Sterkt resultat i første kvartal 2003(VEDLEGG) 

april 28, 2003, 07:30 CEST

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) hadde i første kvartal 2003 et resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser (resultat før finans) på 13,8 milliarder kroner mot 10,0 milliarder kroner i samme periode i 2002. Dette er en økning på 38 prosent. I første kvartal i 2003 var resultatet etter skatt 3,6 milliarder kroner, mot 3,0 milliarder kroner etter skatt i første kvartal 2002.

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2003
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Olav Fjell


Statoils resultat for første kvartal 2003

  • Første kvartals resultat etter skatt: 3,6 milliarder kroner
  • Første kvartals resultat per aksje: 1,66 kroner
  • Produksjonen opp med seks prosent
  • Ny gassalgskontrakt med Electricité de France inngått
  • Salget av Navion sluttført 7. april


Avkastning på sysselsatt kapital de siste 12 måneder var 16,9 prosent mot 14,9 prosent for året 2002. Når avkastning på sysselsatt kapital normaliseres (1), er avkastningen 11,4 prosent for de siste 12 månedene sammenlignet med 10,8 prosent for 2002.

"Jeg er godt fornøyd med at vi leverer nok et sterkt kvartalsresultat. Resultatet er preget av den høye oljeprisen, fortsatt god produksjon og høyt gassalg fra norsk sokkel, samt bedre nedstrømsmarginer. Det er gledelig at vi har inngått en ny kontrakt i det europeiske gassmarkedet. Både internasjonalt og på norsk sokkel har vi styrket vår posisjon med nye operatørskap," sier konsernsjef Olav Fjell.

For første kvartal 2003 utgjorde resultat per aksje 1,66 kroner sammenlignet med 1,39 kroner per aksje i samme periode i 2002.

Resultatet for første kvartal i 2003 er styrket mot resultatet i samme periode året før som følge av en økning i oljeprisen, høyere produksjon og forbedrede marginer i nedstrømsmarkedet. Dette motvirkes noe av lavere gasspris og svekket dollarkurs mot norske kroner. Målt i amerikanske dollar var oljeprisen 56 prosent høyere i første kvartal 2003 enn samme kvartal i 2002, mens i norske kroner var oljeprisen 23 prosent høyere. Gassprisen er svekket med seks prosent i norske kroner.

Skattekostnaden for årets første kvartal utgjorde 8,9 milliarder kroner og gir en skattesats på 70,4 prosent, mens skattesatsen for samme periode i fjor var på 71,8 prosent.

Statoils olje- og gassproduksjon i første kvartal 2003 var 1 159 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag og det utgjør en økning på seks prosent sammenlignet med produksjonen i første kvartal 2002 som var på 1 096 000 fat o.e. Det er høy produksjon av gass på norsk sokkel som har bidratt sterkest til produksjonsøkningen. Produksjonen fra norsk sokkel var på 1 082 000 fat o.e., mens den internasjonale produksjonen lå på 76 000 fat o.e. I første kvartal 2003 ble produksjonen på Sincor i Venezuela redusert som følge av politisk uro. Det har påvirket den samlede produksjonen internasjonalt.

Tre lete- og avgrensingsbrønner ble ferdigstilt i første kvartal i år. De har resultert i to funn, ett internasjonalt og ett på norsk sokkel.

I Nordsjørunden på norsk sokkel fikk Statoil ett operatørskap og tre utvinningstillatelser. Fra 1. januar 2003 ble Statoil operatør for samtlige av feltene i Tampenområdet etter overtakelse av Norsk Hydros operatørskap i feltene Visund, Snorre, Tordis og Vigdis. Statoil øker avsetningen til tap på riggkontrakter med 700 millioner kroner utfra forventninger om fortsatt overkapasitet i riggmarkedet.

Levetiden på Glitne-feltet er forlenget med ett og et halvt år, basert på en økning av utvinnbare reserver med circa 40 prosent. En ny produksjonsbrønn vil bli boret.

Statoil ble tildelt to nye operatørskap internasjonalt i årets første kvartal. Disse to er operatørskapet for gassalg og forretningsutvikling for gassrørledningen som tilhører Shah Deniz-feltet i Azerbaijan, og operatørskapet for blokk fire i Plataforma Deltana i Venezuela. Beslutning om utbygging av Shah Deniz ble vedtatt den 27. februar i år. Fabrikasjon av to av tre plattformer til bruk på South Pars fase 6-8 i Iran er startet og boreoperasjonene er under planlegging.

Statoil har inngått en ny gasskontrakt med Electricité de France som innebærer leveranser av 1 milliard standardkubikkmeter (Sm3) per år i 15 år. Statoil starter leveranser under kontrakten den 1. oktober 2005.

Gassalget økte med 16 prosent fra første kvartal 2002 til 5,9 milliarder Sm3 i første kvartal 2003. Det høye salgstallet skyldes den kalde vinteren i Europa, samt at kundene våre benytter sin kontraktsfestede rett til fleksibelt avtak av gass.

Foredling og markedsføring har en sterk resultatforbedring på 1,6 milliarder kroner i forhold til samme periode i 2002. De viktigste årsakene til resultatforbedringen er økte raffineringsmarginer og bedret resultat for oljesalgsvirksomheten. Overtakelsen av Preems bensinstasjoner i Polen ble gjennomført i første kvartal 2003. Salget av Navion til Teekay ble gjennomført 7. april og vil bli bokført i andre kvartal 2003. Mongstad startet produksjon av tilnærmet svovelfri bensin i løpet av første kvartal.

Frekvensen for alvorlige hendelser per million arbeidstimer er forbedret til 3,4 mot 3,9 for samme periode i 2002. Antall personskader per million arbeidstimer økte fra 5,3 i første kvartal 2002 til 5,9 for første kvartal 2003. En ansatt i et kontraktørfirma mistet livet i en ulykke på kranfartøyet Saipem 7000 i Nordsjøen. Ulykken blir gransket og forbedringstiltak iverksettes for å unngå at lignende ulykker skjer.

Statoil ble tatt opp på bærekraftighetsindeksen FTSE4Good Index. Opptak til indeksen er basert på en vurdering av selskapets prestasjoner innen miljø og sosialt ansvar.

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen:
Wenche Skorge, 51 99 79 17 (kontor), 918 70741 (mobil)
Trude Måseide, 957 26 510 (mobil)
Investor relations:
Mari Thjømøe, 51 99 77 90 (kontor), 907 77824 (mobil)
Investor relations USA:
Thore E. Kristiansen, +1 203 978 6950 (kontor), +47 916 64659 (mobil)