Første kvartal 2002: Svakere markeder trakk resultatene ned

april 29, 2002, 08:00 CEST

Hydros resultat etter skatt i årets første kvartal var 2.132 millioner kroner (8,30 kroner per aksje), mot 3.235 millioner kroner (12,40 kroner per aksje) i samme periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes i stor grad lavere olje- og gasspriser og lavere aluminiumpriser.

Hydros styringsmodell med såkalt verdiskapende ledelse innebærer at de enkelte forretningsområder og sektorer blir målt etter kontantinntjening fra driften før rentekostnader og skatt. I Hydro er EBITDA ("Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization") definert som resultat før skatt, rentekostnader og enkelte andre finansposter, avskrivninger og nedskrivninger.

EBITDA for konsernet var i første kvartal på 8.588 millioner kroner, mot 11.359 millioner kroner i samme kvartal året før. Alle de tre hovedområdene Aluminium, Olje og Energi og Agri viste reduksjon i EBITDA i forhold til tilsvarende periode i 2001.

For Aluminium ble EBITDA på 899 millioner kroner i første kvartal, mot 1.430 millioner kroner et år tidligere, hovedsakelig på grunn av nedgangskonjunkturen i andre halvdel av 2001 med lavere aluminiumpriser og noe lavere volum.

15. mars tok Hydro over det tyske aluminiumselskapet VAW aluminium AG, og virksomhetene i VAW er inkludert i Hydros resultattall for de siste to uker av første kvartal.

Omorganiseringer og integrasjonen av VAW har ført til visse endringer i Hydros segmentrapportering. Tallene for tidligere perioder er omarbeidet i kvartalsrapporten for å være sammenliknbare.

For Olje og Energi ble EBITDA på 5.847 millioner kroner, mot 7.894 millioner kroner i første kvartal 2001. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere olje- og gasspriser og økte utforskingskostnader.

Hydros produksjon av olje og gass var noe høyere i første kvartal i år enn i fjor, særlig har produksjonen fra internasjonal aktivitet økt ved at feltene Girassol i Angola og Terra Nova i Canada ble satt i drift rundt siste årsskifte. Som forutsatt har oljeproduksjonen i Norge vært negativt påvirket av produksjonsbegrensninger som er pålagt av norske myndigheter, og som utløper ved slutten av andre kvartal.

Hydro har i kvartalet inngått avtale om å overta eierandeler fra Staten (SDØE) i viktige felt på norsk sokkel der Hydro er operatør. Avtalen vil få effekt i regnskapet og på rapportert produksjon først etter gjennomføring, som forventes ved halvårsskiftet.

Gjennomsnittlig råoljepris var i kvartalet 21,1 US-dollar per fat, sammenliknet med 26,3 dollar i samme periode året før. Målt i norske kroner ble oljeprisen redusert med 19 prosent.

EBITDA for Agri ble på 1.383 millioner kroner, mot 1.570 millioner kroner i første kvartal 2001. En betydelig prisnedgang på gjødselprodukter ble langt på vei motvirket av volumvekst, lavere gasspriser, kostnadsreduksjoner og andre forbedringstiltak.

EBITDA for Petrokjemi ble på 28 millioner kroner, mot 109 millioner kroner året før. Nedgangen skyldes i første rekke reduserte priser på S-PVC..

I Hydros resultat for første kvartal er det gjort avsetninger for skatter med 2.634 millioner kroner, som tilsvarer 55 prosent av resultatet før skatt. I første kvartal i fjor var det lagt til grunn en skatt på 57 prosent.

Komplett resultatrapport for første kvartal 2002 (PDF-fil)