Godt resultat i 2. kvartal 2002 (vedlegg) 

august 5, 2002, 08:30 CEST

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) hadde i andre kvartal 2002 et resultat på 11,1 milliarder kroner før finans, skatt og minoritetsinteresser (EBIT), mot 14,3 milliarder justert for engangseffekter på 3 milliarder kroner i andre kvartal 2001. 1 I første halvåret av 2002 var EBIT på 21,1 milliarder kroner, sammenlignet med 29,7 milliarder kroner justert for engangseffekter i samme periode i fjor.

Kvartalsberetning og regnskap - 2 kvartal 2002
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (3,9 Mb - engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Olav Fjell


Statoils resultat for andre kvartal 2002

 • Resultat etter skatt: 6,1 milliarder kroner
 • Resultat per aksje: 2,80 kroner
 • 15 prosent økning i olje- og gassproduksjonen
 • Betydelige valutagevinster
 • Lavere priser for olje og gass  Resultatet etter skatt utgjorde 6,1 milliarder kroner for andre kvartal 2002 mot 3,6 milliarder justert for engangseffekter på 2,6 milliarder kroner i andre kvartal i fjor. For første halvår 2002 var resultatet etter skatt på 9,1 milliarder mot 8 milliarder justert for engangseffekter i samme periode forrige år. Avkastning på sysselsatt kapital, justert for engangseffekter, var 15,6 prosent mot 17,6 i hele 2001. Resultat per aksje ble 2,80 kroner mot 1,81 (justert) i samme kvartal foregående år.

  ”Jeg er særlig tilfreds med utviklingen i oppstrømsvirksomheten i andre kvartal. Økningen i samlet olje- og gassproduksjon på 15 prosent skyldes blant annet høy regularitet i driften på norsk sokkel, samt at salget av gass var 70 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Utviklingen i foredlings- og markedsføringsvirksomheten har vært bedre enn i første kvartal, særlig innen petrokjemi. Forbedringsprogrammet vårt gir også positive resultatbidrag. De siste seks måneder utgjør forbedringene 0,6 milliarder kroner og viser at vi er i rute i forhold til målet på 3,5 milliarder kroner årlig i 2004,” sier konsernsjef Olav Fjell.


  Amerikanske dollar har svekket seg betydelig mot norske kroner. Dette har påvirket både Statoils inntekter og finansresultat. Valutagevinst på selskapets gjeld styrket kvartalsresultatet etter skatt med 2,9 milliarder kroner. Skattekostnaden var på 10,1 milliarder kroner i kvartalet, tilsvarende 62,4 prosent.
  ”Den sterke nedgangen i dollarkursen målt mot norske kroner har redusert inntektene, men har samtidig gitt betydelige valutagevinster på den langsiktige gjelden som holdes i amerikanske dollar,” sier konsernsjef Olav Fjell.

  Samlet olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2002 var 1 075 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag mot 934 000 fat o.e. for samme periode i fjor. I første halvår var olje- og gassproduksjonen 1 086 000 fat o.e. sammenliknet med 969 000 fat o.e. per dag i første halvår 2001. Økningen skyldes høyere avsetning av gass, høyere regularitet på norsk sokkel og økende produksjon fra Girassol-feltet i Angola og Sincor i Venezuela. Produksjonsanslaget for året er uendret på 1 030 000 fat o.e. per dag.

  Salg av gass fra norsk sokkel har økt til 4,3 milliarder kubikkmeter i andre kvartal fra 2,5 milliarder kubikkmeter i andre kvartal i fjor. Årsaken til økningen er høyere salg under eksisterende kontrakter, samt oppstart av leveranser under to nye kontrakter til henholdsvis Storbritannia og Italia.

  Statoil signerte i juni en gassalgskontrakt med British Gas Trading på 5 milliarder kubikkmeter gass per år fra Statoil og SDØE med oppstart 1. oktober 2005.
  ”Vi ser konkrete resultater av arbeidet med å øke vår langsiktige gassavsetning. Kontrakten med British Gas Trading er den største enkelkontrakt, målt i årlige volumer, for salg av gass fra norsk sokkel de siste 15 årene og viser at Statoil er konkurransedyktig i det britiske markedet. I tillegg er det positivt at diskusjonen med EU-kommisjonen knyttet til norsk gass-salg har fått en minnelig løsning,” sier Olav Fjell.

  Snøhvit-utbyggingen, det første prosjektet for produksjon av flytende naturgass (LNG) i Europa, er nå påbegynt. I første halvår 2002 er tre brønner ferdigstilt internasjonalt og alle har resultert i funn. På norsk sokkel er syv letebrønner ferdigstilt dette halvåret og det er påvist funn i fem av brønnene, hvorav interessante oljefunn i to av dem. Statoil er tildelt operatørskap i en dypvannslisens og andel i en annen lisens i 17. runde på norsk sokkel. Disse var Statoils høyest prioriterte blokker. Internasjonalt har Statoil fått tildelt en lisensandel på 40 prosent i en dypvannsblokk i fjerde leterunde i Brasil.

  Lave raffineringsmarginer, produktpriser og shippingrater har redusert resultatet fra Statoils nedstrømsvirksomhet i andre kvartal 2002 mot andre kvartal i fjor. Imidlertid er det en viss positiv trend i utviklingen fra første kvartal i inneværende år og spesielt petrokjemiselskapet Borealis har framgang som følge av bedre marginer, høyere volum og kostnadsreduksjoner.

  Etter at målene i kostnadsforbedringsprogrammet fra 1999-2001 ble oppnådd ved utgangen av 2001 konkretiserte Statoil forbedringstiltakene som er nødvendige for å nå målet om 12 prosent avkastning på sysselsatt kapital i 2004. Målsetningen er å forbedre resultatet før finans med 3,5 milliarder kroner sammenlignet med 2001. Programmet følger planen og ved utgangen av andre kvartal er det oppnådd en forbedring på 0,6 milliarder kroner.

  Utviklingen i andre kvartal viser en svak oppgang i personskadefrekvensen, mens det er en nedgang i antall alvorlige hendelser sammenlignet med foregående kvartal. Halvårsresultatet viser en forbedring sammenlignet med første halvår 2001. Likevel inntraff en dødsulykke den 17. april på den innleide boreriggen Byford Dolphin og antallet uønskede hendelser er fortsatt høyt. Statoil har uforminsket kraft i arbeidet med å styrke sikkerhetsnivået ytterligere.

  Kontaktpersoner :

  Informasjonsavdelingen:
  Wenche Skorge, 51 99 79 17 (kontor), 918 70741 (mobil)
  Trude Måseide, +44 7771918087 (mobil)
  Investor Relations:
  Mari Thjømøe, 51 99 77 90 (kontor), 907 77824 (mobil)
  Investor Relations USA:
  Thore E. Kristiansen, +1 203 978 6950 (kontor), +47 916 64659 (mobil)


  1 Engangseffekten er relatert til salg av lisensandeler på norsk sokkel og andel i oljefelt i Kashagan med en samlet gevinst på 3 milliarder kroner før skatt og 2,6 milliarder kroner etter skatt i andre kvartal 2001.


  Kvartalsberetning og regnskap - 2 kvartal 2002
  MD&A
  Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
  PDF-versjon (3,9 Mb - engelsk tekst)