Tore Torvund: "Styrker Olje og Energi med to nye divisjoner"

september 18, 2001, 23:00 CEST

Konserndirektør Tore Torvund omorganiserer Hydro Olje og Energi. Divisjonen Utforsking og Produksjon Norge deles i to. Sikkerhet og andre viktige utfordringer skal få økt fokus. For første gang får Hydro en divisjon ledet fra Bergen. Det omorganiserte forretningsområdet får felles staber og støttefunksjoner.

Sjefen for Hydro Olje og Energi bekrefter at omorganiseringen blant annet er en konsekvens av de svakheter som er avdekket i Hydros organisasjon etter den tragiske dødsulykken på Oseberg Øst-plattformen julaften i fjor. Styrking av sikkerheten er imidlertid ikke den eneste grunnen.

- Endringene understreker at vi i Hydro er i ferd med å utvikle tre forretningsområder som hver for seg har en daglig ledelse med ansvar for områdets utvikling. Agri gikk foran i forbindelse med snuoperasjonen for vel ett år siden. Også Lettmetall arbeider med liknende planer. Det vi gjør i Olje og Energi, er en naturlig utvikling mot en mer kraftfull organisasjon, sier Tore Torvund.

- Er det et nytt og annerledes Hydro vi aner konturene av?

- Etter at vi høsten 1999 fastslo at Hydro vil satse på de tre kjerneområdene Olje og Energi, Lettmetall og Agri, har vi gradvis fokusert aktivitetene med vekt på synergier innenfor områdene. Det betyr ikke at det ikke fortsatt er behov for koordinering og utnyttelse av synergiene også mellom disse tre områdene. Disponering av ledere og andre medarbeidere på tvers av forretningsområdene og kapitalallokering er eksempler på områder der det åpenbart er fordelaktig å utnytte Hydros samlede størrelse og styrke.

Et større oljeselskap

Tore Torvund minner om at Hydro er blitt en vesentlig større operatør på norsk sokkel etter oppkjøpet og integrasjonen av Saga. Som operatør står Hydro i dag for en tredel av den norske oljeproduksjonen.

- Det krever i seg selv stort ledelsesengasjement. Samtidig bygger vi opp den internasjonale virksomheten. Bare i løpet av de siste ukene har vi fått status som teknisk assistent til statsoljeselskapet Sonangol på blokk 34 i Angola, og vi har inngått avtale om leteandeler i Mexicogolfen. Alt dette medfører at vi trenger økt ledelsesmessig fokus innenfor Olje og Energi. De interne og eksterne vurderingene som er gjort etter den tragiske dødsulykken i Nordsjøen på julaften i fjor, har dessuten avdekket at vår fokus på operative og sikkerhetsmessige utfordringer ikke var tilfredsstillende, sier Torvund.

- Jeg finner det derfor riktig å dele den store aktiviteten på norsk sokkel i to divisjoner: Drift og Utvinning Norge og Leting og Utvikling Norge.

Sikkerhet får topp prioritet

- Betyr det at svikten på sikkerhetssiden ikke får andre konsekvenser enn dette?

- Å dele virksomheten i Norge i to er etter mitt skjønn et ikke ubetydelig tiltak for å få ytterligere fokus på de svakhetene som er avdekket. I tillegg har vi de siste månedene gjennomført en lang rekke tiltak med sikte på å bedre sikkerheten. I de undersøkelsene vi har gjort, har vi ikke funnet at enkeltmennesker i Hydros organisasjon kan lastes for ulykken som skjedde julaften i fjor. Jeg er imponert over den evne organisasjonen har vist til å ta inn over seg de svakhetene som er blitt avdekket. I dag framstår organisasjonen som sterkt sikkerhetsfokusert. Det forhindrer ikke at det kan være behov for ytterligere endringer, men da som et ledd i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Tore Torvund understreker at det ikke har sammenheng med kritikken mot sikkerheten i Nordsjøen at sjefen for Utforsking og Produksjon Norge, Lars T. Bjerke, har meddelt at han ønsker å slutte i Hydro.

- Bjerke har vært leder for Utforsking og Produksjon Norge siden integrasjonen av Saga 1. januar 2000. Han var også svært sentral i arbeidet med å slå sammen de to organisasjonene. Han har vært en uunnværlig bidragsyter til at organiseringen har gått smertefritt og at vi har fått en vel fungerende organisasjon som kan vise til meget gode resultater. Lars Bjerke har vært enig i oppdelingen av organisasjonen. Han er blitt forespurt om å ta en av divisjonssjefjobbene, men har meddelt at han etter 20 år i sentrale lederstillinger ønsker å tre tilbake og gjøre andre ting i bransjen. Hans fratreden utløser en sluttvederlagspakke som var framforhandlet mellom ham og Sagas styre før Hydro overtok selskapet.

Drift og Utvinning i Bergen

Den nye divisjonen Drift og Utvinning Norge får et helhetlig ansvar for at selskapets operative virksomhet i Nordsjøen drives etter de sikkerhetsmessige og operative krav som både Hydro og myndighetene stiller. Divisjonen får ansvaret for å videreutvikle de store verdiene som investeringene og ressursene på norsk sokkel representerer.

- Vi har funnet det riktig å legge ansvaret for den divisjonen til Bergen. Det blir dermed den første "norske" divisjonen som ledes fra et annet sted enn Oslo-området og representerer en klar styrking av vår tilstedeværelse i Bergensregionen. Det tror jeg ikke minst vil ha positiv effekt for de ansatte i divisjonen, sier Torvund.

Det er Olje og Energi-områdets organisasjonsdirektør, Torgeir Kydland (44), som blir leder for den nye divisjonen. Han har gjennom to perioder hatt tunge jobber i Hydros operative miljø i Bergen, samtidig som han har vært sentral i arbeidet med forretningsutvikling i Utforsking og Produksjon Norge.

Leting og Utvikling i Sandvika

- Forretningsutvikling og videre utvikling av engasjementet på norsk sokkel, hvor vi ser at det fortsatt er betydelige muligheter, vil bli ivaretatt av Leting og Utvikling Norge som blir lokalisert på Kjørbo i Sandvika. Divisjonen vil primært ha ansvaret for å sikre Hydros framtidige konsesjoner og utvikling av våre store uutbygde felt, blant annet Ormen Lange. Også ansvaret for oppfølgingen av Hydros portefølje der selskapet ikke er operatør, vil ligge i denne divisjonen.

Leder for Leting og Utvikling Norge blir Torstein Dale Sjøtveit (46). Han stod blant annet sentralt i arbeidet med Hydros søknad i den 15. konsesjonsrunden på norsk sokkel. Det var i den runden selskapet fikk ansvaret for utbyggingen av Ormen Lange-feltet. Han har de siste årene hatt ansvaret for oppbyggingen av selskapets virksomhet i Angola.

Sterkere satsing internasjonalt

Utforsking og Produksjon Internasjonal får etter omorganiseringen også det overordnede ansvaret for teknologi- og kompetanseutvikling i Olje og Energi-området. Dette har ifølge Torvund sammenheng med at det er stort behov for å utnytte og utvikle Hydros teknologiske konkurransefortrinn i de prosjektene selskapet er engasjert i internasjonalt, ikke minst i Angola, Canada og Russland.

Som et ledd i den internasjonale oppbyggingen vil de regionale enhetene få større ressurser og et klarere forretningsmessig ansvar.

Morten Ruud, Reidar Sæther, Bengt Göran Markeborn og Tom Røtjer fortsetter som divisjonssjefer i henholdsvis Utforsking og Produksjon Internasjonal, Energi, Oljemarkedsføring og Teknologi og Prosjekter.