Ilandføring av Ormen Lange

mars 14, 2002, 14:30 CET

Operatøren Norsk Hydro har i dag, 14. mars, kommet med anbefaling for ilandføringssted for gassen fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet dersom ilandføring blir valgt.

Hydro presiserer at det fremdeles er et stort kostnadsgap mellom en utbyggingsløsning til havs og en utbyggingsløsning med ilandføring til Midt-Norge.

Norsk Hydro har gjort et omfattende arbeid innenfor stramme tidsrammer. Statoil, som har en andel på 11 prosent i lisensen, ser det som viktig at det gjøres et grundig arbeid for å muliggjøre en ilandføring av gassen fra Ormen Lange og eventuelle andre framtidige funn i området.

Før en endelig beslutning om ilandføringssted tas, må det sikres at alle samordningsgevinster ved ilandføring til Tjeldbergodden er vurdert. Statoils syn er at dette ikke er gjort i tilstrekkelig grad. Statoil ønsker derfor å fremme i lisensen at alternativet Tjeldbergodden studeres videre parallelt med utredningen av Nyhamn.

Dette vil kunne gi et mer robust beslutningsgrunnlag i valget mellom utbygging til havs og ilandføring.

Ormen Lange-lisensen bør vurdere Tjeldbergodden på ny dersom dette alternativet viser seg å være konkurransedyktig med Nyhamn.

Siden det allerede foreligger omfattende konsekvensutredninger for Tjeldbergodden, forutsettes det at lisensen vil være i stand til å gjennomføre nødvendige konsekvensutredninger innen operatørens tidsplan.

Statoil vil foreslå et arbeidsprogram for videre utredning av Tjeldbergodden i lisensen i nær framtid. Selskapet forventer at det tas en beslutning om arbeidsomfang innen påske.

Se pressemelding fra Norsk Hydro.