"Sikkerhetskulturen må sitte i veggene"

august 25, 2002, 23:00 CEST

Vi vet det jo så godt:At regelverk og atferd kan være to forskjellige ting. Alle som kjører bil, vet det i hvert fall bare tenk hvordan du selv ser på parkeringsskilt, fartsgrenser og u-svinger når det haster eller er "viktig" nok...

– Vårt arbeid internt i Hydro, læring på tvers av selskapene på sokkelen og et godt samarbeid med Oljedirektoratet har gitt oss et godt sikkerhetsregelverk i Hydro, fastslår Gunnar Breivik, ansvarlig i Hydro for helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel.

– Dette regelverket må stadig kvalitetssikres, og vi øver. Men svært mange av hendelsene på Hydros instal-lasjoner skjer på tross av regelverket, til tross for at vi vet bedre. For å komme videre må vi arbeide med våre hold-ninger og verdier, med den kulturen som sitter i veggene.

Ny Hydro-indeks gir nye muligheter

Og da begynner det å bli spennende. For her er Hydro banebrytende på sokkelen. Utviklingen av Hydro-indek-sen, og bruken av den, gir spennende perspektiver for det målrettede arbeidet med sikkerhetskultur i selskapet.

Tre års forskning i Hydro om sam-menhenger mellom verdier, holdninger og atferd har gitt ny innsikt. Tusenvis av ansatte har svart på spørsmål i det store forskningsprosjektet om mang-fold i Hydro. Om holdninger. Om sammenhenger. Svarene er holdt opp mot faktisk atferd i organisasjonen. Sykefravær, hendelser, produksjon, resultater, forsinkelser...

Oppgaven var å finne ut hvilke hold-ninger som går igjen hos mennesker og grupper med visse typer atferd. Dersom man kunne etablere en slik sammen-heng, ville det gi muligheter for å måle risiko for negativ atferd. Før den faktisk skjer. Og det ville være mulig å målrette arbeidet med å endre atferden og måle over tid om tiltakene virker.

Internasjonal oppmerksomhet

Prosjektlederen for utviklingen av Hydro-indeksen, forsker Yngve Lindvig ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, fant gode sammen-henger.

– Det mest overraskende for mange er vel at disse sammenhengene ikke har vært kjent før, men våre funn får faktisk internasjonal oppmerksomhet, sier han.

– Det skyldes at vi har klart å velge ut og sette sammen de holdningene som statistisk gir en sensasjonell mulighet til å forutsi atferden til individet eller orga-nisasjonen. Fra å stille mange hundre spørsmål til hver enkelt har vi klart å redusere det til 40 spørsmål. Dermed har vi fått et verktøy som vi kan bruke aktivt og på hele organisasjonen uten at det genererer store kostnader.

Nå tar Hydro verktøyet i bruk. Hydro-indeksen skal erstatte de tradisjonelle psykososiale målingene som organisasjonen har brukt før. I disse dager får alle i driftsorganisasjonen på sokkelen tilsendt de 40 spørsmålene via internett med frist om å svare innen mai. De som ikke har tilgang til internett, får tilsendt papirversjonen.

– Hydros arbeid med sikkerhetskul-tur representerer en positiv oppfølging av det nye regelverket for helse, miljø og sikkerhet, sier sjefingeniør Angela Ebbesen i Oljedirektoratet. Hun har i flere år ledet direktoratets tilsynsvirk-somhet og arbeider nå med HMS og samfunnskontakt.

– På sikkerhetsseminaret som Hydro arrangerte i fjor høst, var det positivt å registrere at ledelsen i selskapet nå tar et særskilt ansvar for utviklingen av en god HMS-kultur. Det synes å være et godt samsvar mellom Hydros satsning på HMS-kultur og forventningene som uttrykkes i Stortingsmelding nr. 7 om sikkerhet på sokkelen, mener hun.

– Sikkerhetskultur er først og fremst et ledelsesansvar, fordi det blir kultur av det som ledelsen systematisk gir fokus og prioritet. Kulturen sitter i veggene i organisasjonen og i magen på folk – og sier noe om at ”sånn gjør vi det her”. Slik jeg har forstått det, har Hydros modell fokus både på den enkeltes verdier og adferd og på organisasjonskulturen og -strukturen. Utfordringen ligger vel nettopp i å arbeide på alle områdene samtidig. Liv og lære er utfordringen og poenget.