Tilfredsstillende resultat i krevende markeder (vedlegg) 

mai 7, 2002, 07:30 CEST

Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) hadde i første kvartal 2002 et resultat på 10,0 milliarder kroner før finans, skatt og minoritetsinteresser (EBIT), mot 15,4 milliarder i første kvartal 2001. Resultat per aksje ble 1,39 kroner, mot 2,19 kroner i tilsvarende periode i fjor.

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2002
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (1,8 Mb)

  • Resultat per aksje: 1,39 kroner
  • Høy gassproduksjon og god regularitet på norsk sokkel
  • Økt produksjon internasjonalt
  • Lavere priser og marginer

Resultat etter skatt var for første kvartal 2002 på 3,0 milliarder kroner, mot 4,3 milliarder i samme periode i fjor. Avkastning på sysselsatt kapital de siste 12 måneder, justert for engangseffekter, var 15,8 prosent i første kvartal mot 17,6 prosent i 2001.

''Resultatet er preget av en sterk økning i gassproduksjonen på norsk sokkel, og en betydelig økning i den internasjonale oljeproduksjonen. Vi har hatt god regularitet på våre anlegg. Markedene har vært krevende med lavere priser på olje, gass og produkter. Samlet vurderes resultatet som tilfredstillende. Den underliggende driften bekrefter at vi er i rute i forhold til våre mål for 2004,” sier konsernsjef Olav Fjell.

Konsernresultatregnskap (urevidert)

USGAAP resultatregnskap (i millioner kroner, unntatt aksjedata)
1. Kvartal
2002
2001
2002
NOK
NOK
Endring
USD*
Driftsinntekter
54 816
50 844
8%
6 194

U&P Norge
7 096
10 489
-32%
802
Internasjonal U&P
256
556
-54%
29
Naturgass
2 821
3 284
-14%
319
Foredling & Markedsføring
-187
1 333
-114%
-21
Annet
-5
-219
98%
-1
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
9 981
15 443
-35%
1 128
Netto finansposter
806
-758
206%
91
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
10 787
14 685
-27%
1 219

Skattekostnad
-7 745
-10 277
-25%
-875
Minoritetsinteresser
-37
-80
-54%
-4
Periodens resultat
3 005
4 328
-31%
340

Resultat per aksje
1,39
2,19
-37%
0,16
Vektet snitt av antall ordinære utestående aksjer
2 164 585 600
1 975 885 600
10%


*Alle finansielle data for 2002 er konvertert til USD til NOK/USD 8,85, midtkurs i New York den 29. mars 2002.
Det er ingen spesielle poster i regnskapet for kvartalet

Samlet olje- og gassproduksjon i første kvartal 2002 var 1 096 000 fat oljeekvivalenter per dag, mot 1 005 000 fat i tilsvarende periode i fjor. Dette representerer en økning på 9 prosent. Hovedårsakene er god regularitet, en betydelig økning i gassproduksjonen på norsk sokkel og økende oljeproduksjon i den internasjonale virksomheten.

Produksjonsbegrensningene på norsk sokkel har redusert oljeproduksjonen med om lag
24 000 fat per dag. Statoils produksjon av olje fra norsk sokkel var i første kvartal på 682 000 fat per dag.

Egenprodusert gass fra norsk sokkel har økt fra 40,9 millioner kubikkmeter per dag i første kvartal 2001 til 52,4 millioner kubikkmeter per dag i første kvartal i år. Dette tilsvarer en vekst på 28 prosent. Økningen skyldes en planlagt oppbygging av leveransevolumet under de langsiktige gassalgskontraktene til Europa.

Statoils oljeproduksjon utenfor Norge økte med 40 prosent fra 56 600 fat per dag i første kvartal 2001 til 79 500 fat per dag i første kvartal i år. Sincor-anlegget i Venezuela leverte første oljelast i slutten av mars. Girassol-feltet i Angola produserer på platå-nivå, fem måneder før planen.

Lave raffineringsmarginer, produktpriser og shipping-rater er de viktigste årsakene til resultatsvekkelsen innenfor Statoils nedstrømsaktiviteter. Siden første kvartal 2001 har vi sett et fall i raffineringsmarginene på 71 prosent, mens metanolpris og petrokjemimarginer er halvert i samme tidsrom.

Den 17. april inntraff en dødsulykke på boreriggen ’’Byford Dolphin’’ under operasjon for Statoil på det Esso-opererte Sigyn-feltet i Nordsjøen. Ulykken granskes for å klarlegge årsaksforhold. For Statoil samlet sett har det vært en positiv utvikling innen sikkerhetsområdet i første kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Både personskadefrekvensen og antall alvorlige hendelser er redusert i forhold til første kvartal 2001.

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen
Wenche Skorge, 51 99 79 17 (kontor), 918 70741 (mobil)
Investor Relations
Mari Thjømøe, 51 99 77 90 (kontor), 907 77824 (mobil)
Investor Relations USA
Thore E. Kristiansen, +1 20 3978 6952 (kontor), 916 64659 (mobil)

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2002
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (1,8 Mb)