Økt verdiskaping nødvendig på norsk sokkel

januar 14, 2003, 23:00 CET

Det vi gjør eller ikke gjør på norsk sokkel i dag, får betydning langt inn i framtiden, sa generaldirektør Eivind Reiten i sin tale på Norsk Petroleumsforenings årlige seminar.

Finansminister Per Kristian Foss, konsernsjef Olav Fjell i Statoil og Eivind Reiten var hovedtalere på det to dager lange oljeseminaret som startet 14. januar. Årets konferanse - den 23. i rekken - er i år flyttet fra Sandefjord til Lillehammer og er nå åpen for pressen. Tidligere har den vært forbeholdt politikere og industriledere.

Leder av hovedstyret i Norsk Petroleumsforening, Torstein Dale Sjøtveit, pekte i sin innledning på at norsk sokkel er en moden sokkel, og at oljebransjene står ved et veiskille. Med tanke på den store betydningen som oljevirksomheten har for det norske samfunnet, må alle parter - sentrale og lokale politikere, embetsverket og industrien - ta tak for å endre situasjonen.

- Vi må finne løsninger som er langsiktige, og som på en balansert måte ivaretar hensynet til selskapene, samfunnet og miljøet, sa Sjøtveit, som leder Leting og Utvikling Norge i Hydro.

Han viste til at letevirksomheten i Norge nå er på et svært lavt nivå, og at det er nødvendig å stimulere til leting generelt. Samtidig bør bransjen få tilgang på interessante arealer i områder som anses som mer sårbare.

Oljevirksomheten spiller en så viktig rolle i det norske samfunnet at den skal utsettes for et kritisk søkelys, sa Sjøtveit. Men nå er det også tid for å fokusere på de viktige bidragene denne bransjen gir, blant annet i form av forskning og utvikling og kompetanseoppbygging, og som en økonomisk bærebjelke for det norske samfunnet.

Moden for endringer

Eivind Reiten konsentrerte seg i sin tale om de store utfordringene som norsk oljevirksomhet og nasjonen Norge står overfor. Virkningene av de beslutningene vi tar i dag, forplanter seg langt fram i tid, sa Reiten, som mente at det er en reell fare for at det norske samfunnet går glipp av betydelige inntekter om ikke dagens rammeverk endres.

Han viste til at både skattenivået på norsk sokkel og kostnadsnivået er svært høyt sammenliknet med andre oljeprovinser i verden. I tillegg har leteresultatene de senere årene vært skuffende. Resultatet blir at norsk sokkel kommer dårlig ut i konkurranse med oljeprovinser i andre land.

Synkende aktivitet

Rekordhøy olje- og gassproduksjon og svært høye oljepriser har gitt høye inntekter fra norsk sokkel i senere tid. Likevel er aktivitetsnivået sterkt fallende, sa Reiten som etterlyste stimulanser for oljeindustrien.

For å øke aktiviteten og sikre at norsk sokkel også i framtiden er interessant å investere i for oljeindustrien, er det nødvendig å øke det tilgjengelige arealet og stimulere til høyere utvinningsgrad i feltene. Det er også viktig å se på organiseringen av arbeidet og ikke minst det fiskale rammeverket. Her er det mulig å lære av utviklingen på britisk sokkel, der produksjonen falt kraftig fra midten av 1980-tallet. Etter at rammevilkårene ble endret, økte produksjonen betydelig, sa Reiten og framhevet betydningen av å lære av andres erfaringer.

I sin beskrivelse av Hydros oljevirksomhet pekte Reiten blant annet på at selskapet har vist at det kan gjennomføre store, kompliserte prosjekter. Sammenlikninger har også vist at Hydro er blant de selskapene som har lavest driftskostnader. Hydro har et godt grunnlag for vekst - både i og utenfor Norge, fastslo han.