"Verdibasert atferdstrening": Å trene ferdigheter for sikkerhet på sokkelen

november 26, 2002, 23:00 CET

Drift og Utvinning i Hydro har en visjon: Å bli den sikreste verdiskaperen på norsk sokkel. - Vi skal være en foregangsbedrift innenfor miljø og sikkerhet, og skape gode resultater, sier plattformsjef Stig Stellberg. På Oljedirektoratets konferanse i Stavanger onsdag presenterte han Hydros program for å utvikle en god HMS-kultur.

- Visjonen er så ambisiøs at den krever nytenking og handlekraft. Det er også uhyre viktig at alle medarbeiderne blir inkludert i prosessen, sier Stig Stellberg. Han har stått sentralt i utviklingen av programmet for "verdibasert ferdighetstrening", som skal bidra til at målene nås.

Hittil har om lag 700 medarbeidere gjennomført kurset som er utviklet av Drift og Utvinning i Hydro Olje og Energi. Opplegget består i å trene alle medarbeiderne, individuelt og i grupper, i å handle ut fra et felles verdigrunnlag, forklarer Stellberg.

- På denne måten skaper og utvikler vi en kultur og holdninger som er viktige for våre totale resultater, sier han. Han minner om at dette er et arbeid som ikke bare vil kreve tålmodighet, men også ydmykhet fordi det retter søkelyset mot folks atferd. Men prosessen skal være positiv og gi alle følelsen av å ha lært noe som kan være til nytte både i privatlivet og i arbeidet.

Kurs på kurs

Sikkerhetskurs og sikkerhetstrening er ikke akkurat noe nytt i Hydro. Men det som skiller dette opplegget fra mange andre, er at det legger vekt på å påvirke holdninger, og at det oppfordrer til aktiv handling.

Å handle på en måte som gavner sikkerhet og miljø skal ikke være noe medarbeiderne gjør fordi regelverket krever det, men fordi deres - og selskapets - verdinormer gjør det naturlig. Disse verdiene skal også betraktes som en fullmakt fra selskapet til å handle.

- Det handler om å trene. Det er trening og atter trening som gir resultater.

Kurset består av tre deler. I den første delen inngår individuell trening, som innebærer at deltakerne forteller om og analyserer en hendelse fra privatlivet eller jobben for å se om de kunne ha reagert annerledes dersom de hadde handlet ut fra det felles verdigrunnlaget.

Deretter følger gruppetrening, som blant annet går ut på å drøfte konkrete hendelser og foreslå en endring i atferd som vil føre til forbedring. Hver gruppe må også komme overens om et felles atferdsløfte som alle deltakerne i gruppen forplikter seg til å holde. Et eksempel på et slikt løfte kan være noe så enkelt - og vanskelig - som at alle påtar seg å komme presis til alle møter. Siste del av programmet er et individuelt løfte som hver enkelt avgir til sin nærmeste linjeleder.

Positivt overrasket

Stellberg har arbeidet i 25 år innenfor Hydros olje- og gassvirksomhet, hvorav 10 år som plattformsjef, og er en av de to hovedtrenerne i kurset. Han forteller om gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

- I Hydro har vi lagt ned mye arbeid i struktur og regelverk. Men vi har kanskje ikke vært dyktige nok til å arbeide med kultur og den enkeltes atferd. I dette programmet er vi ikke opptatt av å instruere, men å stimulere deltakerne til å analysere atferden sin i ulike situasjoner for å forstå hvilke holdninger det er som påvirker sikkerhet og pålitelighet.

- Treningen viser oss hvordan vi fungerer. Den forteller oss hvordan vi er, ikke hvordan vi tror vi er.