Hydro og Amnesty International Norge inngår samarbeid

mars 18, 2002, 23:00 CET

Hydros generaldirektør Eivind Reiten signerte tirsdag en samarbeidsavtale med Amnesty International Norge. Avtalen har en ramme på en million kroner og har i første omgang en tidshorisont på ett år. Begge parter er imidlertid innstilt på at dette er starten på et lengre og tettere samarbeid.

Hydros hensikt med avtalen er å øke selskapets kunnskaper om menneskerettigheter. Med sin ekspertise skal Amnesty bidra med intern opplæring om generelle menneskerettigheter overfor Hydro-ansatte, i første omgang på ledernivå. Det vil også bli utviklet opplæringsprogrammer rettet mot spesifikke land og problemområder.

Det er grunnleggende for samarbeidsavtalen at begge parter fortsatt opererer uavhengig av hverandre, og at man har et felles mål om økt bevisstgjøring rundt menneskerettigheter. Amnesty vil derfor delta i dialoger og debatter rundt nåværende og kommende menneskerettighetsutfordringer for Hydro. Med operasjoner i over 70 land, som har ulikt forhold til hvordan de oppfatter og etterlever menneskerettigheter, ønsker Hydro å være forberedt på best mulig måte.

- I tillegg til å bidra med resultater direkte fra vår forretningsmessige virksomhet, ønsker vi i Hydro å bistå våre vertsland også på andre måter. Vi har valgt å investere i tre sosiale områder - utdannelse, menneskerettigheter og helse. Dette er grunnleggende elementer i samfunnsutviklingen, med siktemål å bedre levekårene for folk flest. Vi investerer ved å inngå samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner som opererer innenfor disse områdene, sier Rolf Lunheim, leder for Hydros enhet for samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility.

- Ett eksempel er opplysningskampanjen som Hydros heleide gjødselselskap i Sør-Afrika nylig har satt i verk om HIV/AIDS-problemene. Et sterkere fokus på menneskerettigheter er for øvrig i tråd med vårt engasjement i FNs Global Compact. Her er arbeidstakerrettigheter spesielt nevnt, noe som også vil bli gjenspeilet i Hydros reviderte personalbestemmelser. Med utgangspunkt i vårt konserndirektiv for samfunnsansvar støtter vi generelt opp om universelle menneskerettigheter, sier Lunheim.

Også i finansverdenen er det en økende fokusering på sosiale verdier. Dette reflekteres gjennom en rekke børsindekser der selskaper først blir opptatt etter å ha blitt godkjent på bakgrunn av dokumentert høy standard innen etikk, miljø og menneskerettigheter. Hydro er registrert på to slike indekser; "Dow Jones Sustainability Index" og "FTSE4Good".

KORT OM AMNESTY

Amnesty International er en verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjon med over én million medlemmer i 140 land.

Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, økonomisk aktør, politisk overbevisning og religiøs tro.

Kjernen i Amnestys arbeid er at alle mennesker har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet; ingen skal utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff; og alle har rett til tanke-, menings-, religions- og ytringsfrihet.

Ingen skal utsettes for diskriminiering på bakgrunn av sin tro, hudfarge, kjønn, etnisk opprinnelse, språk, seksuell legning eller religion. Pressemelding fra Hydro (PDF 41 KB) 
 
Amnesty i Norge