- Fortsatt utfordringer i sikkerhetsarbeidet

januar 21, 2003, 23:00 CET

- Oljedirektoratets rapport viser at vi fortsatt har utfordringer for å gjøre Hydros offshorevirksomhet sikrere. Selv om antallet skader og hendelser viser en fallende trend, kan vi ikke si oss fornøyd, sier HMS-direktør Gunnar Breivik i Drift & Utvinning Norge i Hydro.

– Sikkerhetsutviklingen i Hydros offshorevirksomhet i 2002 var god, med færre skader og alvorlige hendelser. Det har vært gjort en god jobb fra verneapparatet og hele organisasjonen. Men det kreves et kontinuerlig hardt arbeid og full oppmerksomhet fra alle involverte for at vi skal leve opp til de høye målsettinger vi har satt oss, sier Breivik.

Han viser til at Oljedirektoratet nylig har avsluttet et tilsyn mot kran- og løftevirksomheten på to av Hydros installasjoner. - Rapporten peker på at vi fortsatt har utfordringer for å gjøre denne virksomheten enda sikrere, konstaterer han.

Færre alvorlige hendelser

– Vi har en målsetting om null personskader. Dette jobber vi aktivt for å prente inn i oss alle sammen. Vi må planlegge for å unngå enhver skade i enhver arbeidsoperasjon vi skal utføre, sier Breivik.

 

Antallet personskader og alvorlige hendelser har vist en fallende tendens de siste årene. Antallet hendelser rapportert til Oljedirektoratet har sunket fra 125 i 2000 til 76 i 2002. Antallet hendelser knyttet til fallende gjenstander og kranoperasjoner er blant de kategoriene som har vist en klar nedgang.

Tilsynsrapport

Hydro har mottatt Oljedirektoratets rapport etter tilsynet mot kran- og løfteoperasjonene på Visund og Oseberg. OD skriver i sin rapport at Hydro fortsatt har utfordringer med hensyn til aktiv styring av sikkerhet ved kran- og løfteoperasjoner. Oljedirektoratet kommer i rapporten med merknader på tre hovedområder og varsler om at de vil pålegge Hydro å gjennomføre tiltak innenfor disse områdene:

  • Hydro bes innskjerpe datainnsamling og utarbeiding av måleparametre, indiktatorer og statistikk for oppfølging av kran- og løftehendelser.
  • Hydro bes iverksette tiltak for å gjøre kranoperasjonene på Oseberg B sikrere.
  • Hydro bes innskjerpe at det utarbeides et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag ved modifikasjoner av kraner.

Trendanalyser

Gunnar Breivik kommenterer at det ikke har vært lagd gode nok trendanalyser over utviklingen av hendelser over tid. Slike analyser brukes til å finne bakenforliggende årsaker og påse at de iverksatte tiltakene fører til økt sikkerhet.

 

– Vi har gjort en god jobb med å granske og analysere enkelthendelser, mens den systematiske oppfølgingen av trender kunne ha vært bedre. Vi har allerede begynt å utarbeide slike trendanalyser som OD etterlyser, sier Breivik.

Innsatsen for å gjøre kran- og løfteoperasjoner sikrere har vært et hovedområde i Hydros sikkerhetsarbeid på norsk sokkel de siste årene. Dette arbeidet omfatter blant annet simulatortrening for alle kranførere og dekkspersonell på Hydros plattformer. Hydro har bevilget fem millioner kroner til bygging av en ny kransimulator ved Ship Manoeuvering Simulator Center i Trondheim.

Blandet på Oseberg

Oljedirektoratet skriver i rapporten at kranoperasjonene på Oseberg A og D er godt organisert, og at det er god orden og samkjørte team. Det framkommer også at Odfjell Drilling som er borekontraktør, har et godt system for oppfølging av kompetansekrav, opplæring og oppfølging av nytt personell på Oseberg B.

Men OD retter oppmerksomheten mot Oseberg B der det blant annet har vært gjentatte tekniske problemer med den ene dekkskranen. Disse tekniske problemene er utbedret, og kranen er nå i normal operasjon. Det blir også trukket fram at modifikasjonsarbeider på den andre kranen ikke har vært gjennomført godt nok.

– Boreoperasjonene på Oseberg B har vært drevet i over fem år uten fraværskader. Rapporten viser imidlertid at det er rom for forbedringer i sikkerhetsstyringen og kommunikasjonen mellom Hydros organisasjon og Odfjell Drilling.

– Vi skal gå grundig gjennom rapporten og svare OD innenfor den fristen vi har fått. På noen områder har vi kommentarer til ODs vurderinger. Rapporten minner oss om at arbeidet vi har gjort for å gjøre kran- og løfteoperasjoner sikrere må fortsette med uforminsket kraft i alle deler av organisasjonen. Dette er en utfordring for hele oljeindustrien som Hydros organisasjon må ta innover seg, sier Breivik.