Framskynder arkeologiske utgravinger

mars 11, 2003, 23:00 CET

Riksantikvaren sier ja til å starte arkeologiske utgravinger i områder som blir berørt av Ormen Lange-utbyggingen allerede i år. Framdriften i utbyggingen er dermed sikret.

Jon Korsvold, leder for tomt og infrastruktur i Ormen Lange-prosjektet, er svært fornøyd med Riksantikvarens beslutning som ble kunngjort etter et møte mellom miljøvernminister Børge Brende og representanter for Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune nylig.


– Vi er glad for at Riksantikvaren har lagt til rette for at de arkeologiske utgravingene på Nyhamna kan starte før utbyggings- og driftsplanen er behandlet i Stortinget neste vår, sier Korsvold.

Han beskriver samarbeidet mellom kulturminnemyndighetene, kommunen og Hydro som tett og åpent. – Jeg er overbevist om at dette har bidratt til at vi er der vi er i dag. Dette samarbeidet blir like viktig i fortsettelsen.

Korsvold viser til at fornminnene har vært viet stor oppmerksomhet helt siden utredningen for et mulig landanlegg startet.

– Korrekt håndtering har vært en kritisk suksessfaktor i alle faser av prosjektet – fra stedsvalg til forberedelser for gjennomføring, sier han.

Også miljøvernministeren uttrykker tilfredshet med Riksantikvarens beslutning. I en pressemelding sier Børge Brende at han er svært fornøyd med utfallet: – Riksantikvaren har vært smidig når det gjelder å sikre framdriften i dette prosjektet.

Hva skjer?

Miljøverndepartementet opplyser at Riksantikvaren gir tillatelse til at de arkeologiske utgravingene kan starte opp så snart saken er ferdigbehandlet i kommunen. Av hensyn til de planlagte anleggsarbeidene er det viktig at utgravingene kommer i gang i år og er ferdig innen juli 2004.

– Før utgravingen kan ta til, må konsekvensutredningen for landanlegget være godkjent av Olje- og energidepartementet. Deretter kan Aukra kommune godkjenne de nødvendige arealplanene for landanlegget. Først når reguleringsplanene er på plass, vil Riksantikvaren fastsette de endelige vilkårene for utgravingen, sier Korsvold.

Vitenskapsmuseet i Trondheim skal forestå utgravingen. Selve feltarbeidet vil trolig pågå fra mai i år til juli neste år, etterfulgt av et par år med etterarbeid og dokumentasjon. Ormen Lange-prosjektet må bære utgiftene for utgravingene.

Hvilke kulturminner?

Kulturminner er viet et eget kapittel i konsekvensutredningen for landanlegget på Nyhamna. I tid spenner de automatisk fredede kuturminnene fra eldre steinalder, det vil si om lag 10.000 år f. Kr., til yngre steinalder, om lag 1000 år f. Kr. Automatisk fredede forminner er fornminner fra før år 1537.

Til tross for bestrebelser for å skjerme kulturminnene best mulig, vil utbyggingen medføre at drøyt 30 steder med automatisk fredede og verdifulle kulturminner blir direkte berørt. Dette inkluderer vel ti lokaliteter av mer ubestemt karakter, som inntil de er nærmere undersøkt, også er definert som automatisk fredede kulturminner. Noen kulturminner nær utbyggingsområdet vil også bli indirekte berørt ettersom omgivelsene endrer karakter.

Nyere tids kulturminner, som rester etter en hvalstasjon, vil også gå tapt. Her planlegger Fylkskonservatoren i Møre og Romsdal et registreringsarbeid i sommer

Utgravingene vil kunne gi ny kunnskap om tidligere tider på øya.