Færre personskader i 2001

februar 20, 2002, 07:00 CET

Statoils resultat for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2001 viser en markert nedgang i antall personskader. To dødsulykker preger også resultatet.

Dødsulykkene skjedde hos leverandører i arbeid for Statoil og datterselskapet Navion. Begge uykkene er gransket. og det er satt i verk forbedringstiltak.

Personskadefrekvensen gikk ned med nesten 40 prosent, fra 10,1 i 2000 til 6,7 i fjor. Frekvensen viser antall personskader per million arbeidstimer.

Sykefraværet er fortsatt på et lavt nivå med 3,4 prosent.

Antall alvorlige hendelser er redusert fra 4,3 til 4,1 per million arbeidstimer, men en økning i ran og ransforsøk på Statoils bensinstasjoner bidrar negativt.

HMS-direktør Stig Bergseth framhever det gode samarbeidsklimaet med arbeidstakerorganisasjonene i sikkerhetsarbeidet. Holdningsskapende arbeid har bidratt til en sterkere sikkerhetskultur.

Antall oljeutslipp til det ytre miljø har gått nedover, men volumet har økt. I fjor ble det sluppet ut 246 kubikkmeter mot 120 kubikkmeter året før. Hendelsene følges opp. Øvrige utslippstall legges fram i mars.

Statoil har gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslipp til miljøet, ifølge Bergseth. Selskapet har bestilt to forsyningsskip som skal bruke flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) i stedet for diesel. Utslippene av nitrogenoksider (NOx) er 85 prosent lavere fra disse skipene enn fra skip som går på diesel. Det tilsvarer 420 tonn årlig.

Et av Statoils viktigste tiltak i 2001 var en omfattende gjennomgang av teknisk sikkerhet på alle større anlegg på land og til havs. Gjennomgangen avdekket behov for forbedringstiltak, og disse er nå under planlegging.