- Hydro er ingen miljøversting

november 6, 2001, 23:00 CET

- De merknader fra SFT som er omtalt de siste dagene gjelder i første rekke svikt i saksbehandlingsrutiner. Det er ikke noen av de kritiserte forhold som har ført til vesentlige miljøskadelige utslipp. Jeg tar derfor sterkt avstand fra påstanden om at Hydro er en miljøversting, sier konserndirektør Tore Torvund.

Torvund vil ikke akseptere de konklusjoner miljøstiftelsen Bellona har trukket etter at SFTs tilsynsrapporter ble kjent gjennom media. Han understreker at selv om det har skjedd feil i Hydros formelle behandling av blant annet bruk av kjemikalier i oljevirksomheten så er det ikke påvist at disse bruddene har hatt noen vesentlige konsekvenser på livet i havet.

- De feil og mangler som er avdekket skal vi rette opp i. Hydros ledelse aksepterer ikke at vi bryter regler og vi aksepterer ikke at vi ikke tar hensyn til tidligere påpekte feil. Det må alle ha helt klart for seg, sier Torvund.

Hydro har iverksatt et omfattende "ytre miljø-prosjekt" innenfor selskapets oljevirksomhet på norsk sokkel. Prosjektet omfatter opplæring av nøkkelpersonell for å øke kunnskapen om miljøregelverket. Det gjøres en omfattende gjennomgang av alle operative enheter for å påse at virksomheten drives etter alle interne og eksterne krav.

- Målsettingen med dette arbeidet er å dokumentere at vi holder en høy kvalitet også på vårt miljøarbeid, sier Torvund.

SFT har påpekt en rekke feil i Hydros oppfølging av miljøkravene til virksomheten. Hydro har for eksempel brukt kjemikalier det ikke er gitt tillatelse til og det er brukt større mengder enn det er søkt om tillatelse til. Felles for disse kategoriene er at det dreier seg om kjemikalier som er tillatt brukt dersom det søkes om tillatelse og at man kan søke om å bruke større mengder enn opprinnelig planlagt.

- På bakgrunn av de feil SFT har påpekt har enkelte medieoppslag vært misvisende. Hydro er ingen miljøversting. Hydro gjør og vil fortsatt gjøre en stor innsats for å redusere risikoen for miljøskadelige utslipp til vann og luft. Vi har tatt initiativet til en rekke tiltak som virkelig bidrar til miljøforbedringer. Jeg kan for eksempel nevne Troll Pilot som reduserer utslipp av produsert vann, bruk av kombikraftverk på Oseberg Delta og Snorre B som reduserer utslipp av klimagasser og selskapets rolle i forskningsarbeid i egen regi og sammen med den øvrige norske oljeindustri, avslutter Torvund.