernsjef Olav Fjell i Statoil sier følgende:

"Statoil ønsker å fremme en utvikling der det lønner seg å velge miljømessig gode alternativer, uten at konkurranseevnen svekkes. Vi er meget godt fornøyd med denne løsningen som er valgt og erfaringen den vil gi oss. Avtalen med myndighetene gir oss muligheten til å gjennomføre kostnadseffektive NOx-tiltak samtidig som det skapes rom for videre industriutvikling og verdiskaping basert på gass i Norge."

Kontaktpersoner:

Olje- og energidepartementet

Sissel Edvardsen, informasjonssjef

Tel. 22 24 61 09 / 901 97 382

Statoil

Wenche Skorge, assisterende informasjonsdirektør

Tel. 51 99 79 17 / 918 70 741

Eidesvik AS

Nils Himle, administrasjonssjef

Tel. 53 42 45 00 / 951 01 973

Naturgass Vest

Aksel Skjervheim, administrerende direktør

Tel. 55 21 41 74 / 958 68 604