- Vi skal ordne opp

november 1, 2001, 23:00 CET

Hydro har nå svart på kritikken fra Statens forurensningstilsyn (SFT) etter at miljørevisjoner på Snorre, Varg og Troll hadde avdekket flere brudd på utslippstillatelsene. Omorganisering og sterkere miljøstyring er blant tiltakene Hydro setter inn.

- Hydros interne tilsyn har avdekket brudd på utslippstillatelsene. Det samme bildet avtegner seg i revisjoner som SFT har gjennomført de seneste årene. Vi har også registrert avvik i forhold til våre interne utslippsmål, opplyser assisterende direktør Ivar Brandvold, leder for Troll Område i Hydro.

- Det er dessverre ikke første gang dette inntreffer, sier han.

Tilsynsrapportene fra Forurensningstilsynet peker på en lang rekke overskridelser. SFT viser til at Hydro har sluppet ut kjemikalier uten tillatelse og benyttet ikke godkjente kjemikalier. Flere av aktivitetene er ikke utført slik selskapet har forpliktet seg til, og internkontrollen for ytre miljø har vært mangelfull, heter det i rapporten som konkluderer med at ledelsen i Utforsking og Produksjon "ikke har evnet å iverksette korrigerende tiltak slik at forurensing forebygges. SFT ser svært alvorlig på avvikene som er identifisert", skriver SFT som har bedt Oljedirektoratet vurdere hvilke virkemidler som bør iverksettes.

Ny organisasjon

Hydro fikk frist fram til 1. oktober med å svare på kritikken fra SFT. I sitt svar viser selskapet til at Olje og Energi nå er omorganisert for å få skarpere fokus på driftssiden. Den nye divisjonen Drift og Utvinning Norge får et helhetlig ansvar for at selskapets operative virksomhet på norsk sokkel drives etter de sikkerhets- og miljøkravene som selskapet og myndighetene har satt opp. Videre har Hydro satt i gang et eget prosjekt for ytre miljø og vil satse mer på opplæring av nøkkelpersonell. Prosjektet er presentert for SFT og Oljedirektoratet, som har gitt gode tilbakemeldinger. Avdekker prosjektet mangler og avvik, skal det etableres forpliktende planer for å rette opp forholdene. Avhengig av resultatene av denne gjennomgangen, skal Hydro innen utgangen av februar neste år vurdere nødvendigheten av ytterligere tiltak, opplyser Brandvold. Han betoner at nå er det opp til Hydro å rydde opp i misforholdene som er avdekket.

Ikke én årsak

- Vi ønsker å drive virksomheten vår på en profesjonell måte og innenfor rammene som er gitt i lovverket og i utslippstillatelsene for de enkelte installasjonene. Klarer vi ikke det, har vi ikke gjort jobben vår godt nok. Så enkelt er det. Det som nå har skjedd, skal ikke kunne skje, sier Brandvold som mener det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til overtredelsene.

- Vi vil i alle fall sørge for å få klare ansvarsforhold og at miljøarbeidet i enda større grad enn nå blir en naturlig del av hverdagen til hver enkelt.