HMS-pris til servicefartøyene

desember 12, 2002, 07:00 CET

Enheten Maritime operasjoner i Statoil har sammen med rederiene som driver servicefartøyene på vegne av selskapet, mottatt konsernsjefens helse-, miljø- og sikkerhetspris 2002.

Etter en negativ utvikling i perioden 1997 til 2000, satte Maritime operasjoner i gang et omfattende arbeid for å kartlegge årsakene til de svake HMS-resultatene på fartøyene og finne fram til tiltak for å snu trenden.

Maritime operasjoner får prisen sammen med rederiene for svært positiv utvikling, både hva angår personskader, og kollisjoner mellom fartøy og installasjoner. Mens det i år 2000 ble registrert 12 sammenstøt, har de samme fartøyene på oppdrag for Statoil bare vært involvert i to kollisjoner de siste to årene.

Servicefartøyene utfører forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringsoppdrag for virksomheten på norsk sokkel. Statoil har om lag 30 servicefartøy på kontrakt til enhver tid. I perioder med stor aktivitet kan antallet fartøy komme opp i 70.

Blant iverksatte tiltak er styrking av besetningen på båtene med en ekstra navigatør samt bevisst innsats for å bedre kommunikasjonen mellom aktørene som er involvert i operasjonene.

I juryens begrunnelse heter det at dette er et godt eksempel på at høyt nivå på HMS-siden også bidrar til effektiv drift. Sikkerhetsnivået på norsk sokkel generelt har steget ved at det gjennom dette arbeidet er etablert gode holdninger og utviklet standarder som i ettertid er blitt standarder i hele bransjen.