Aukra bekreftet som mulig ilandføringssted for gassen fra Ormen Lange

mai 7, 2002, 23:00 CEST

Styringskomitèen i Ormen Lange bekreftet onsdag enstemmig at valget av Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal som mulig ilandføringssted for Ormen Lange-gassen er riktig og robust.

Torsdag 14. mars besluttet rettighetshaverne i Ormen Lange-lisensen at Nyhamna i Aukra kommune skal utredes videre som del av Ormen Lange-utbyggingsalternativet med gass til land - et alternativ som skal vurderes mot et produksjonsanlegg til havs.

Etter forslag fra Statoil har en arbeidsgruppe med representanter fra alle rettighetshaverne vurdert forskjeller fremlagt av Hydro og Statoil mellom alternativene Tjeldbergodden og Nyhamna i beslutningsunderlaget. Arbeidsgruppen har konkludert med at Hydros anbefaling av Nyhamna som mulig ilandføringsalternativ for Ormen Lange-gassen er riktig og robust.

Rettighetshaverne har enstemmig akseptert konklusjonene i arbeidsgruppens rapport datert 8. mai. Styringskomitèen i Ormen Lange bekrefter enstemmig at valget av Nyhamna som mulig ilandføringssted for Ormen Lange-gassen er riktig og robust, går det fram av en pressemelding.

Produksjonsstart for Ormen Lange er planlagt til oktober 2007. Arbeidene med videre utredninger av Nyhamna, som del av ett av de to gjenstående konseptalternativene, pågår for fullt. Søknad med plan for utbygging og drift er planlagt å skulle leveres til besluttende myndigheter i desember 2003. Prosjektet er i konseptvalgsfasen der følgende to hovedkonsepter utredes:

  • Fullprosess plattform til havs med direkte gasseksport til markedet.
  • Undervanns produksjonsanlegg til havs i kombinasjon med landanlegg for prosessering og gasseksport til markedet.

I utredningene fremover vil det bli fokus på å foreta en konsistent sammenlikning mellom og optimalisering av offshorekonseptet og ilandføringskonseptet, for derigjennom å finne de beste løsningene med hensyn til lønnsomhet, kostnader, samfunnsinteresser, helse , miljø og sikkerhet.

Ormen Lange er det største gassfeltet som er under utbygging på norsk sokkel. Feltet ligger om lag 100 kilometer ut fra Mørekysten med anslåtte reserver på 400 milliarder Sm3 gass. Det planlegges en produksjon på mellom 15 og 20 milliarder Sm3 gass per år, en energimengde tilsvarende hele landets behov.

Rettighetshaverne i Ormen Lange-lisensen er Norsk Hydro ASA (operatør i utbyggingsfasen), A/S Norske Shell (operatør i driftsfasen), Petoro as, Statoil ASA, ExxonMobil og BP.