Ny og bedre atferd kan trenes opp

august 25, 2002, 23:00 CEST

Alle Hydro-ansatte på norsk sokkel skal gjennom spesielle atferdstreningskurs til sammen om lag 1.600 personer som arbeider offshore eller på land. Prosjektet koster 10 millioner kroner bare i år.

Programmet for atferdstrening legger vekt på å påvirke holdninger og sikkerhetskultur i Hydro. Kulturbygging gjennom ferdighetstrening er et av de viktigste elementene i tiltaksplanen for bedret sikkerhet som ble etablert i fjor høst.

Atferdstreningen kjøres for grupper som til daglig arbeider sammen, slik at det skal være lettere for dem å kunne trene sammen i etterkant. Det to dager lange kurset er egenutviklet av Hydro, men blir gjennomført i samarbeid med Nutec og Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Før starten på kurset får alle en hjemmelekse, der man med utgangspunkt i definerte verdier og visjoner – og med kjente eksempler fra hverdagen – skal komme til selverkjennelse om hvordan man kunne ha handlet annerledes for å oppnå ønsket atferd. Kurset omfatter gruppearbeid med diskusjon og løsning av relevante situasjoner og påstander. Mot slutten av kurset staker gruppen opp veien videre, setter mål for framtiden og drøfter hvordan målet kan nås.

I løpet av treningen blir deltakerne bedt om å reflektere over sin egen situasjon eller atferd og komme fram til konkrete forbedringsområder. I programmet inngår også en kontrakt med sin leder om hva man skal prøve å bli bedre på, og hvordan man kan trene bevisst for bli det.

"Vanskeligere enn det høres ut"

– Det er vanskeligere enn det høres ut til, sier Helge Schjøtt, som til daglig jobber med komplettering på boreriggen "West Vanguard". Han deltok på atferdstreningskurs i Bergen i begynnelsen av april sammen med 24 andre fra riggprosjektene på Troll, deriblant også boreoperasjonslederne.

– En ting er å selv skjerpe seg og sørge for å holde seg til regelverket på plattformen. Men hva hvis en av sjefene tar en snarvei? Eller en av de mest erfarne på skiftet? Tør vi da å si ifra? Hva hvis vi mener at regelverket er dumt? At det ikke er praktisk? Hva betyr det da at sikkerhet skal gå foran alt? Eller hvis vi er skyld i en nesten-ulykke, har vi da trygghet nok til å rapportere oss selv? – Det er når det begynner å koste deg selv noe, at det blir vanskelig. Da må vi ha en kultur som gir trygghet og åpenhet i gruppa, på skiftet, i organisasjonen, sier Schjøtt.

– Atferdstreningen ga en veldig god diskusjon. Vi brukte eksempler som vi alle hentet fra virkeligheten og kjente oss igjen i, og vi trente på alternative handlingsmåter. Det blir en slags personlighetsutvikling samtidig. Du gjør deg tanker om deg selv. Det er spennende!

 

Klare mål for sikkerhet

  • Sikkerhet er KPI ("Key Performance Indicator") num-mer en for ledelsen i Drift og Utvinning Norge. Ingen måltall er viktigere enn dette.
  • Sju arbeidsgrupper i Hydro arbeidet i løpet av vinteren og våren i fjor fram nye anbefalinger for å bedre sikkerheten på Hydros offshoreinstallasjoner. Over 50 personer var involvert i arbeidet. 200 tiltak er sydd sammen til en helhetlig tiltakspakke.
  • Det viktigste tiltaket er systematisk arbeid med å forbedre sikkerhetskulturen i organisasjonen gjennom bevisst trening på riktig atferd.
  • I 2000 hadde Hydro i gjennomsnitt 10 alvorlige hen-delser i måneden, som ble varslet til Oljedirektoratet. I 2001 var dette redusert til vel sju. Målet er å redusere antallet hendelser med ytterligere 10 prosent i år. Det endelige målet er null.
  • H-verdien, som angir antallet personskader med fravær siste 12 måneder pr. million arbeidstimer, skal være lavere enn 2.
  • H2-verdien, som angir antallet personskader i siste 12 måneder pr. million arbeidstimer – unntatt førstehjelp og fritidskader, skal være lavere enn 8,5.