Skip to Content
no

Ormen Lange, korrigert versjon

mars 13, 2002, 23:00 CET
Korrigert versjon av Ormen Lange-pressemelding:

Rettighetshaverne i lisensen mener fortsatt at en utbygging til havs er det beste konseptet for Ormen Lange. Nyhamn i Aukra kommune ansees imidlertid som det mest egnete ilandføringssted for Ormen Lange dersom gassen skal til land. Fram til slutten av 2002, når det endelige valg av utbyggingsløsning for Ormen Lange skal tas, vil derfor utbygging med landanlegg på Nyhamn bli utredet for sammenligning med en fullstendig utbygging til havs.

Nyhamn skal utredes videre som mulig ilandføringssted frem mot slutten av 2002, og er en del av det utbyggingsalternativet med gass til land som skal sammenlignes mot et produksjonsanlegg til havs med direkte eksport av gassen til det europeiske markedet. Sammenlignet med en utbygging til havs, ser en ilandføringsløsning per idag ut til å kreve et sted mellom 5 til 8 milliarder kroner mer i investeringer. Nye sammenligninger vil bli gjort ettersom oppdaterte kostnadsestimater fremlegges i takt med detaljutredningene utover i 2002.

Ormen Lange er det største gassfeltet som er under utbygging på norsk sokkel. Feltet ligger ca 100 km ut fra Møre - kysten med anslåtte reserver på 400 milliarder Sm3 gass. Det planlegges en produksjon på mellom 15 og 20 milliarder Sm3 gass per år, en energimengde tilsvarende hele landets behov. Rettighetshaverne i Ormen Lange - lisensen er Hydro (Operatør i utbyggingsfasen), Shell (Operatør i driftsfasen), Petoro, Statoil, ExxonMobil og BP.

Produksjonsstart for Ormen Lange er satt til oktober 2007. Søknad med plan for utbygging og drift er planlagt å skulle leveres til besluttende myndigheter i desember 2003. Prosjektet er i konseptvalgsfasen hvor følgende to hovedkonsepter utredes:

* Fullprosess plattform til havs med direkte gasseksport til markedet.

* Produksjonsanlegg til havs i kombinasjon med landanlegg for prosessering og gasseksport til markedet.

Beslutningen om hvorvidt Ormen Lange skal bygges ut som plattform til havs eller i kombinasjon med et mulig landanlegg, skal taes i desember 2002. Likevel må prosjektet allerede nå, ni måneder før konseptvalg, ha avklart hvilket ilandføringssted som skal inngå i beslutningsunderlaget. Dette er nødvendig for å sikre produksjonsstart i 2007. Sammenlignet med behandlingen av et tilsvarende plattformanlegg til havs, kreves det lengre tid for et landanlegg til å bli ferdig utredet, behandlet og godkjent. For at prosjektet, offentlige faginstanser og myndigheter skal rekke dette innen de nødvendige frister frem mot produksjonsstart i 2007, må det mulige ilandføringsstedet bestemmes nesten et år før endelig konseptvalg.

Valget av Nyhamn som mulig ilandføringssted er basert på omfattende utredninger som har pågått siden våren 2000. Det har vært nært samarbeid mellom Ormen Lange - prosjektet, de involverte kommuner og Møre og Romsdals fylke omkring utredningsprosessen og utvelgelseskriteriene. I tillegg til vurdering av økonomi og tekniske forutsetninger, er valget gjort på grunnlag av konsekvensstudier innen områdene samfunnsinteresser, helse, miljø og sikkerhet utført av uavhengige rådgivende selskaper ledende innen sine kompetanseområder. Nyhamn er som mulig ilandføringssted primært vurdert ut fra å skulle dekke prosesseringsbehovet til en Ormen Lange - utbygging alene, men er også utredet mhp å kunne utvikles til et mulig gassknutepunkt for flere felt.

Ved prosjektering av prosessanlegg og integrasjonssynergier som underlag for beregning av nødvendige investeringer, har det for deler av anlegget ved Tjeldbergodden vært sett på to ulike konsepter for prosessanlegg. I forbindelse med dette gjenstår det nå, etter valget av mulig ilandføringssted, å verifisere allerede påviste synergibesparelser. Dette arbeidet vil være ferdig til 1.mai 2002.

I utredningene fremover vil det bli fokus på å optimalisere både offshorekonseptet, ilandføringskonseptet og evt. alternative muligheter, for derigjennom å finne de beste løsningene mhp lønnsomhet, kostnader, samfunnsinteresser, helse , miljø og sikkerhet.

Rettighetshaverne i Ormen Lange:
Norsk Hydro 18% (Operatør i utbyggingsfasen)
A/S Norske Shell 17% (Operatør i driftsfasen)
Petoro AS 36%
BP Norge AS 11%
Statoil ASA 11%
ExxonMobil 7%