Skip to content

SDØE-avtalen klar: Hydro tilfreds med økte eierandeler i viktige operatørfelt

mars 19, 2002, 08:00 CET

Hydro er tilfreds med å overta SDØE-andeler som gir vesentlig økt eierskap i to av selskapets viktigste operatørfelt på norsk sokkel, Oseberg og Grane.

Gjennom en avtale om å overta eierandeler i åtte lisenser fra den norske stat, vil Hydro styrke sin rolle i viktige felt i Nordsjøen der selskapet er operatør, går det fram av en pressemelding fra Hydro tirsdag.
De åtte eierandelene har tidligere vært omfattet av Statens direkte økonomiske engasjement på kontinentalsokkelen (SDØE).

Gjennom overtakelsen vil Hydros eierandeler øke i feltene Oseberg, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Tune og Grane. Hydro skal betale 3,45 milliarder kroner for overtakelsen, som skjer med virkning fra 1. januar 2002.

"Tilfreds"

- Vi er svært tilfreds med at det nå kan realiseres en transaksjon som for en akseptabel pris gir Hydro en vesentlig økt eierandel i Oseberg og Grane, som er to av våre viktigste operatørfelt på norsk sokkel. Vi har tro på at den styrkede operatørrollen og en enklere eierstruktur vil gi grunnlag for en økt verdiskaping som både samfunnet og lisenseierne vil ha fordel av, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

- For Hydro vil det gi seg utslag også ved at de økte eierinteressene kan ivaretas av den organisasjon vi allerede har for disse feltene. Overtakelsen av SDØE-andeler på norsk sokkel er en viktig faktor i Hydros strategi for vekst innen selskapets olje- og gassvirksomhet, understreker han.

Harmonisering av Hydro-andeler

Hydro får en harmonisert eierandel på 34 prosent i alle de fire Oseberg-lisensene og i de tre feltene Oseberg, Oseberg Sør og Oseberg Øst. Det skjer ved at selskapet i Oseberg-området overtar 14,4 prosent av lisens PL053, 7,5 prosent av PL079 og avstår 6 prosent i PL171B. I det nærliggende Tune-feltet øker Hydros andel til 40 prosent gjennom kjøp av 10 prosent i hver av lisensene PL190 og PL034.

Hydro overtar 13,6 prosent av Grane-feltet gjennom kjøp av 17 prosent av lisens PL169B1. Etter kjøpet vil Hydro ha 38 prosent eierinteresse i Grane, som er under utbygging med planlagt produksjonsstart oktober 2003. Hydro øker også andelen i nabolisensene ved kjøp av 5 prosent i hver av lisensene PL169, PL169B2 og PL028C.

Hydros døgnproduksjon øker med 35.000 fat allerede i år

Kjøpet av SDØE-andeler forventes å gi Hydro en økt petroleumsproduksjon anslått til 35 000 fat oljeekvivalenter daglig i 2002.

Det største produksjonstillegget fra disse andelene oppnås imidlertid i 2005, med et nivå på om lag 60 000 fat oljeekvivalenter daglig. Fram til 2006 vil om lag 80 prosent av tilleggsproduksjonen være olje, mens det deretter vil være en økende andel gass.

Hydros reserver av olje og gass vil med SDØE-transaksjonen øke med om lag 190 millioner fat oljeekvivalenter. Av dette er 59 prosent olje.

I Hydros regnskap vil transaksjonen av SDØE-andeler framstå som en investering på 5,8 milliarder kroner. I tillegg til kjøpesummen på 3,45 milliarder kroner inkluderer dette investeringer i de ervervede feltandelene som er påløpt fra 1. januar 2002, samt utsatt skatt på om lag 2,1 milliarder kroner, som ikke har likviditeseffekt.. Transaksjonen vil ha regnskapsmessig virkning fra 19. mars.

Se også:
"SDØE-andeler gir økt verdiskaping"
(Kommentar fra Lars Christian Alsvik, direktør for Portefølje og Forretningsutvikling i Hydro, 2002-03-19)

"Salg av SDØE-andeler"
(Pressemelding fra Olje- og energidepartementet, 2002-03-19)