- Samme strenge krav til all boring

august 28, 2001, 23:00 CEST

Hydro stiller samme krav til planlegging og boring av letebrønner uansett hvor brønnene skal bores. Det understreker Hydro i forbindelse med debatten rundt den planlagte leteboringen utenfor Lofoten i september.

Både i planleggingen av letebrønner og i selve boreoperasjonene vurderer Hydro risikoen ved den planlagte aktiviteten og konsekvenser av mulige uhell. Men Hydro kan aldri akseptere ulike standarder for risikoen, avhengig av hvor letebrønnen skal bores. Kravene til sikkerhet er de samme, enten det dreier seg om risiko for mannskapet på riggen eller uhellsutslipp, sier seksjonssjef Dag Ryen Ofstad i Informasjon og Samfunnskontakt i Utforsking og Produksjon i Hydro.

- Derimot kan det være visse geografiske forskjeller i konsekvensvurderinger og tiltak ved for eksempel uhellsutslipp eller skader på personell. Et slikt eksempel er tid for ilandføring av skadde personer, sier han, og legger til: - Risikoanalyser og beredskapsplanlegging er basert på grundig innsamling og analyse av forutsetninger som seismikk, miljødata, metoceandata, trafikkdata og havbunnsforhold.

Ofstad peker på at i planleggingen av brønn 6710/6-1 utenfor Lofoten er det lagt stor vekt på å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av til eksempel et uhellsutslipp. Her har Hydro valgt å bore med vannbasert, ikke oljebasert, borevæske og vil dessuten bore en slankere brønn med mindre diameter enn normalt. Videre vil det bli iverksatt tiltak for å redusere mengden av borevæske som slippes ut til sjø.

Lang erfaring

Riggen som er valgt for operasjonen - den halvt nedsenkbare norskregistrerte boreriggen Transocean Arctic - er den boreriggen som har lengst fartstid i nordlige farvann på norsk sokkel. I de senere årene har den dessuten hatt svært lite utskifting av mannskap. Riggen fikk ny femårs-klassifisering så sent som i april i år og har nettopp boret tre brønner, hvorav én i et fiskeriviktig område, uten uhell av noe slag. Boringen av brønn 6710/6-1vil bli gjennomført med samme prosedyrer og rutiner som riggen har brukt fram til nå, men Hydro vil skjerpe mannskapets oppmerksomhet for å hindre utslipp til miljø, understreker Ofstad.

Han legger til at alle berørte parter ble orientert om boringen i juni i år. 23. august ble også miljøvernorganisasjonene Greenpeace, Bellona og Natur og Ungdom informert.

Boringen skal etter planen starte i andre halvdel av september og pågå i om lag 25 dager.