Hydro styrket, men behov for bedre resultater

februar 10, 2002, 23:00 CET

Viktige strategiske skritt som styrker Hydro, men økonomiske resultater som samlet sett ikke er gode nok. Slik oppsummerer generaldirektør Eivind Reiten sitt første årsresultat som konsernsjef.

- Selv om vi ikke nådde samme resultatnivå som i rekordåret 2000, må vi ikke glemme at vi gjennom solid innsats for 2001 legger fram det nest beste resultatet i selskapets historie - tross vanskelige markedsforhold for viktige produkter. Vi kan imidlertid ikke si oss tilfreds. Det er et godt stykke igjen til et resultat som gir god nok avkastning på selskapets samlede kapital, understreket Reiten.

Resultatet på 7,9 milliarder kroner etter skatt er vel seks milliarder svakere enn i 2000. Svekkede aluminiummarkeder og det faktum at oljeprisen ble kraftig redusert gjennom 2001, forklarer mye. Men ikke alt.

Rom for mer

- I 2001 la vi grunnlaget for oppkjøpet av VAW Aluminium, et av Hydros viktigste strategiske skritt noensinne. Vår aluminiumvirksomhet står nå alene på toppen i Europa og blir en sentral global aktør. Gjennom en vellykket snuoperasjon har Agri inntatt en klar global lederposisjon i sin bransje. Olje og Energi har lagt et godt grunnlag for økt produksjon og har sikret seg meget interessante posisjoner utenfor Norge. Samlet sett står vi sterkere enn noengang innenfor alle våre forretningsområder, påpeker Reiten.

Hans budskap for 2002 er klart: Det er behov for, og rom for, ytterligere forbedringer. Det er mer å gå på, mye mer. Og forbedringene bør komme raskt.

Forbedringstiltakene han har ambisjoner om å gjennomføre, er dels iverksatt, dels knyttet til de annonserte forbedringene innenfor Aluminium, der en god integrasjon av det nyervervede tyske aluminiumselskapet VAW inngår som en sentral del.

- Leveranse i henhold til plan er ikke bare nøkkelen til å skape de resultatene vi skal ha framover. Det vil i tillegg være en ny demonstrasjon av organisasjonens kraft til å gjennomføre store endringer på forholdsvis kort tid, sier han.

Gjennomføringskraft

Den vellykte omstillingen i Hydro Agri illustrerer i følge Reiten selskapets gjennomføringskraft. Ved siden av å bringe forretningsområdet fra en rolle som problembarn til å bli et spennende og løfterikt satsingsområde, har Agri Turnaround på en ny og overbevisende måte demonstrert organisasjonens store potensial.

- Jeg er imponert over den omstillingsevne Agri har vist. Samtidig skal vi nå vise at gjennomføringskraften ikke er mindre i våre andre forretningsområder. Hydro Aluminium står i øyeblikket midt oppe i ambisiøse endringsprosesser som på flere områder er inspirert av det vi har fått til i Agri. Gjennom overtakelsen og integrasjonen av VAW får den påbegynte omorganiseringen en ekstra vitamininnsprøyting - men også noen ekstra utfordringer. I løpet av det kommende året skal vi konsentrere innsatsen og redusere kostnadene med til sammen 1,6 milliarder kroner.

Eivind Reiten understreker at han har gjort det til sin høyeste prioritet i 2002 å sikre at integrasjons- og omstillingsprosessen blir vellykket, og at selskapet evner å hente ut de økonomiske synergiene oppkjøpet gir rom for.

Gjelden ned igjen

Ved utgangen av 2001 hadde Hydro en betydelig kontantbeholdning og en meget sterk finansiell stilling. Denne finansielle handlefrihet gjorde det mulig å gjennomføre kjøpet av VAW.

- Det er viktig at vi tar inn over oss at vår gjeldsgrad med kjøpet av VAW vil øke til et forhold mellom langsiktig gjeld og egenkapital på omkring 0,7. Det er en sentralt mål for oss at vi så snart som mulig greier å bringe forholdet mellom gjeld og egenskapital tilbake fra dette nivået til 0,5, som er vårt mål. Streng kapitaldisiplin i alle deler av selskapet er derfor påkrevd. I tillegg legger vi stort trykk i arbeidet med avhendelse av aktiviteter som ikke er en del av våre kjerneområder - Hydro Petrokjemi, det danske fôr- og landbrukselskapet KFK og VAW Flexible Packaging.

Internasjonale forventninger

Selv om utfordringene og mulighetene på Aluminium-området er store, knytter det seg ikke mindre spenning til utviklingen innenfor Olje og Energi.

Om enn noe forsinket, startet oljeproduksjonen rett før og rett etter årsskiftet på nye felt i henholdsvis Angola og Canada. Det øker Hydros internasjonale oljeproduksjon vesentlig, og i fjerde kvartal produserte selskapet i Norge og internasjonalt til sammen 451.000 fat oljeekvivalenter i døgnet. Samtidig ble det løpet av 2001 lagt til mer nye reserver enn selskapet produserte. Den såkalte reserveerstatningen var på 122 prosent.

- På den internasjonale arena blir 2002 uten sidestykke vårt mest spennende utforskingsår hittil. Kartleggingen i månedene framover vil avklare om det potensialet vi håper og tror ligger der, er mer enn interessant seismikk. Derfor legger vi all vår kompetanse i - sammen med våre internasjonale partnere - å sørge for at de forestående leteboringene blir gjennomført som forutsatt.

Sikkerhet prioritert

På den hjemlige oljearena er det flere oppgaver som peker seg ut: - Det ene er å videreføre arbeidet med å forbedre driften av de feltene vi allerede opererer. Selv om denne oppgaven i vår kommunikasjon av og til kommer i skyggen av andre oppgaver, er den helt fundamental fordi så mye av kontantstrømmen vår kommer derfra. Den andre hovedoppgaven, både for oljevirksomheten og vår øvrige virksomhet, er å forbedre oss på sikkerhetssiden. Mye ble oppnådd i løpet av fjoråret. Vi har erfaring for at det ofte er en klar sammenheng mellom god drift og positive sikkerhetsresultater. Derfor er det viktig og riktig å mobilisere enda mer av organisasjonen med dette for øye.

- Den 17. konsesjonsrunden på norsk kontinentalsokkel er en annen høyt prioritert oppgave. Vi har lagt ned et omfattende arbeid i forberedelsene. Å få en god uttelling på søknaden er sentralt for Hydro som oljeselskap.

Også Ormen Lange-utbyggingen er en viktig oppgave. Utbyggingen av det nest største og mest krevende gassfeltet på norsk sokkel er en av de mest krevende utfordringene Hydros organisasjon noen gang har stått overfor.

- Prosjektet går som planlagt, og vi skal sørge for at det fortsetter i henhold til timeplanen slik at vår plan for utbygging og drift kan leveres i slutten av 2003, sier Eivind Reiten.