Tilfredsstillende resultat i 3. kvartal 2002 

november 4, 2002, 07:30 CET

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) leverte i tredje kvartal 2002 et resultat justert for engangseffekter på 9,8 milliarder kroner før finans, skatt og minoritetsinteresser (EBIT) mot 13,9 milliarder kroner i samme periode i fjor. "Under rådende markedsforhold er det økonomiske resultatet tilfredsstillende. Det er gledelig at den underliggende driften er i bedring, og at vi kan oppjustere våre produksjonsprognoser for 2002," sier konsernsjef Olav Fjell.

Kvartalsberetning og regnskap - 3 kvartal 2002
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Olav Fjell

Statoils resultat for tredje kvartal 2002

  • Resultat etter skatt: 3,3 milliarder kroner, justert for engangseffekter er resultatet 2,6 milliarder kroner
  • Resultat per aksje: 1,50 kroner, justert for engangseffekter er resultatet per aksje 1,19 kroner
  • Produksjonsprognose for 2002 økes fra 1 030 000 til 1 050 000 fat oljeekvivalenter daglig
  • Gode leteresultater

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) leverte i tredje kvartal 2002 et resultat justert for engangseffekteri på 9,8 milliarder kroner før finans, skatt og minoritetsinteresser (EBIT) mot 13,9 milliarder kroner i samme periode i fjor. I de første tre kvartalene av 2002 var EBIT på 30,9 milliarder kroner justert for engangseffekter, mens det i samme periode i fjor var 43,7 milliarder kroner justert for engangseffekter.

Resultatet etter skatt i tredje kvartal 2002 ble på 2,6 milliarder kroner justert for engangseffekter mot 4,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2001. For årets tre første kvartaler var resultatet justert for engangseffekter og etter skatt på 11,6 milliarder kroner sammenlignet med 12,0 milliarder kroner i samme periode i fjor. Avkastning på sysselsatt kapital, justert for engangseffekter, var 14,6 prosent mot 17,6 prosent i hele 2001. Resultat per aksje, justert for engangseffekter, var 1,19 kroner i tredje kvartal 2002 mot 1,89 kroner i samme periode foregående år.

"Under rådende markedsforhold er det økonomiske resultatet tilfredsstillende. Det er gledelig at den underliggende driften er i bedring, og at vi kan oppjustere våre produksjonsprognoser for 2002," sier konsernsjef Olav Fjell.


* Alle finansielle data for tredje kvartal og hittil i år er omregnet til USD til NOK/USD 7,41, midtkurs i New York den 30. september 2002.

Nedgangen i resultat fra tredje kvartal 2001 til tredje kvartal 2002 skyldes i hovedsak en svekkelse av valutakursen for amerikanske dollar mot den norske kronen, samt planlagte vedlikeholdsstanser på norsk sokkel. Engangseffekten er den realiserte gevinsten før skatt på 1,0 milliarder kroner fra salget av Statoils danske oppstrømsvirksomhet.

I årets tre første kvartaler økte olje- og gassproduksjonen til 1 042 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag sammenlignet med 980 000 fat o.e. for samme periode i fjor. Hovedårsakene til økningen i produksjon er høyere avsetning av gass og god regularitet i driften. Selskapet oppjusterer derfor produksjonsprognosen for 2002 til 1 050 000 fat o.e. per dag fra 1 030 000 fat o.e. per dag. Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal 2002 var på 957 000 fat o.e. per dag mot 998 000 fat o.e. per dag i samme periode i 2001.

I oktober signerte Statoil og Petropars en samarbeidsavtale som gir Statoil en andel på opp til 40 prosent og operatørskapet for offshore delen av fase 6, 7 og 8 av South Pars gassutbyggingsprosjektet i Den persiske gulf. Under avtalen overtar Statoil operatørskapet i begynnelsen av november 2002.
"Det er svært positivt at Statoil har sikret sitt første operatørskap i Iran. Det er en viktig byggestein for vår videre vekst internasjonalt," sier konsernsjef Olav Fjell.

Statoil har inngått to kontrakter for å styrke selskapets LNG-posisjon. I oktober inngikk Statoil og El Paso Merchant Energy en avtale som gir Statoil rettighet til en tredjedel av kapasiteten ved LNG terminalen på Cove Point, USA. Dette sikrer Statoil direkte adgang til det amerikanske gassmarkedet. Samtidig har Statoil og El Paso Global LNG Company signert en kontrakt der Statoil overtar El Pasos årlige totale volum på 2,4 milliarder standardkubikkmeter (Sm3) LNG fra det Statoil-opererte Snøhvitfeltet.

Statoil har gjort et olje- og gassfunn i Tyrihans-området på Haltenbanken og et oljefunn i Dolly-brønnen på Gullfaksfeltet. Internasjonalt har Statoil ett nytt funn i tredje kvartal 2002 i brønnen Plutao i blokk 31 som er det første funnet på ultradypt vann på angolansk sokkel. Hittil i år er det påvist funn i samtlige brønner boret internasjonalt.

Gassalget har vært høyt i tredje kvartal 2002 og var på 4,0 milliarder Sm3 gass mot 3,8 milliarder Sm3 i samme periode i 2001. Økningen skyldes i stor grad økningen i kontraktsporteføljen fra 1. oktober 2001. Flere av Statoils store gasskontrakter kunne blitt gjenstand for prisrevisjoner per 1. oktober 2001. Hittil i år har man gjennom kommersielle avtaler kommet fram til gode løsninger for omtrent 85 prosent av gassvolumene.

Lavere raffineringsmarginer og et svakere shippingmarked trekker ned resultatet fra Statoils nedstrømsvirksomhet. Statoil har tatt del i konsolideringen av det europeiske bensinstasjonsmarkedet og har inngått en avtale om å kjøpe Preem sine stasjoner i Polen.

Hittil i år har det vært fire dødsulykker i Statoils virksomhet. Alle dødsfallene granskes og nødvendige tiltak vil iverksettes for å bedre sikkerheten. Den negative utviklingen gjenspeiler seg også i statistikken for personskader og alvorlige hendelser.
"Fire dødsulykker hittil i år er ikke akseptabelt, og viser at vi må arbeide enda bedre med sikkerheten," sier konsernsjef Olav Fjell.

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen:
Wenche Skorge, 51 99 79 17 (kontor), 918 70741 (mobil)
Trude Måseide, 957 26 510 (mobil)
Investor relations:
Mari Thjømøe, 51 99 77 90 (kontor), 907 77824 (mobil)
Investor relations USA:
Thore E. Kristiansen, +1 203 978 6950 (kontor), +47 916 64659 (mobil)

iEngangseffekter i 3. kvartal 2002 er gevinst ved salg (1,0 milliarder kroner før skatt og 0,7 milliarder kroner etter skatt). I fjerde kvartal 2001 er engangseffekter en salgsgevinst (1,3 milliarder kroner før skatt og 0,9 milliarder kroner etter skatt), samt en regnskapsmessig nedskriving (2,0 milliarder kroner før skatt og 1,4 milliarder kroner etter skatt), samlet et tap på 0,7 milliarder kroner før skatt og 0,5 milliarder kroner etter skatt. Engangseffekter i 2. kvartal 2001 inkluderte en skattefri gevinst (1,4 milliarder kroner etter skatt), samt en skattepliktig gevinst (1,6 milliarder kroner før skatt, tilsvarende 1,2 milliarder kroner etter skatt), samlet 3,0 milliarder kroner før skatt og 2,6 milliarder kroner etter skatt.

Kvartalsberetning og regnskap - 3 kvartal 2002
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Olav Fjell