Eivind Reiten: "Hydro holder løftene med god margin"

februar 10, 2003, 08:00 CET

- Vi leverer det vi har lovet. Resultatene for 2002 er gode. Vi driver virksomheten bedre, men fortsatt er resultatene i deler av vår virksomhet for dårlige. Soliditeten er meget tilfredsstillende, tross store investeringer. Og kontantstrømmen var høy gjennom hele fjoråret, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

Hydro-skuta fortsetter framgangen, båret oppe av sterkt økende oljeproduksjon, fortsatt høye oljepriser og systematisk innsats for å bedre driften. Men fortsatt må konkurransekraften i mange virksomheter bedres, mener Reiten. Derfor må arbeidet med ytterligere forbedringstiltak prioriteres.

– Usikkerheten om utviklingen i markedene framover er stor. Oljeprisen er den mest opplagte usikkerhetsfaktoren, men også den generelle utviklingen i verdensøkonomien tilsier forsiktighet. Planene for alle våre tre hovedområder er derfor lagt opp med sikte på å bedre driften ytterligere og sånn sett øke selskapets lønnsomhet også gjennom 2003. Vi baserer oss ikke på noen drahjelp fra forbedringer i markedet, sier han.

Uansett: Et resultat på over 34 kroner per aksje er solid isolert sett. Innbakt i resultatet ligger imidlertid store regnskapsmessige engangseffekter, spesielt på valutasiden og knyttet til den høye prisen på elkraft. En del av disse effektene vil slå tilbake ved neste korsvei.

Holder det han lover

Tillit er viktig. Når Eivind Reiten har forespeilet finansmarkedet en normalisert CROGI på mellom åtte og ni prosent, er det derfor dobbelt tilfredsstillende å kunne levere temmelig nøyaktig ni. Altså i overkant. CROGI er et mål på avkastningen på den kapitalen som er bundet i virksomheten.

Og når styret har fastslått at det over tid er et mål å holde forholdet mellom gjeld og egenkapital omkring 0,5, så er det sterkt at gjeldsgraden er helt nede i 0,44 mindre enn ett år etter store oppkjøp som VAW, Technal og SDØE-andeler. Det gjenspeiler at kontantstrømmen var solid gjennom hele 2002.

Dessuten: Når han i samarbeid med de ansatte har satt nye, ambisiøse mål om å redusere arbeidsulykkene, så er det trygt å kunne fastslå at Hydro også i 2002 viste god framgang i sikkerhetsarbeidet.

– Det systematiske sikkerhetsarbeidet gir måned for måned positive resultater. For 2003 er lista lagt enda litt høyere, fastslår han. Hydro er blitt et sikrere selskap å jobbe i.

Ikke noe av dette har gjort seg selv. Det er et resultat av det skikkelige, systematiske arbeid Hydros ansatte har gjort over lang tid.

Opp og ned i markedet, driften bedre og bedre

Men 2002-tallene er ikke bare et resultat av Hydros egne forbedringstiltak. Den høye oljeprisen forklarer mye av den gode inntjeningen. På den annen side virket så vel gjødsel- som aluminiumprisen i motsatt retning. Også arbeidet med å integrere det tyske aluminiumselskapet VAW og det franske selskapet Technal har krevd store ressurser.

– Jeg er generelt meget tilfreds med produktivitetsutviklingen og gjennomføringen av prosjektene våre, sier Reiten.

– Det er viktig at vi har "trøkk" på arbeidet med forbedringer, at vi tar ut kostnader og hele tiden bedrer konkurranseposisjonen. Året vi har lagt bak oss, illustrerer at viktige rammebetingelser er i endring. Vårt svar er å bedre underliggende drift og resultater og samtidig sørge for at vi er forberedt på å håndtere store svingninger i markedsforholdene.

Innenfor alle tre hovedområdene fortsetter derfor arbeidet med å tilpasse kostnader og organisasjon for å sikre konkurransekraften. 2003 vil på den måten ikke være noe unntak. Høyere produktivitet er nødvendig. Det betyr at selskapets ansatte også framover må være fleksible og endringsvillige. Forandring er en naturlig del av hverdagen når man opererer på den internasjonale arena.

– Konkurransekraften til de norske virksomhetene, spesielt innenfor Aluminium, er i øyeblikket en særlig utfordring for oss. Kombinasjonen av svak markedsutvikling og den sterke kronekursen tilsier at vi må arbeide ekstra hardt med forbedringstiltak.

Vekst og tilpasning av porteføljen

Særlig kjøpet av VAW- og SDØE-andeler bidro til at veksten i forretningsvolumet var meget stor.

– Vi gikk ut av 2002 som et mye sterkere selskap enn vi gikk inn.

Reiten viser til at ved siden av store oppkjøp ble første trinn av det nye aluminiumverket i Sunndal satt i drift innenfor kostnadsrammer og timeplan. I tillegg er det store Grane-prosjektet på norsk sokkel snart i mål under kostnads- og foran tidsrammene. I Ormen Lange-prosjektet ble det oppnådd enighet om ilandføring av gassen i Norge, mens også viktige prosjekter i Brasil og Qatar utvikler seg i henhold til planene.

– Arbeidet med porteføljetilpasninger vil fortsette med styrke også i år. Vi fastholder ambisjonen om avhendelser for 10 milliarder kroner til sammen i 2002 og 2003. Det er allerede inngått avtaler om salg for seks milliarder kroner, sier han.

Sterkt for Olje og Energi

Eivind Reiten uttrykker stor tilfredshet over produksjonsutviklingen for olje og gass. Selv om mye av veksten i 2002 skyldes kjøpet av oljeandeler (SDØE) av den norske stat, var også produksjonsøkningen fra resten av Hydros portefølje særdeles god.

– Jeg er godt fornøyd med at Olje og Energi leverer resultater godt over målene. Det har vært arbeidet skikkelig med kostnadene, og vi har god kontroll over utviklingen, poengterer han.

– På den annen side var året preget av store letekostnader, noe som har sammenheng med skuffende resultater fra flere viktige letebrønner.

Pen forbedring, men langt igjen for Aluminium

På aluminiumområdet var det gjennom hele fjoråret knyttet store utfordringer til overtakelsen og integrasjonen av det store tyske selskapet VAW.

– Vi gjennomfører integrasjonen og henter ut de kostnadsforbedringer vi har annonsert. Vi har også vært i stand til å øke ambisjonsnivået ytterligere. Både i strukturen og måten vi driver virksomheten skjer det klare forbedringer innenfor vår aluminiumvirksomhet. Men både i deler av bilområdet og innen valsevirksomheten er resultatene ikke gode nok.

På den annen side var markedsforholdene særdeles krevende gjennom hele 2002, både for videreforedlede produkter og for primærmetall. Dette, sammen med en meget høy kronekurs, har presset resultatene.

– Markedsbildet er fortsatt svakt både i USA og Europa. Selv om resultatforbedringene var markerte, er det fortsatt et stykke igjen før vi har nådd det nivået denne virksomheten skal være på. Derfor viderefører vi forbedringsprogrammet med økt styrke.

Agri styrker stillingen i presset marked

Hydro Agris markedsposisjon ble styrket gjennom økte markedsandeler i Europa og god volumutvikling ellers. For første gang solgte Hydro mer gjødsel i andre markeder enn i det europeiske.

– Volumutviklingen i Europa var imidlertid noe svakere enn vi la til grunn. Til tross for pressede markeder gjennom store deler av året, har vi opprettholdt nivået på resultatene. 2002 var det første hele driftsåret etter at den store snuoperasjonen var avsluttet. Vi viste at vi også etter at omstillingsprosessen var avsluttet, har maktet å redusere kostnadene ytterligere. Jeg vil spesielt framheve den store produktivitetsforbedringen i mange av våre anlegg, sier generaldirektør Eivind Reiten.