Oppløftende resultat for 2001 

februar 19, 2002, 07:30 CET

Statoil (OSE:STL,NYSE:STO) hadde et godt resultat i 2001. Før skatt var resultatet 56,2 milliarder kroner mot 60 milliarder kroner i 2000. Etter skatt var resultatet 17,2 milliarder kroner, 1,1 milliarder kroner høyere enn året før. Avkastningen på sysselsatt kapital etter skatt var 19,9 prosent i 2001 (etter korrigering av engangseffekter 17,6 prosent) mot 18,7 prosent året før.

Kvartalsberetning og regnskap - 4 kvartal 2001
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (3,4 Mb)

Olje- og gassproduksjonen var på 1 007 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2001 mot 1 003 000 året før. Fjerde kvartal var produksjonen 1 091 000 fat per dag. Nye felt i produksjon og høyt gassalg er hovedårsaken til den høye produksjonen i fjerde kvartal.

Styret i Statoil anbefaler at det utbetales et utbytte på 2,85 kroner per aksje for 2001.

"Resultatet er gledelig med tanke på at markedene våre har vært betydelig svakere det siste året med lavere oljepriser og lavere raffineringsmarginer. Resultatene viser at selskapet også i 2001 har gjort betydelige fremskritt. 2001 innleder en ny epoke i konsernets historie," sier konsernsjef Olav Fjell om årsresultatet.

  • Konsernet er blitt betydelig styrket gjennom kjøpet av andeler fra statens økonomiske engasjement på norsk sokkel. Olje- og gassreservene er økt med 50 prosent.
  • Den vellykkede børsintroduksjonen i juni har gitt konsernet større finansiell fleksibilitet.
  • Den underliggende lønnsomheten er bedret ved at konsernet har nådd målet om å redusere kostnadene med 4 milliarder kroner siden forbedringsprogrammet ble vedtatt i 1999, og styrket konsernets portefølje gjennom reduksjon av sysselsatt kapital med mellom 20 og 25 prosent innen utgangen av 2001.
  • Konsernet har det siste året vedtatt flere store prosjekter både på norsk sokkel og internasjonalt som vil bidra til langsiktig vekst og utvikling. Konsernet har også inngått nye betydelig gasskontrakter som styrker posisjonen i nye og eksisterende gassmarkeder.

I fjerde kvartal 2001 var resultatet på 2,6 milliarder kroner. Resultatet før skatt var på 8,8 milliarder. Korrigert for engangseffekter ble resultatet 3,1 milliarder kroner mot 4,7 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Fortjeneste per aksje ble, korrigert for engangseffekter, 1,43 kroner mot 2,39 kroner i samme periode i fjor.

"Resultatnedgangen i fjerde kvartal skyldes i hovedsak lavere olje- og gasspriser, lavere raffineringsmarginer og et svakere finansresultat, mens produksjonen har vært rekordhøy," sier konsernsjef Olav Fjell.

Resultatet i fjerde kvartal inkluderer også en gevinst på om lag 0,9 milliarder kroner etter skatt i tilknytning til salg av Statoils virksomhet i Vietnam, samt en nedskrivning på oljefeltet LL652 i Venezuela på om lag 1,4 milliarder kroner etter skatt.

Konsernresultatregnskap (USGAAP) - urevidert


4.kv.01

4.kv.00

Millioner NOK

2001

2000

62 196

66 971

Driftsinntekter

236 336

230 4256 871

14 089

U&P Norge

40 697

46 715

-1 202

-205

Internasjonal U&P

1 291

773

2 453

3 082

Naturgass

9 629

7 893

1 244

1 408

Foredling & Markedsføring

4 480

4 559

107

-24

Annet

57

51

9 473

18 350

Resultat før finans, skatt og minoritetsint.

56 154

59 991-682

385

Netto finansposter

65

-2 898

8 791

18 735

Resultat før skatt og minoritetsint.

56 219

57 093

-6 078

-13 764

Skattekostnad

-38 486

-40 456

-108

252

Minoritetsinteresser

-488

-4842 605

4 719

Periodens resultat

17 245

16 153

Nøkkeltall

4.kv.01
4.kv.00
2001
2000
1,20
2,39
Resultat per aksje
(NOK/aksje)
8,31
8,18
1,43
2,39
Resultat per aksje justert
for engangseffekter
(NOK/aksje)
7,32
8,18
2 164 585 600
1 975 885 600
Vektet snitt av antall
ordinære utestående aksjer
2 076 180 942
1 975 885 600
-
-
Avkastning på sysselsatt
kapital justert for
engangseffekter
17,6%
18,7%
0,7
-
Engangseffekter før
skatt (milliarder NOK)
-2,3
-
0,5
-
Engangseffekter etter
skatt (milliarder NOK)
-2,1
-

Høy aktivitet i 2001 – lavere funn og utviklingskostnader

Flere nye felt er kommet i drift det siste året. På norsk sokkel er Glitne, Huldra, Gullfaks satellitter og Snorre Nord kommet i produksjon. Internasjonalt er Girassol i Angola satt i drift. Statoil har 11 feltprosjekter under utvikling på norsk sokkel og internasjonalt.

Statoils funn- og utviklingskostnader har det siste året vært 4,6 dollar per fat oljeekvivalenter mot 11,8 dollar per fat i 2000. Produksjonskostnadene per fat er lavere enn året før, 2,9 dollar per fat mot 3,1 dollar per fat i 2000.

Statoil hadde ved utgangen av året sikre olje- og gassreserver på 4 277 millioner fat oljeekvivalenter. Dette er en nedgang på 40 millioner fat oljeekvivalenter. Reserveerstatningen i 2001 var på 89 prosent, og er påvirket av salget av andeler på norsk sokkel og i Vietnam. Korrigert for disse salgene er reserveerstatningsraten på 112 prosent.

"Vi prioriterer innsatsen for å forbedre selskapets reserveerstatning gjennom modning av påviste funn og ved å øke innsatsen på letesiden," sier konsernsjef Olav Fjell.

Innenfor gassområdet har det også vært høy aktivitet. Statoil har inngått gasskontrakter med kjøpere i Storbritannia, Polen, USA og Spania det siste året – og startet leveransene av gass til Italia. I Tyrkia er det etablert et markedsføringsselskap sammen med KOC.

"Vi har en sterk posisjon i det voksende europeiske gassmarkedet, og den skal vi utnytte videre i årene som kommer. Utbyggingen av Snøhvit-feltet fører til at vi også blir aktør i det globale LNG-markedet, et marked som også vokser raskt," sier konsernsjef Olav Fjell.

Innenfor foredling og markedsføring er det særlig resultatene innen oljehandel som viser betydelig forbedring. Statoil solgte i 2001 2,2 millioner fat olje per dag. Dette er selskapets egen olje, olje som avsettes på vegne av staten og handel med innkjøpt olje.

Selskapet har oppnådd et tilfredsstillende raffineringsresultat også i 2001, selv om det er noe svakere enn året før som følge av lavere marginer. Også detaljmarkedsføringen viser bedre resultater enn i 2000. Dette skyldes en kombinasjon av bedre marginer og kostnadsreduksjoner. Ved utgangen av året har Statoil 21 nye ubemannede stasjoner i drift under merket ”1-2-3”. Utviklingen av det nye stasjonsnettet vil styrke konsernets konkurransekraft, og bidra til å opprettholde markedsandelen. Resultatet fra metanolvirksomheten var det beste siden anleggene på Tjeldbergodden kom i drift i 1997. Produksjonen har vært høy og stabil

Sikkerhetsresultatene er forbedret

Statoil har det siste året forsterket innsatsen for å unngå skader på mennesker og miljø. Etter flere års stagnasjon i utviklingen, har det vært en betydelig forbedring i sikkerhetsresultatene. Det har imidlertid skjedd to dødsfall hos leverandører som har utført arbeid for Statoil-konsernet. Disse ulykkene er gransket grundig, og det er iverksatt tiltak som kan bidra til at tilsvarende ulykker unngås i fremtiden

Tallet på personskader er redusert. Personskadefrekvensen, som angir antall personskader per million arbeidstimer, er redusert fra 10,1 i 2000 til 6,7 i 2001, det laveste i konsernets historie. Sykefraværet er fremdeles lavt og er ytterligere redusert fra 3,5 prosent i 2000 til 3,4 prosent i 2001. Også når det gjelder hendelser med høyt tapspotensial er det en bedring i 2001 i forhold til tidligere, fra 4,3 til 4,1.

"Vi vil fortsatt følge utviklingen på sikkerhetsområdet nøye. Arbeidet med videre styrking av selskapets sikkerhetskultur og ledernes rolle er svært viktig i denne sammenheng. Vi legger også stor vekt på samarbeidet med andre selskaper, fagforeninger og Oljedirektoratet," sier konsernsjef Olav Fjell.

Nærmere om konsernets årsresultat

Konsernets resultat før finans var 56,2 milliarder kroner. Korrigert for spesielle poster var resultatet før finans 53,9 milliarder kroner i 2001, sammenlignet med 60,0 milliarder kroner i 2000, en nedgang på seks prosent.

Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere oljepris og reduserte raffineringsmarginer. Disse forholdene er delvis motvirket av en økning i gassprisen, økt oljesalg og salgsgevinster.

Korrigert for for engangseffekter knyttet til salg og nedskriving av virksomhet var resultatet 15,1 milliarder kroner mot 16,2 milliarder kroner året før. Avkastningen på sysselsatt kapital var i 2001 på 17,6 prosent, sammenlignet med 18,7 prosent i 2000 når det korrigeres for engangseffektene.

Skattekostnaden for 2001 var 38,5 milliard kroner sammenlignet med 40,5 milliarder kroner i 2000.

Prisen på Brent Blend-olje falt med 14 prosent i 2001 fra 28,5 dollar (251 kroner) per fat til 24,4 dollar (220 kroner) per fat. Gassprisen for 2001 var i gjennomsnitt 122 øre per kubikkmeter sammenlignet med 99 øre året før.

Investeringene var på 17,4 milliarder kroner. Konsernets gjeldgrad var på 39 prosent og anses som tilfredstillende.

Resultatene i forretningsområdene i 4. kvartal

Resultat før finans for Undersøkelse og produksjon Norge var på 6,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2001 sammenlignet med 14,1 milliarder kroner i samme periode i 2000. Resultatnedgangen skyldes primært lavere oljepris, økte letekostnader samt økte avskrivninger som følge av høyere produksjon og nye felt i produksjon. Dette er delvis blitt motvirket av økt løfting av olje og høyere gasspris, samt reduserte driftskostnader.

Resultat før finans for Internasjonal Undersøkelse og produksjon korrigert for engangseffekter var på minus 502 millioner kroner mot minus 205 millioner i samme periode i 2000.

Resultat før finans for forretningsområdet Naturgass var på 2,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2001 sammenlignet med 3,1 milliarder i samme periode i 2000. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak noe lavere gasspriser og redusert bidrag fra Statpipe som følge av redusert eierandel.

Resultat før finans for Foredling og markedsføring var i fjerde kvartal 2001 på 1,2 milliarder kroner sammenlignet med 1,4 milliarder i samme kvartal i 2000. Resultatet for fjerde kvartal er påvirket av svake raffineringsmarginer og noe lavere inntjening i Navion. Oljehandelen har bedre resultat i fjerde kvartal i 2001 sammenlignet med året før. Innenfor detaljhandel var resultatet for fjerde kvartal på nivå med samme periode i fjor.

Konsernbalanse (USGAAP) - urevidert


Millioner NOK

Pr. 31.12.2001

Pr.31.12.2000

Omløpsmidler

48 657

55 323

Anleggsmidler

151 038

158 326

Sum eiendeler

199 695

213 649

Kortsiktig rentebærende gjeld

6 613

2 785

Annen kortsiktig gjeld

51 583

52 825

Langsiktig rentebærende gjeld

35 182

34 197

Annen gjeld

53 047

53 536

Egenkapital og minoritetsinteresser

53 270

70 306

Sum egenkapital og gjeld

199 695

213 649

Operasjonelle data


4.kv.01

4.kv.00


2001

2000

19,4

29,7

Oljepris (USD per fat Brent Blend)

24,4

28,5

8,90

9,26

Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)

8,99

8,81

172,8

274,7

Oljepris (NOK per fat Brent Blend)

219,7

251,1

1 091

1 069

Olje- og gassproduksjon o.e. (1 000 fat/dag)

1 007

1 003

-

-

Sikre olje- og gassreserver (mill fat o.e.)

4 277

4 317

-

-

Reserveerstatning (årlig)

0,9

0,5

-

-

Reserveerstatning (3 års gjennomsnitt)

0,7

0,9

-

-

Produksjonskostnad (USD/fat o.e.)

2,9

3,1

-

-

Funn- og utviklingskostnad (USD/fat o.e., årlig)

4,6

11,8

-

-

Funn- og utviklingskostnad (USD/fat o.e., 3 års gjennomsnitt)

9,1

8,2

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen
Wenche Skorge, 51 99 79 17 (kontor), 918 70741 (mobil)
Investor Relations
Mari Thjømøe, 51 99 77 90 (kontor), 907 77824 (mobil)
Investor Relations USA
Thore E. Kristiansen, +1 20 3978 6952 (kontor), 916 64659 (mobil)


Kvartalsberetning og regnskap - 4 kvartal 2001
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (3,4 Mb)