Talte om inkluderende arbeidsliv

oktober 2, 2002, 11:45 CEST

I dag, 2. oktober, snakket konsernsjef Olav Fjell om Statoils utfordringer og erfaringer med inkluderende arbeidsliv (IA) på et møte hos statsminister Kjell Magne Bondevik.

200 nøkkelpersoner i norsk næringsliv deltar på møtet. Fjell er én av tre bedriftsledere som kommenterte sin bedrifts erfaringer.

Myndighetene og partene i arbeidslivet inngikk avtalen om inkluderende arbeidsliv for ett år siden.

Over 230.000 arbeidstakere er ansatt i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet. Bedriftene som deltar, forplikter virksomheten til å følge opp sykmeldte og tilpasse arbeidssituasjonen for seniorer og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Målet er å redusere sykefraværet med minst 20 prosent på fire år.

"Inkluderende arbeidsliv er kanskje en vel så stor utfordring for ledere. Det er de som må omstille seg og ta en aktiv rolle overfor sine medarbeidere i dialog om trivsel, arbeidsmiljø og sykefravær," sa Fjell.

I 2001 var sykefraværet i morselskapet 3,4 prosent, mens sykefraværet i Norge var rundt 9 prosent.

"Sykefraværet varierer imidlertid betydelig mellom ulike forretningsområder og yrkesgrupper, slik at det fortsatt er utfordringer å gripe fatt i," sa Fjell.

De siste årene har det vært en øking i sykefraværet. Statoils innsats innenfor nærværsarbeid har vært viktig for å motvirke denne trenden.

Statoil var i gang med nærværsarbeid innen forpleining før myndighetene satte i gang. Ifølge sjeflege Signy Midtbø Riisnes, er ingen så disponerte for å bli syke som dem som holdes ute fra arbeidslivet.

Prosjektet Nærværsarbeid i forpleining fikk Konsernsjefens pris for helse, miljø og sikkerhet 1999.