Ormen Lange-kontrakt til Aker Kværner

mars 11, 2003, 23:00 CET

Som utbyggingsoperatør for gassfeltet Ormen Lange, har Norsk Hydro på vegne av rettighetshaverne, som intensjon å tildele Aker Kværner kontrakten for prosjektering av landanlegget på Aukra. Kontrakten har en verdi på ca. 950 millioner norske kroner.

Kontrakten omfatter forprosjektering, ingeniørtjenester, innkjøp og assistanse til byggherren Norsk Hydro i anleggsfasen. Beslutningen er basert på en helhetlig vurdering av kompetanse, kvalitet, fremdrift, teknologi, helse, miljø og sikkerhet.

Forprosjekteringen består i videre detaljering av tekniske løsninger og utarbeidelse av best mulig grunnlag for å fastsette kostnadsestimater som underlag for investeringsbeslutning.

Landanlegget i Nyhamna skal stå ferdig til produksjonsoppstart av Ormen Lange-feltet i 2007 og omfatter blant annet prosessinstallasjoner, hjelpesystemer, væskefanger, tankanlegg, kraftforsyning og distribusjon. Kontrakter for disse installasjonene vil bli tildelt i tidsrommet 2004-2005 - og vil i stor grad bli lagt ut i form av såkalte EPC-kontrakter, det vil si samlekontrakter som omfatter ingeniørtjenester (engineering), innkjøp (procurement) og bygging (construction)

Ved siden av feltutbyggingen som består av undervanns - og landanlegg med produksjons -og kontrolledninger ut av Storegga-gropa, inkluderer Ormen Lange det mest omfattende gasseksportsystem hittil på norsk sokkel. De samlede investeringer for både feltutvikling og transportrør er estimert til ca. 55 milliarder 2002-kroner, og feltets levetid er mellom 30 og 40 år. På platå vil feltet produsere minst 20 milliarder kubikkmeter gass per år, noe som tilsvarer 20 prosent av forventet norsk gassproduksjon i 2010.

Ormen Lange antas å inneholde om lag 375 milliarder kubikkmeter utvinnbar tørrgass og 22 millioner kubikkmeter kondensat. Det er dermed det største gassfeltet som planlegges utbygget på norsk sokkel. Feltet ligger 100 km utenfor kysten av Møre og Romsdal på mellom 800 og 1.000 meters vanndyp, og er det første dypvannsprosjektet på norsk sokkel.

Rettighetshaverne i Ormen Lange-lisensen er Norsk Hydro ASA (17,956%) (operatør i utbyggingsfasen), A/S Norske Shell (17,2%) (operatør i driftsfasen), Petoro a.s (36%), Statoil ASA (10,774%), Esso Norge AS (7,182%) og BP (10,888%).