Miljøvennlig vanninjeksjon på Visund

desember 1, 2002, 23:00 CET

Hydro har startet vanninjeksjon på Visund-feltet. Hydro opererer nå fire plattformer - Oseberg Sør, Oseberg Øst, Snorre B og Visund - med full reinjeksjon av produsert vann, spillvann og borekaks.

- Prosessvannet blir reinjisert i en brønn og brukt til trykkstøtte i reservoaret. På de øvrige brønnene på Visund vil gass fortsatt bli brukt for å drive ut olje- og gassforekomstene, forklarer leder for Visund feltenhet, Arnleiv Dale.

På Visund blir også oljeholdig avfall som stein, grus og slam fra boringen, såkalt borekaks, og spillvann ført tilbake i undergrunnen. Bruken av kjemikalier er redusert, og utslippene av CO2 og NOx er langt lavere enn normalt.

Mindre vann enn beregnet

Helt siden Visund-feltet ble satt i drift, har brønnene gitt mindre vann enn opprinnelig beregnet. Derfor har det vært for lite vann å håndtere for den installerte pumpekapasiteten på plattformen. Prosessvannet som har kommet opp, har gått ut i sjøen, men målinger viser at innholdet av oljerester ligger langt under de grensene på 40 p.p.m. (parts pr. million) som er fastsatt av SFT.

- Vi har produsert så lite vann på Visund at det ikke har vært mulig å reinjisere. Utslippene har derfor også vært svært begrensete og langt innenfor Hydros egne og eksterne krav til vannkvalitet, sier Arnleiv Dale.

Nå gir etter hvert brønnene, inkludert to som nylig er satt i produksjon på Visund-nord, nok vann slik at pumpene får tilstrekkelig mengde å arbeide med.

Gass som trykkstøtte

Visund-prosjektet har gjennomført et forskningsprogram i samarbeid med Hydros forskningssenter i Bergen på bruk av gass som trykkstøtte i stedet for vann.

- Dette ga gode resultater, og vi besluttet da å bruke gass i stedet for vann i de første årene, i og med at vannmengden var liten. Vi vurderte også å hente vann fra et reservoar i den såkalte Utsira-formasjonen, men dette ble av tekniske og geologiske årsaker ikke realisert, sier Dale.

"Grønn plattform"

Hydro ønsker at Visund skal være en "grønn", miljøvennlig plattform. Når vanninjeksjonen nå for alvor kommer i gang, vil utslippet av prosessvann bli redusert til et minimum. Prosjektet er en milepæl på feltet, som ligger 27 kilometer nordøst for Gullfaks.

Visund er bygd ut med en flytende bore-, prosess- og boligplattform. Feltet produserer i gjennomsnitt rundt 48.000 fat i døgnet. En utbygging av gassressursene i Visund-feltet er startet, og eksporten av gass skal starte rundt 2005. En egen undervannsutbygging på Visund Nord ble satt i produksjon i februar 2002.