Sikker verdiskaper på sokkelen

august 25, 2002, 23:00 CEST

Vi skal være den sikreste verdiskaperen på norsk sokkel, og da er det den enkelte av oss det kommer an på, sier sektordirektør Torgeir Kydland i Drift og Utvinning Norge når han møter Hydros ansatte i allmøter ute på sokkelen. Og da nytter det ikke bare å være gode. Vi må være veldig gode.

– Å jobbe med sikkerhet krever tålmodighet og utålmodighet, under-streker Kydland. Han viser til at Hydro har gjennomført en lang rekke sikker-hetsprosjekter, gått gjennom hele organi-sasjonen, analysert rutiner og instrukser i forhold til virkeligheten og nøye kart-lagt utfordringene.

– Vi har systematisk lukket gapene mellom instrukser og faktiske arbeids-prosesser. Og vi har lært veldig mye om enda bedre måter å jobbe på – ved å se på alt med nye øyne, ved å involvere de ansatte og jobbe sammen og ved å legge grunnleggende vekt på åpenhet om alle forhold som kan eller kunne ha ført til en ulykke. Hydros driftsorganisasjon i Bergen har nettopp lansert sitt nye verdi- og visjonsgrunnlag. Her er sikkerhetsholdninger og sikkerhetsatferd viktige ele-menter. Prestasjoner og samspill går som en rød tråd gjennom arbeidet.

– Skal vi kunne levere gode resul-tater, er det helt avgjørende å ha en god, felles forståelse for hvor vi står, og at vi som ledere har en felles oppfatning av hva som er våre verdier og hovedutfor-dringer, fremholder Kydland.

– Ledere må inspirere hverandre til nye prestasjoner ved at vi alle tar tak i hva vi selv kan bidra med. Å fokusere på egne muligheter i stedet for på andres svakheter gir energi – det er der-for jeg så ofte kommer tilbake til ord-taket "Det er meg det kommer an på".

– Først og fremst er det holdninger og atferd som skiller de beste fra de nestbeste. Men det er ikke nok å definere en prestasjonskultur uten at vi samtidig trener hardt. Med tiden vil dette påvirke oss, påvirke måten vi jobber på, og være et viktig bidrag til å utvikle en god prestasjonskultur.