Ormen Lange-gassen skal prosesseres på land

desember 17, 2002, 23:00 CET

Rettighetshaverne velger undervannsløsning kombinert med landanlegg for utbygging av gassprosjektet Ormen Lange utenfor Midt-Norge.

Etter snart tre år med utredninger er beslutningen fattet:

I sin søknad om utbygging og drift vil Ormen Lange-lisensen gå inn for at Ormen Lange-feltet blir bygd ut som et undervanns produksjonsanlegg i kombinasjon med et prosess- og eksportanlegg på land i Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

Beslutningen, som er støttet av alle partnere, er basert på en helhetlig vurdering innenfor økonomi, teknologi, helse, miljø, sikkerhet og samfunnsforhold, går det fram av pressemeldingen som ble sendt ut etter onsdagens konkluderende møte i styringskomiteen for Ormen Lange.

PUD neste år

Produksjonsstart for Ormen Lange er planlagt i oktober 2007. Søknad med plan for utbygging og drift (PUD) planlegges overlevert myndighetene i løpet av 2003, med byggestart i 2004.

Ved siden av feltutbyggingen bestående av undervannsanlegg og landanlegg omfatter Ormen Lange det mest omfattende system for gasseksport hittil på norsk sokkel.

De samlete investeringer for både feltutvikling og transportrør er anslått til ca. 55 milliarder i faste norske 2002-kroner, og feltets levetid er mellom 30 og 40 år.

Største gassfelt på norsk sokkel

Ormen Lange antas å inneholde om lag 375 milliarder kubikkmeter utvinnbar tørr gass og 22 millioner standard kubikkmeter kondensat i form av lett olje. Ormen Lange er dermed det største gassfeltet som utvikles på norsk sokkel. Feltet ligger 100 kilometer utenfor kysten av Møre og Romsdal på mellom 800 og1.000 meters vanndyp.

På såkalt platånivå vil feltet produsere minst 20 milliarder standard kubikkmeter gass per år, som tilsvarer 20 prosent av forventet norsk gassproduksjon i 2010. Landanlegget på Nyhamna i Aukra vil trenge om lag 100 faste arbeidsplasser på stedet i driftsfasen.

Omfattende utredninger

Utredningene for valg av utbyggingskonsept til Ormen Lange har pågått siden begynnelsen av år 2000. Alle relevante utbyggingsalternativer - inkludert plattformanlegg til havs - har vært vurdert.

Etter fullføring av mulighetsstudiene tidlig i 2001 og etterfølgende konseptstudier la Hydro 26. september 2002 fram sin anbefaling til utbyggingskonsept for Ormen Lange. Partnerne i lisensen har gjennomgått og vurdert underlaget for anbefalingen i løpet av høsten, og støtter operatøren Hydros anbefaling, basert på en samlet vurdering av miljø, sikkerhet, økonomi og samfunnsforhold.

Rettighetshaverne i Ormen Lange lisensen er:

  • Norsk Hydro ASA - 17,956 prosent (operatør i utbyggingsfasen)
  • A/S Norske Shell - 17,2 prosent (operatør i driftsfasen),
  • Petoro a.s - 36 prosent
  • Statoil ASA - 10,774 prosent
  • Esso Norge AS - 7,182 prosent
  • BP - 10,888 prosent