Forventer høy oljepris

august 7, 2001, 23:00 CEST

OPECs vedtak om å redusere oljeproduksjonen viser at organisasjonen er fast bestemt på å holde oljeprisen oppe, sier oljeanalytikerne i Hydro. De ser lyst på prisutsiktene hele dette året.

Da OPEC (Organisasjonen av oljeeksporterende land) 25. juli besluttet å redusere oljeproduksjonen med en million fat per dag fra 1. september, lå prisen på Brent Spot rundt 23 USD. Produksjonskuttet var overraskende, med tanke på at prisen på beslutningstidspunktet var høy i forhold til OPECs uttrykte prismål. På det offisielle OPEC-møtet 3. juli hadde dessuten medlemslandene vedtatt å ikke endre på produksjonskvotene.

Holder sammen
Forklaringen til at OPEC omgjorde sitt tidligere vedtak, var at oljeprisen var begynt å falle som en følge av beslutningen om ikke å kutte i produksjonen. At Irak gjenopptok eksporten bidro også til prisfallet i første del av juli, forklarer Gunnar Simenstad, leder for Analyse og Risikostyring i Oljehandel og Raffinering i Hydro.

Beslutningen om å redusere produksjonen ble ikke tatt av medlemslandene på det ordinære OPEC-møtet, men av en mindre gruppe av de store eksportlandene, ledet av Saudi-Arabia, som "snakket sammen" i etterkant av møtet. Men Simenstad tror ikke at dette er et signal om at samholdet i organisjonen er i ferd med å svekkes.

- Dette er ikke noe problem for OPEC som organisasjon. For selv om alle medlemslandene skal kutte en prosentvis andel av produksjonen, er det Saudi-Arabia som bærer den største byrden. Alle landene var nok tilfreds med at beslutningen ble tatt, sier Simenstad. Han legger til at det ser ut til å være forståelse for at de minste oljeprodusentene, som Libya, Qatar og Algerie, i mindre grad etterlever vedtakene.

I juli produserte OPEC-landene, fraregnet Irak, 24,60 millioner fat olje per dag. Den planlagte produksjonsreduksjonen skal etter planen tre i kraft 1. september, men det er ventet at Saudi-Arabia kommer til å stramme inn produksjonen allerede i august. - Vi venter et reellt fall i OPEC-produksjonen fra september på 600.000-700.000 fat per dag, sier Simenstad.

At OPEC reduserer produksjonen til tross for en oljepris på langt over 22 dollar, som er OPECs egen nedre grense, viser at organisasjonen mener alvor om å holde oljeprisen oppe, sier han.

Lyse utsikter
- I Oljehandel og Raffinering så vi positivt på prisutviklingen ut året allerede før OPEC besluttet å redusere produksjonen. Etter produksjonskuttet er det ekstra grunn til å være optimistisk med hensyn til prisutviklingen. Vi ville ikke bli overrasket om prisen kom opp i 30 dollar. Men skulle det skje, vil nok OPEC raskt øke produksjonen igjen, sier Simenstad. Han legger til at OPEC nå reagerer langt raskere på endringer enn tidligere. Hyppigere ministermøter og vedtak om produksjonsendringer utenom de offisielle møtene er eksempler på dette.

Usikkerhetsmomentet er utviklingen i internasjonal økonomi. Dersom fallet i verdensøkonomien blir større enn forventet, vil OPEC få problemer, sier Simenstad. Prognosene tyder på at det ikke blir noen vekst i etterspørselen etter olje innenfor OECD-området i år, men at det blir en viss vekst i Asia. Resten av verden er preget av stagnasjon. I 2002 forventes etterspørselen å øke igjen.

Usikkert i øst
Det er også knyttet en viss usikkerhet til oljeproduksjonen i det tidligere Sovjetunionen som har økt ganske kraftig i fjor og i år, påpeker Simenstand. Han mener det er grunn til å tro at oljeproduksjonen fra denne delen av verden vil fortsette å stige, blant annet fordi disse landene kan øke utvinningsgraden betydelig med relativt små investeringer. Om lag 60 prosent av verdens oljeproduksjon ligger i dag utenfor OPEC.