Tilfredsstillende resultat i et svekket marked 

oktober 29, 2001, 07:30 CET

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) leverte et resultat etter skatt på 4,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2001, tilsvarende et resultat per aksje på 1,88 kroner. Resultatet er på linje med tilsvarende periode i fjor.

Kvartalsberetning og regnskap
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst) - PDF-versjon (0,8 MB - engelsk tekst)

Resultatet etter skatt for årets første ni måneder var på 14,6 milliarder kroner, tilsvarende et resultat per aksje på 7,15 kroner. Det er 28 prosent høyere enn samme periode i fjor. Justert for engangseffekter er resultatet per aksje hittil i år 5,90 kroner mot 5,79 kroner for samme periode i fjor.

Et fall i oljeprisen målt i norske kroner på 16 prosent og en svakere inntjening nedstrøms, ble i stor grad oppveid av et 57 prosent høyere gassalg, økte gasspriser og valutagevinster.

”Resultatet er tilfredsstillende. Til tross for reduserte priser og marginer for våre hovedprodukter, er det underliggende resultatet solid. Programmet for kostnadsreduksjoner og restrukturering følger planen. Produksjonen går godt. Det er årsaken til at vi har justert årets produksjonsprognose oppover til 985.000 fat oljeekvivalenter per dag,” sier konsernsjef Olav Fjell.

”Resultatet så langt i år bekrefter at vi er godt i gang med å oppfylle de resultat- og vekstmål vi kommuniserte i forbindelse med børsnoteringen.”

Produksjonen av olje og gass i tredje kvartal lå på 999.000 fat i døgnet. Det er 11 prosent høyere enn i fjor. Produksjonen for årets første ni måneder var 981.000 fat oljeekvivalenter per dag, noe som er to prosent høyere enn året før.

Alle feltutbygginger som inngår i produksjonsmålet på 1,120 millioner fat oljeekvivalenter i døgnet i 2004, har nå blitt besluttet.

Resultatregnskap for Statoil ASA (millioner norske kroner)

3. kvartal 01 3. kvartal 00 hittil i år 01 hittil i år 00
Driftsinntekter 62 747 56 583 174 140 163 454
U&P Norge 11 292 12 683 33 825 32 626
Internasjonal U&P 125 250 2 493 978
Naturgass 1 721 1 248 7 176 4 811
Foredling og markedsføring 696 1 376 3 236 3 151
Andre 105 197 (49) 75
Resultat før finansposter 13 939 15 754 46 681 41 641
Netto finansposter 1 696 (1 749) 747 (3 283)
Skattekostnad (11 401) (9 696) (32 408) (26 692)
Minoritetsinteresser (157) (136) (380) (232)
Periodens resultat 4 077 4 173 14 640 11 434
Resultat per aksje 1,88 2,11 7,15 5,79
Resultat per aksje, justert for engangseff. 1,88 2,11 5,90 5,79
Vektet gjennomsnittlig antall aksjer (millioner aksjer) 2 165 1 976 2 046 1 976
Avkastning på sysselsatt kapital 20,8% 16,8%

Milepæler tredje kvartal:

  • Plan for utbygging og drift av Snøhvit og Kristin er oversendt myndighetene. Snøhvit blir den første feltutbyggingen i Barentshavet og det første gassprosjektet i Europa basert på produksjon av flytende, nedkjølt naturgass (LNG).

  • Viktige utbyggingsbeslutninger i Angola (Kizomba A i Blokk 15) og Aserbajdsjan (Fase 1 på Azeri-Chirag-Gunashli). Med dette er alle felt som er inkludert i konsernets produksjonsmål for 2004 på 1,120 millioner fat oljeekvivalenter per dag besluttet utbygd.

  • Gassforhandlingsutvalget (GFU) har inngått en langtidskontrakt med det statlige polske olje- og gasselskapet (POGC) om salg av norsk gass. Avtalen innebærer at Polen mottar 74 milliarder kubikkmeter gass over en periode på 16 år med oppstart i 2008. Statoil og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) har en samlet andel på 66,8 prosent av kontrakten. En rekke forbehold er ennå knyttet til avtalen.

  • Gass fra Statoil strømmet fra 1. oktober til både Italia og Storbritannia. Statoil og SDØE skal sammen levere rundt 100 milliarder kubikkmeter gass til Italia fram til 2025. I det britiske markedet skal Statoil og SDØE, i henhold til en avtale med BP, levere 1,6 milliarder kubikkmeter gass hvert år fram til 2016.

  • Som en del av arbeidet med å restrukturere eierskapet i Navion, har Statoil kjøpt Rasmussengruppens 20 prosent eierandel i selskapet.


Forretningsområder

Undersøkelse og produksjon på norsk sokkel hadde i tredje kvartal et resultat før finansielle poster på 11,3 milliarder kroner, det vil si 11 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes i hovedsak et fall i oljeprisen, økte letekostnader og høyere avskrivninger som følge av en vekst i produksjonen. En oppgang i solgte gassmengder og høyere gasspriser bidro delvis til å kompensere for dette fallet.

Det har blitt boret 15 lete- og avgrensningsbrønner så langt i år, noe som resulterte i 10 funn. Statoil var operatør for 10 av brønnene som ble boret.

Solgte mengder olje og gass økte i tredje kvartal med 12 prosent til 926.000 fat oljeekvivalenter per dag sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Produksjonen på Åsgard-feltet ble stengt i august for å reparere sveiseforbindelser i rør. Feltet ventes å komme i produksjon ved årsskiftet.

Statoils internasjonale lete- og produksjonsvirksomhet hadde et resultat før finansielle poster i tredje kvartal i år på 125 millioner kroner. Dette er 125 millioner kroner mindre sammenlignet med samme periode i fjor. Svekkelsen skyldes primært et fall i oljeprisen, samt fall i produksjonen i tredje kvartal.

Gjennomsnittlig oljeproduksjon gikk ned fra 68.000 fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal 2000 til 62.000 fat oljeekvivalenter per dag i samme periode i år. Årsaken er at tre brønner ble stengt ned på gassfeltet Jupiter på britisk sokkel.

Den første fasen i utviklingen av oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli i aserbajdsjansk del av Kaspihavet ble godkjent av rettighetshaverne 30. august. Statoil har en andel på 8,56 prosent i det BP-opererte feltet. Produksjonskapasiteten på den nye plattformene er på 400.000 fat i døgnet. Produksjonsstart er planlagt i første kvartal 2005.

Forretningsområdet Naturgass hadde et resultat før finansielle poster i tredje kvartal på 1,7 milliarder kroner, som er 38 prosent høyere enn året før. Økningen skyldes i hovedsak høyere gasspriser og en 63 prosent økning i salgsvolumet.

De første norske gassleveransene til Italia startet 1. oktober i år. Statoils andel av leveransene, inkludert SDØE, er 100 milliarder kubikkmeter i perioden fram til 2025. Samme dag startet også Statoils leveranser av gass til BP. Det er første gang Statoil selger egen gass fra norsk sokkel til Storbritannia. Langtidskontrakten med BP innebærer leveranser av 1,6 milliarder kubikkmeter gass årlig fra Statoil og SDØE fram til 2016.

Forretningsområdet Foredling og markedsføring hadde et resultat før finansielle poster i tredje kvartal på 696 millioner kroner mot 1,4 milliarder kroner for samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes svekkede raffineringsmarginer og et redusert resultat for shippingselskapet Navion. Oljehandel og forsyning samt metanol hadde gode resultater i tredje kvartal, mens 50 prosent-eide Borealis fikk svake resultater på grunn av lavere marginer.

Kontaktpersoner:

Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17/91870741

Kai Nielsen, tlf. 51 99 18 27/97041332