3. kvartal 2002: "Ikke tilfredsstillende"

oktober 21, 2002, 08:00 CEST

Norsk Hydros resultat etter skatt i tredje kvartal 2002 var 513 millioner kroner (2,00 kroner per aksje), mot 1.333 millioner kroner (5,20 kroner per aksje) i samme periode året før. Driftsresultatet i tredje kvartal utgjorde 3.945 millioner kroner, mot 4.741 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatsvekkelsen er særlig påvirket av høye utforskingskostnader i perioden. I tredje kvartal utgjorde utforskingskostnadene 1,3 milliarder kroner - mot 295 millioner kroner i samme periode året før - hvorav noe over 1,1 milliarder kroner er knyttet til aktiviteten utenfor Norge.

Alle forretningsområdene opplever svakere inntjening som følge av styrket norsk krone og svekket US-dollar. Høye oljepriser og økt produksjon styrker resultatet, men valutaeffekter gjør at prisen på olje og gass er lavere målt i norske kroner. Agri opprettholder god inntjening på tross av fortsatt lave gjødselpriser, mens Aluminiums resultater er negativt påvirket av svakere markeder.

Etter tre kvartaler har Hydro et resultat etter skatt på 5.485 millioner kroner (21,30 kroner per aksje), mot 6.748 millioner kroner (26,10 per aksje) i tilsvarende periode året før.

"Totalt sett ikke tilfredsstillende"

- Totalt sett er de resultater vi presenterer for tredje kvartal, ikke tilfredsstillende, sier generaldirektør Eivind Reiten.

- Vi kan glede oss over vekst i produksjonen av olje og gass, men resultatet av våre internasjonale leteaktiviteter er skuffende. Resultatet er svekket av at markedet for alle deler av vår aluminiumvirksomhet har vært svakt. Integrasjons- og forbedringsprogrammet i Aluminium gjennomføres i samsvar med våre planer og forsterkes ytterligere for å gjøre inntjeningen mer robust under vanskelige markedsforhold. Den positive utviklingen i Agri fortsetter, og spesielt veksten utenfor Europa har vært sterk i kvartalet. Jeg er også fornøyd med at vi kort tid etter kjøpet av VAW og SDØE-andeler har gjenopprettet vår sterke finansielle stilling.

- Fremover forventer vi at olje- og gassproduksjonen vil vise en fortsatt positiv utvikling. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til markedsutviklingen for våre industriprodukter, særlig gjelder dette for aluminium, sier Reiten.

Olje og Energi

Driftsresultatet for Olje og Energi var i tredje kvartal 3.170 millioner kroner mot 4.622 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før.

Hydros produksjon av olje og gass var i tredje kvartal i gjennomsnitt 452.000 fat oljeekvivalenter daglig, som er 33.000 fat høyere enn i fjor. Produksjonen i fjerde kvartal forventes å bli om lag 500.000 fat oljeekvivalenter daglig, og Hydro har oppjustert anslaget over gjennomsnittlig produksjon for 2002 til 470.000 fat oljeekvivalenter per dag

Aluminium

Driftsresultatet for Aluminium var i tredje kvartal 412 millioner kroner, og er preget av at det har vært svake markeder for bearbeidede produkter og en fortsatt svekkelse av metallprisene i kvartalet.

Agri

Driftsresultatet for Agri var i tredje kvartal 436 millioner kroner mot 207 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Resultatet er negativt påvirket av fortsatt lave internasjonale gjødselpriser, mens ytterligere reduksjon i faste kostnader og økte salgsvolumer utenfor Europa har bidratt positivt.

"Unormalt høy skatteprosent"

Avsetningen til skatter for tredje kvartal utgjorde 2.701 millioner kroner, som tilsvarer 85 prosent av resultat før skatt. Den unormalt høye skatteprosenten skyldes kombinasjonen av store utforskingskostnader internasjonalt og høy marginalskatt på inntjening fra norsk sokkel som utgjør en betydelig del av Hydros resultat før skatt.