God magasinfylling for Hydros kraftverk

juni 5, 2002, 23:00 CEST

Det går mot et normalår for vannmengdene i Hydros kraftmagasiner. Prognosene viser at Møsvatn i Telemark og Tyin i Oppland ventes å bli over 90 prosent fulle mot slutten av sommeren.

Hittil i vår har det vært treg snøsmelting i nedslagsområdet for Kvenna og Møsvatn. Nå øker vannføringen i de tilstøtende elvene, og vannstanden i Møsvatn ventes å stige bortimot 10 meter fram over sommeren.

– For øyeblikket ligger magasinet om lag 11 meter under maksimalvannstand, og strandsonen er dominerende. Når turistsesongen setter inn, vil ventelig vannspeilet i Møsvatn ha steget vesentlig, og landskapsmessig vil man få et bedre inntrykk, sier direktør Nicolay Østhus i Øst-Telemarkens Brukseierforening.

Store snømengder

Det er betydelige snømengder i fjellet i Sør-Norge. Bare i Møsvatns nedslagsfelt er den beregnede snømengden på om lag 600 millioner kubikkmeter. Det meste av dette vil smelte og renne ned i vassdragene.

I Tinnsjøen er det god kontroll på vannføringen i tilførselsvassdragene. Regulering blir foretatt i forhold til innkomne data og værprognoser.

– Ekstremvær er vanskelig å forutsi, men flom i de nedre delene av vassdraget forekommer vanligvis ved ekstremnedbør på høsten. I vår har vi god kontroll på vassdraget fra Tinnsjøen til Skien, sier Østhus.

Også for Tyin og Storevatn på Vestlandet går det mot et normalår når det gjelder magasinfyllingen. Nå er den på om lag 40 prosent, men prognosene viser at vil bli en fyllingsgrad på rundt 92 prosent mot slutten av sommeren. Det blir et godt år for kraftreservene, sier driftskoordinator Sven Ove Lerum.